Utbildningsplan för: Magisterutbildning med inriktning mot historia, 60 hp

Master Programme in History, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HHISA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1205
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-23
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-10

Syfte

Syftet med magisterutbildningen är att ge den studerande teoretiska insikter, vetenskapliga färdigheter och bred orienteringsförmåga inom historieämnet på en avancerad nivå.

Utbildningen består av kursläsning av obligatoriska och valbara kurser samt författandet av en större uppsats.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 (se SFS 2006:1053) har utbildningen följande lokala lärandemål:

De studerande ska efter genomgången utbildning ha

- fördjupade och utvidgade kunskaper om historiska processer.
- ytterligare ha utvecklat det vetenskapliga förhållningssättet i analys av och argumentation om komplexa historiska problem.
- förmåga att på grundval av utvecklade samhällsvetenskapliga och kulturteoretiska insikter och metodologiska färdigheter självständigt identifiera ett större vetenskapligt problem och att behandla detta på ett vetenskapligt avancerat sätt i skriftlig framställning.
- kompetens för yrkesverksamhet som ställer stora krav på analytisk förmåga och självständighet i forsknings- och utvecklingsarbete.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Momenten 1 och 2 utgörs av kurser som är gemensamma för magister- och masterstuderande vid Avdelningen för humaniora. Moment 3 identifierar och avgränsar kunskapsområdet. Momenten 4 utgör en valbar kurs inom kunskapsområdet, och Moment 5 är magisterutbildningens examensarbete/självständiga arbete.

Moment 1. Historia AV, Humaniora och bildning; vetenskaplig framställning, 7,5 hp
Idéhistorisk introduktion till bildningsbegrepp och humaniora; muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning. Gemensam för magister- och masterprogram vid Avdelningen för humaniora.

Moment 2. Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensam för magister- och masterprogram vid Avdelningen för humaniora.

Moment 3. Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 hp
Historiografisk översikt över kulturhistoriska forskningsansatser, samt teorier och metoder i kulturhistorisk forskning. Ämnesspecifik kurs.

Moment 4. Historia AV, Valbar kurs, 7,5 hp
Den studerande fördjupar sina kunskaper om historiska processer inom ett särskilt problemområde. Valbara inriktningar meddelas av undervisande lärare.

Moment 5. Historia AV, Examensarbete/Självständigt arbete, 30 hp
Den studerande ska författa och vid seminarium försvara en vetenskaplig uppsats.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs avlagd kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C), i huvudområdet historia.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i historia ger möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som möjliggör förståelse av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv.

Utbildningen är nära knuten till den forskning om äldre svensk socialhistoria, industrisamhällets politiska och sociala historia och övrig forskning som bedrivs vid avdelningen. Vissa delkurser är gemensamma med andra humanistiska ämnen. Ett visst valbart inslag i utbildningen gör det möjligt att delvis inrikta studierna mot särskilda intresseområden. Ett viktigt inslag i utbildningen är bedrivande av egen forskning genom färdigställandet av ett examensarbete/självständigt arbete, motsvarande ett halvt års studier på heltid.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet historia
som översätts till
Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in History.