Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier, 60 hp

Master programme in English studies, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HENGA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1203
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-23
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-10

Syfte

Den studerande ska utveckla och fördjupa sina teoretiska insikter och vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet humaniora, särskilt i de delar som konstituerar huvudområdet engelska.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen (se SFS 2006:1053)

Lokala mål
Efter genomgången utbildning ska den studerande behärska vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet Humaniora, särskilt i de delar som konstituerar huvudområdet engelska, presenterade vid seminariesamtal, författande och presentation av examensarbete, liksom opposition av annat examensarbete.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Magisterutbildning i engelska studier inkluderar sex komponenter: en introduktionsmodul om humaniora som vetenskapsområde, en valbar modul som fokuserar på antingen avancerad litteraturteori eller litteratur och miljön, en avancerad lingvistikmodul samt en modul som består av valbara kurser med lingvistisk eller litterär inriktning och med partiellt fokus på metodologi. I den sista modulen ingår studier i vetenskaplig framställning samt författandet av en vetenskaplig uppsats.

Kurs 1. Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en idéhistorisk introduktion till humanioraområdet och till engelska studier i en humanistisk kontext.

Kurs 2. Engelska AV, valbar kurs
alt 1. Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp
alt 2. Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp
Valbar kurs i litteratur med fokus på antingen litteraturteori och kulturella kontexter eller litteratur och miljö

kurs 3, Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp
Kursen utforskar engelsk lingvistik med fokus på bland annat syntax.

Kurs 4. Engelska AV, valbar kurs, 7,5 hp
alt 1. Engelska AV, Lingvistisk metodologi, 7,5 hp
alt 2. Engelska AV, Litteraturteori II, 7,5 hp
Valbar kurs inom kunskapsområdet kan vara engelsk lingvistik eller engelskspråkig litteratur.

Kurs 5. Engelska AV, Examensarbete, 30 hp
Den studerande skall författa och vid seminarium försvara ett vetenskapligt självständigt arbete (examensarbete). I kursen ingår också uppgiften att genomföra en vetenskaplig opposition av ett annat examensarbete.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp,
GR (A,B,C), i huvudområdet engelska.

Programbeskrivning

Magisterutbildning med inriktning mot English studies avser att ge dig teoretiska insikter och vetenskapliga färdigheter inom utbildningsområdet humaniora, särskilt ämnesområdet engelska.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

All undervisning sker på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer finns angivna i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet engelska översatt till Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in English.

Sidan uppdaterades 2021-12-07