Systemutvecklare inom upplevelseteknologi och mobila tjänster

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Systemutvecklare inom upplevelseteknologi och mobila tjänster, -120 hp

Systems Development within Tech Adventure and Mobile Services

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TSYSG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/131
  • Högskolepoäng: -120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-03

Syfte

Inom programmets ramar behandlas metoder och principer för applikationsutveckling, kundinteraktion, hur man översätter kundens önskemål till design samt olika tillvägagångssätt för att realisera designen. En stor del av utbildningen drivs i projektform. Programmet avslutas med ett enskilt slutarbete där studenten får tillämpa och utveckla färdigheter inom modern systemutveckling.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen.


MÅL FÖR SYSTEMUTVECKLARE INOM UPPLEVELSETEKNOLOGI OCH MOBILA TJÄNSTER
Efter genomförd utbildning skall den studerande kunna arbeta självständigt eller i grupp för att utveckla nya och underhålla existerande informationssystem inom upplevelserelaterade användningsområden.

Årskurs 1
Efter det första årets studier ska den studerande:

• vara väl insatt i och kunna redogöra för befintliga system inom upplevelseområdet, till exempel sport, turism och rekreation.
• kunna använda moderna hjälpmedel för att kommunicera och bearbeta information.
• visa förståelse för samspelet mellan människa och teknik.
• visa grundläggande färdighet i att programmera.
• kunna realisera enkla system baserade på moderna verktyg och teknologier.


Årskurs 2
Efter det andra årets studier ska den studerande kunna:

• bedöma och värdera begränsningar och möjligheter med mobila enheter.
• förstå och tillgodose kunders önskemål och behov i systemutvecklingsprocessen.
• planera, genomföra och utvärdera systemutvecklingsprojekt inom upplevelseindustrin och mobila tjänster med hjälp av standardmetoder.
• skapa och sammanställa en strukturerad kravspecifikation.
• realisera system inom upplevelseindustrin och mobila tjänster.
• utföra design av system utifrån kundens önskemål.
• arbeta med praktisk systemutveckling i utvecklingsprojekt.
• använda metoder och tekniker för systemutveckling.
• tillämpa viktiga principer för utformning av användargränssnitt.

Innehåll

I utbildningen behandlas metoder och verktyg för olika faser av systemutveckling: kundinteraktion, förstudie, systemspecificering, systemdesign, realisering och programmering. Dessutom behandlas informationssäkerhet, informationslagring, gränssnittsutformning, projektmetodik och tekniker för att utveckla mobila och distribuerade system.

År 1, Introduktion av verktyg, metoder och tekniker
Första året ger en bred introduktion till området upplevelseteknologi. Med grundläggande kurser ges en plattform för fortsatta studier. Arbetsmetoder och verktyg introduceras.


Informatik GR (A), 45 hp
• IT för upplevelseförstärkning GR (A), 7,5 hp
• Personliga informationssystem GR (A), 7,5 hp
• Grundläggande programmering GR (A), 7,5 hp
• Informationslagring och IT-säkerhet GR (A), 7,5 hp
• Interaktiva webbapplikationer GR (A), 7,5 hp
• Människa-Informationsteknologi-Interaktion GR (A), 7,5 hp


Övriga ämnen, 15 hp
• Introduktion till upplevelseteknologi GR (A), 7,5 hp
• Kundfokuserad produktutveckling GR (A), 7,5 hp


År 2, Systemutveckling
Det andra året ger fördjupade kunskaper inom design och konstruktion samt realisering av system. Här ges de kunskaper som krävs för att utifrån olika aspekter kunna förstå, utveckla och realisera komponenter och mindre delar i större system för upplevelseförstärkning. Året avslutas med ett praktiskt arbete.

Datateknik GR (B), 30 hp
Innehållande bl.a. moment inom tillämpad programmering, operativsystem för mobila enheter datakommunikation, realisering av informationssystem med inriktning mot mobila enheter.

• Datakommunikation och Operativsystem för mobila enheter GR (B), 7,5 hp
• Java för mobila enheter I GR (B), 7,5 hp
• Java för mobila enheter II GR (B), 7,5 hp
• ASP.NET med C#, GR (B), 7,5 hpInformatik GR (B), 30 hp
Innehållande bl.a. moment inom design av upplevelsesystem, metoder för utveckling av upplevelserelaterade system, människa – maskininteraktion, IT-strategi, användbarhet, kravställande samt design av informationssystem inom upplevelseindustrin.

• Design av informationssystem GR (B), 7,5 hp
• Användbarhet och kvalitet GR (B), 7,5 hp
• Tillämpad systemutveckling-examensarbete GR (B), 15 hp

Behörighet

samt Ma B från gymnasiet.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

’Systemutvecklare inom upplevelseteknologi och mobila tjänster’ är ett program med bas inom ämnena Datateknik och Informatik. Programmet behandlar verktyg och metoder för design och realisering av system och applikationer inom profilområdet ”Turism, idrott och upplevelseteknologi”.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan

Examination kan ske genom någon/några av följande former: skriftliga prov, muntliga prov, obligatoriska uppgifter och examinationsseminarier.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot informatik.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Utbildningen är påbyggbar till en Kandidatexamen med huvudområdet informatik 180 högskolepoäng.

Sidan uppdaterades 2021-12-07