Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Språk mitt i Europa, 120 hp

Languages in the Middle of Europe

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HSPRK
  • Diarienummer: 410/0001103
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för Humaniora
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2005-04-06

Syfte

.

Lärandemål

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.

I en alltmer internationaliserad värld krävs en förmåga att mötas och att respektera skilda utgångspunkter i mångkulturella sammanhang.

Det övergripande målet för programmet Språk mitt i Europa är att studenten skall uppnå en språklig och kulturell kompetens som leder fram till en fil. kand. examen. Huvudämnet är engelska Utlandsvistelsen i London avser att bredda den studerandes språkkunnande, att ge en upplevelse av hur det kan vara att som förhållandevis oerfaren student möta en annan och kanske annorlunda kultur än den egna och att lära känna dagens och gårdagens europeiska kulturmiljöer.

Ett mål är vidare att studenten genom utlandsstudierna inhämtar sådana kunskaper om Europa och når en sådan språklig nivå att det gagnar henne/honom i en framtida yrkesutövning. Även den profilering som studenten gör genom att tredje året välja mellan historia/etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap eller turismvetenskap har som syfte att ge programmet en mer yrkesspecifik inriktning.

Innehåll

Termin 1 Engelska A, 20 poäng
Termin 2 Engelska B, 20 poäng
Termin 3 Engelska C, 20 poäng (inkl självständigt arbete om 10 p) (Studeras vid University of Greenwich, London)
Termin 4 Europakunskap, 20 poäng (Studeras vid University of Greenwich, London)

Inför det tredje året väljer studenten en av följande inriktningar:
1. Historia och etnologi,
2. Medie- och kommunikationsvetenskap,
3. Turismvetenskap.

Inriktningar termin 5 och 6.
1. Historia och etnologi
Termin 5 Historia A, 20 poäng
Termin 6 Etnologi A, 20 poäng

2. Medie- och kommunikationsvetenskap
Termin 5 Medie- och kommunikationsvetenskap A, 20 poäng
Termin 6 Medie- och kommunikationsvenskap B, 20 poäng

3. Turismvetenskap
Termin 5 Turismvetenskap A, 20 poäng
Termin 6 Turismvetenskap B, 20 poäng

Att arbeta med nätbaserad portfolio och IKT-pedagogik ingår i utbildningen.

Inriktningar

Engelska, 0 hp
English

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B och En B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

De krav som ställs för att gå vidare till nästa kurs i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen inleds med studier i engelska. Introduktion till de valbara ämnen som avslutar programmet ges under de två första terminerna. Programmet knyts ihop med en nätbaserad portfolio, en del av programmets genomgående IKT-inslag.

Undervisningen bedrivs på heltid i form av föreläsningar, grupparbeten, rollspel, seminarier, fält- och litteraturstudier samt projektarbeten. Dokumentation av projekt- och skriftliga arbeten ingår i studentens nätbaserade portfolio.

Filosofie kandidatexamen med huvudämnet engelska .
Engelsk benämning: Degree of Bachelor of Arts with a major in English.


Två terminers studievistelse är förlagd till vårt partneruniversitet University of Greenwich, London.

Examinationen sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten. Studentens portfolio är också underlag för kontinuerlig examination.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Jämställdhets- och sociokulturella aspekter skall beaktas i utbildningens innehåll, litteratur och utvärdering. Tillgång till dator och uppkoppling till Internet är nödvändigt för att följa utbildningen.

Utbildningen Språk mitt i Europa, inriktning engelska eller franska, är inrättad vid Mitthögskolan 2000-10-31 och utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga områdesnämnden 2001-03-21 och reviderad 2002-05-21, 2002-12-17 samt 2004-03-30. Utbildningsplanen för Språk mitt i Europa, inriktning engelska, 120 poäng är fastställd av Humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2005-04-06.

Sidan uppdaterades 2021-12-07