Internationellt masterprogram med inriktning mot samhällets informationssystem

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram med inriktning mot samhällets informationssystem, -120 hp

International Master's Programme in Public Information Systems

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TINAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2007/121
  • Högskolepoäng: -120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-03

Syfte

Det sker idag stora förändringsprocesser inom våra olika myndigheter genom utvecklandet av en digitalisering av offentliga tjänster (24-timmarsmyndigheten) på olika sätt. Dessa förändringar kräver anpassade former att betrakta, utveckla och förvalta samhällets informationssystem bland annat på grund av att målgruppen är (i jämförelse med tidigare) mer heterogen (dvs. inte organisationsbunden på samma sätt utan snarare att jämställa med ”medborgaren”) vilket gör både tjänsteutvecklingen och systemutvecklingsprocesserna mer komplex. I dessa processer fokuseras frågor om demokrati, organisation, medborgarrelationer, ekonomi, utanförskap, genus och etik. För att hantera denna komplexitet krävs ett tvärvetenskapligt angreppssätt där samhälleliga, verksamhetsorienterade och IT-relaterade perspektiv kan mötas och förenas för en framgångsrik utveckling. Mittuniversitetet bedriver idag forskning inom detta område genom Samhällets informationssystem (www.miun.se/si) och det har efterfrågats fördjupad utbildning där dessa kunskaper kan förmedlas till redan yrkesverksamma inom området och även de med en grundexamen som vill få möjlighet att fördjupa sig på masternivå inom denna inriktning.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL FÖR MASTEREXAMEN

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM MED INRIKTNING MOT SAMHÄLLETS INFORMATIONSSYSTEM

Studenten skall efter genomgången utbildning
- visa förmåga att betrakta utveckling och förvaltning av publika informationssystem ur flera olika perspektiv (medborgares, verksamheters och samhällens)
- visa förmåga att analysera och arbeta fram beslutsunderlag för utveckling och förvaltning av publika informationssystem, och
- visa förmåga att relatera beslut och strategier till konkreta verksamheter inom området publika informationssystem.

Innehåll

Termin 1
Informatik AV, Publika informationssystem I, 7,5 hp
Informatik AV, Medborgarperspektiv på publika informationssystem, 7,5 hp
Informatik AV, Aktiva arkiv och integrerad informationsstyrning, 7,5 hp
Informatik AV, Tillämpad beslutsteori inom e-Government, 7,5 hp

Termin 2
Informatik AV, Teknisk infrastruktur för publika informationssystem, 7,5 hp
Informatik AV, Organisation och administrativa infrastrukturer, 7,5 hp
Informatik AV, Individuellt projekt (självständigt arbete), 15 hp

Termin 3
Informatik AV, Vetenskaplig metod med inriktning mot Publika Informationssystem, 7,5 hp
Informatik AV, Ledarskap och strategiska beslut, 7,5 hp
Informatik AV, Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Informatik AV, Fältbeskrivning/statusrapport, 7,5 hp

Termin 4
Informatik AV, Publika informationssystem II, 15 hp
Informatik AV, Individuellt projekt för masterexamen (självständigt arbete), 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet med generell dispens från kravet på Svenska.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
TOEFL test med minsta poäng 550 alt. 213 för det datorbaserade testet.
IELTS test med minst 6,0 poäng och inget moment under 5,0 poäng.
Avlagd kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, alt. 120 poäng, inom något av områdena beteendevetenskap, samhällsvetenskap, informatik, datateknik, arkivvetenskap eller medie- och kommunikationsvetenskap.

Programbeskrivning

Den kompetens som utbildningen syftar till är att studenter efter avslutad utbildning genom sin unika helhetssyn skall återfinnas på ledande och överbryggande positioner inom organisationer som på olika sätt driver utvecklingen av publika informationssystem.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen ges på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet informatik.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07