Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion

Utbildningsplan för:

Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp

Master Programme in Emotion Psychology, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPSAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2015/1005
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-23
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-10

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna en solid bas i emotionsteori i relation till empiriska studier inom emotion i psykologi och relaterade områden, och ge analytiskt och systematiskt tänkande. Dessutom ska utbildningen ge studenterna en förmåga att självständigt utvärdera forskning inom det vetenskapliga området emotionspsykologi, samt ha verktyg att bidra till forskningsfältet.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i högskolelagen kap 1 § 9, och högskoleförordningen bilaga 2 har Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse:
För masterexamen ska studenten
– Visa kunskap och förståelse inom det specificerade området. Detta inkluderar en översikt och förståelse av emotionsteorier och deras implikationer för olika forskningsansatser.
– Fördjupad kunskap inom specificerade delområden och insikt i frontlinjen för forskning och utvecklingsarbete relaterat till området.
- Visa fördjupad kunskap om de forskningsmetoder som är aktuella för perspektivet som lyfts i respektive delkurs på programmet.

Färdighet och förmåga:
För masterexamen ska studenten
– Visa förmåga att integrera kunskap mellan de olika delområden som specificeras i utbildningsplanen och kunna tillämpa detta på fenomen i vardagslivet och på forskningsfrågor inom emotionspsykologi och inom andra discipliner.
– Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera forskningsfrågor inom vetenskapsområdet för programmet.
– Visa förmåga att planera och med relevanta metoder fullfölja uppgifter inom givna tidsramar.
– Visa förmåga att på ett tydligt sätt (både muntligt och skriftligt) presentera forskningsresultat i relation till olika grupper i samhället.
– Visa förmåga att självständigt kunna genomföra och genomdriva projekt på vetenskaplig grund.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För masterexamen ska studenten
– Visa förmågan att bedöma vetenskapliga, sociala, och etiska aspekter i emotionsforskning.
– Visa insikt om vetenskapliga möjligheter och begränsningar i emotionspsykologi, och emotionspsykologins roll i samhället, samt med ansvar kunna använda kunskaper baserade på emotionspsykologi.
– Visa förmåga att identifiera sina egna behov av information, och ta ansvar för sin egen kunskapsprogression inom det vetenskapliga fältet emotion.

Innehåll

Programmet består av två delar organiserade i en gradvis ökning av komplexitet. Dessa två delar är: grundläggande emotionspsykologi och tillämpningar. En uppsats på ett emotionspsykologiskt tema ingår under år två.

Termin 1
Psykologi AV, Emotionsteorier, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och kognition, 7.5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7.5 hp

Termin 2
Psykologi AV, Emotionsutveckling, 7.5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod II, forskningsmetoder inom emotionspsykologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och biologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och hälsa, 7.5 hp

(Två av kurserna under termin 2, dock ej Forskningsmetod II, 7,5hp kan bytas ut mot Psykologi AV, Magisteruppsats/självständigt arbete, 15 hp, för erhållande av magisterexamen. Skrivs uppsats om 15 hp avslutas programstudierna efter år 1.)

År 2
Termin 3
Fritt val av kurser motsvarande 22.5 hp (Forskningsmetod III, 7.5 hp är obligatorisk). Observera att kurser erbjuds baserat på antalet sökande studenter vilket kan innebära att vissa kurser inte ges alla läsår.
Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och människa-dator interaktion (MDI), 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7.5 hp
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7.5 hp
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7.5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod III, avancerad forskningsmetod och statistik, 7.5 hp


Termin 4
Psykologi AV, Masteruppsats/självständigt arbete, 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Examen om minst 180 hp i huvudområdet psykologi, eller examen om minst 180 hp i annat huvudområde och 60 hp i psykologi. Engelska B/Engelska 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Programbeskrivning

Programmets kurser är förankrade i den emotionsforskning som finns vid Avdelningen för psykologi, Mittuniversitetet men tillämpning sker även inom andra områden. Förutom kurser inom olika delområden innehåller programmet även tre metodkurser, en för statistik och forskningsdesign, en för generella kunskaper om forskningsmetoder inom emotionspsykologi samt en för avancerade kunskaper inom forskningsmetod och statistik. Sammantaget ska kurserna inom de olika delområdena samt metodkurserna lägga grunden för masteruppsatsen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningen kan följas både som normal och fördröjd studietakt (vid önskan om fördröjd studietakt meddelas det till programansvarig efter antagning till programmet).

Undervisningsformen är distansbaserad, vilket innebär att obligatoriska sammankomster vid Campus Östersund förekommer.

Vid examination görs enskild bedömning.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet psykologi
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Psychology

Övrig information

Kurserna inom programmet ges på engelska samt att ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras inom och mellan terminerna.

Sidan uppdaterades 2021-12-07