Magisterprogram i religionsvetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i religionsvetenskap, 60 hp

Master Programme (1 year) in the study of religion, 60 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HRELA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2014/725
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-23
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-10

Syfte

Programmet syftar till att ge goda kunskaper i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod samt till självständighet i användningen av dessa. Härigenom syftar utbildningen till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom något eller några ämnesområden.

Programmet syftar vidare till att ge stora kunskaper i användningen av religionsvetenskaplig teori och metod i form av ett självständigt arbete om 30 hp. Härigenom syftar programmet till att fördjupa tidigare inhämtade ämneskunskaper såväl genom ökat teoretiskt djup och bredd som genom fördjupade ämneskunskaper inom det självständiga arbetets vetenskapliga fält. Ämnet för uppsatsen ska ligga inom något av de expertisområden som är representerade inom ämnet religionsvetenskap vid Mittuniversitetet. Arbetet ska omfatta cirka 60 sidor av hög kvalitet med tydlig vetenskaplig progression jämfört med tidigare nivåer. Stor vikt läggs vid framställningens pedagogiska kvalitet. Seminariearbetet ger såväl tillfälle till övning i muntlig framställning som till reflektion över den egna rollen som vetenskapsperson. Arbetet presenteras främst på svenska men kompletteras med en sammanfattning på engelska.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap 8§ i Högskolelagen samt Högskoleförordningen bilaga 2 har Magisterprogram med inriktning mot religionsvetenskap följande lokala mål:

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av, och färdighet i att använda, hermeneutiska metoder och teoribildningar.
- visa kännedom om centrala mytteoretiska skolbildningar och demonstrera färdighet i användandet av dessa.
- visa kännedom om centrala ritteoretiska skolbildningar och demonstrera färdighet i användandet av dessa.
- visa kännedom om centrala religionsantropologiska skolbildningar och demonstrera färdighet i användandet av dessa.
- med tidigare kunskaper i vetenskaplig metod som utgångspunkt analysera religionsvetenskapliga problemställningar med större djup och ökad självständighet
- med fördjupad specialisering orientera sig och öka kunskaperna och färdigheterna i valt specialområde som förberedelse inför skrivandet av ett större arbete i religionsvetenskap .

Studenten ska efter genomfört uppsatsarbete självständigt kunna utföra en för religionsvetenskapen relevant undersökning baserad på vetenskaplig teori och metod. Studenten ska i sitt arbete ha uppvisat en förmåga att pedagogiskt framställa sin undersökning och att i tal och text reflektera över den egna rollen som vetenskapsperson i valt forskningsområde.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Följande kurser ingår i utbildningen:

Termin 1
Religionsvetenskap AV, 30 hp

Moment 1
Hermeneutiska och mytteoretiska perspektiv och metoder 7,5 hp (Hermeneutical and myththeoretical perspectives and methods, 7,5 credits)
I kursen ges en översikt av centrala problemställningar och metoder inom hermeneutiska teoribildningar. Vidare presenteras och diskuteras centrala mytteoretiska skolbildningar. Särskild vikt läggs vid att öva upp färdighet i tillämpningen av ovan nämnda teoribildningar.

Moment 2
Antropologiska och ritteoretiska perspektiv och metoder 7,5 hp (Perspectives of theories and methods of anthropology and ritual, 7,5 credits) Moment 3
I kursen ges en översikt av centrala problemställningar och metoder inom antropologiska teoribildningar. Vidare presenteras och diskuteras centrala ritteoretiska skolbildningar. Särskild vikt läggs vid att öva upp färdighet i tillämpningen av ovan nämnda teoribildningar.


Moment 3
Fördjupat litteraturstudium I, 7,5 hp (Enlarged reading I, 7,5 credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.

Moment 4
Fördjupat litteraturstudium II, 7,5 hp (Enlarged reading II, 7,5 credits)
I samråd med läraren utarbetar studenten en litteraturlista som examineras muntligt och skriftligt. Litteraturvalet ska ha relevans för det kommande examensarbetet.


Termin 2
2. Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp (Independent Work 30 credits)


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen med huvudområdet religionsvetenskap eller religionshistoria. Alternativt annan kandidatexamen med huvudområde med inriktning mot religiöst källmaterial.

Programbeskrivning

Programmet ger en religionsvetenskaplig specialisering inom något av följande områden: Västerlandets och Främre orientens antika religioner, inklusive judendom och kristendom, Sydasiens klassiska religioner samt Nordens inhemska fornnordiska och samiska religionsformer. Särskild betoning läggs på filologiska studier av religiösa källtexter i originalspråk.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningen består av självstudier och deltagande vid ämnets högre seminarium.

Examinationsformerna framgår av berörda kursplaner i programmet.

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en processuell examinationsform. På så vis uppövas en medvetenhet om vikten av kontinuerligt arbete i varierande form.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet religionsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Religious Science

Sidan uppdaterades 2021-12-07