Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Sjuksköterskeutbildning, 120 hp

Nursing Programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VSSKY
  • Diarienummer: 412/0000716
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2006-10-03
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-04

Syfte

.

Lärandemål

Följande styrdokument anger riktlinjer för utbildningen:
Europeiska rådets direktiv 77/453/EEG, 89/594-595/EEG och 90/658/EEG
EU-direktivet föreskriver att minst 35% av utbildningen skall utgöras av teoretisk undervisning samt minst 50% utgöras av klinisk undervisning.

Högskolelagen utfärdad 1992:1434 (ändrad 2001:1263) 1 kap 9 §
Den grundläggande utbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Forskarutbildningen skall, utöver vad som gäller för grundläggande högskoleutbildning, ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. (Lag 2001:1263)

Högskoleförordningen SFS 1993:100 (med senare ändringar)
”För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha
- förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård
- tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad
- utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan
- utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående
- förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och mäns hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete
- tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydelse för hälso-och sjukvården
- tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samtliga personalgrupper
- förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda vårdpersonal”

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska:
Kompetensbeskrivningen tar upp tre huvudområden av betydelse för sjuksköterskans arbete oavsett verksamhet och vårdform. "Omvårdnadens teori och praktik", "Forskning, utveckling och utbildning" och "Ledarskap". Dessa områden beskrivs mer utförligt i ett antal kompetensområden vilka i sin tur brutits ner i olika delkompetenser. Se nedan.

Omvårdnadens teori och praktik
- Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap
- Bemötande, information och undervisning
- Undersökningar och behandlingar
- Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa
- Säkerhet och kvalitet
- Vårdmiljö

Forskning, utveckling och utbildning
- Forskning och utveckling
- Personlig och professionell utveckling
- Utbildning

Ledarskap
- arbetsledning
- samverkan i vårdkedjan

Helhetssyn och etiskt förhållningssätt skall genomsyra sjuksköterskans arbete viket innebär att:
- Utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn
- Visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet
- Tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter
- Visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar
- Utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan
- Tillämpa gällande forskningsetiska konventioner
- Tillvarata arbetslagets och andras kompetenser/erfarenheter och genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten

Kompetensbeskrivningen i sin helhet finns på
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8673/2005-105-1.htm

* Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjukvården.
Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Med omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses således hjälp för kortare eller längre tid till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva klarar att planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras dagliga liv.

Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och i behandlingssituationer.
Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling, medan specifik omvårdnad är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling. För att kunna bedöma vad som i den enskilda situationen är god omvårdnad krävs relevanta kunskaper från olika områden; i natur-, samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora. Allmän omvårdnad utförs av all personal i hälso- och sjukvård. Specifik omvårdnad kräver speciell kompetens.

Det är viktigt att all personal ser människan i ett helhetsperspektiv och inte enbart inriktar sina insatser på sjukdomstillståndet. Detta innebär att patienten och i förekommande fall de närstående ges möjlighet till samverkan med personalen samt till att ta tillvara de egna resurserna.

Examensbeskrivning för yrkesexamina Gäller antagna fr om Ht 2003.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § i högskolelagen)
För att erhålla sjuksköterskeexamen skall studenten ha
- förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård,
- tillägnat sig kunskaper i allmän och specifik omvårdnad
- utvecklat sin självkännedom och förmåga till inlevelse och därigenom, med beaktande av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan, utvecklat sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående,
- förvärvat kännedom om förhållanden i samhället som påverkar kvinnors och mäns hälsa samt kunna initiera och delta i hälsobefrämjande och förebyggande arbete,
- tillägnat sig kunskaper i sjukvårdens ekonomi och organisation vilka är av betydelse för hälso- och sjukvården,
- tillägnat sig kunskaper i planering, ledning och samordning av vårdarbetet samt utvecklat en yrkesfunktion som förbereder för lagarbete och samverkan mellan samtliga personalgrupper,
- förvärvat förmåga att undervisa patienter och deras närstående samt att handleda vårdpersonal.

Målen för utbildningen anges dessutom i:
Europeiska rådets direktiv 77/453/EEG, 89/594-595/EEG och 90/658/EEG
Socialstyrelsens kompetensbeskrivningar SOSFS 1995:5.

Innehåll

Utbildningens innehåll
Omvårdnad, 65 poäng
A-nivå
Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 1-10 poäng
- Filosofiska perspektiv, etik
- Grundläggande vetenskapsteori och vetenskapliga metoder
- Omvårdnadens huvudbegrepp
- Hälsa och miljö ur olika perspektiv
Omvårdnadens teori och metod, 11-20 poäng
- Människans utveckling och grundläggande behov
- Kommunikation, interaktion och relation
- Omvårdnadens teori och metod
- Vårdorganisation och lagstiftning

B-nivå
Pedagogik i omvårdnad, 21-25 poäng
- Lärande, förutsättningar och hinder
- Undervisning, handledning och information
- Kulturmöten
Omvårdnad i samband med palliativ vård, 26-30 poäng
- Omvårdnad av svårt sjuk och döende patient
- Upplevelser av hälsa och ohälsa
- Symtom och symtomlindring
- Närståendes behov av stöd under sjukdomstiden och efter dödsfallet
- Palliativ vård
Omvårdnadens planering, ledning och utveckling, 31-35 poäng
- Organisations- och ledarskapsteorier
- Grupprocesser. Konflikt och konflikthantering
- Förändrings- utvecklings- och kvalitetsarbete
- Hälso- och sjukvårdsekonomi
- Lagstiftning
Tillämpade studier i omvårdnad inom medicinsk/kirurgisk vård, 36-45 poäng
- Tillämpade studier i omvårdnad inklusive kliniskt anknuten uppsats

C-nivå
Omvårdnad C, 20 poäng:
Vetenskaplig teori och metod, 10 poäng
- Vetenskapsteori
- Forskningsetik
- Kvalitativa och kvantitativa metoder
Vetenskapligt arbete, 10 poäng
- Vetenskapligt arbete inom omvårdnad

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 55 poäng
Nivå 1-20 poäng
Människans anatomi och fysiologi, 5 poäng
- Anatomi
- Fysiologi
- Klinisk kemi
Medicinsk mikrobiologi och farmakologi, 5 poäng
- Mikrobiologi, immunologi och hygien
- Farmakologi och läkemedelshantering
Gerontologi och grundläggande omvårdnad med tillämpade studier , 10 poäng
- Gerontologi
- Omvårdnadens grundläggande teknik och metod

Nivå 21-40 poäng
Medicin, kirurgi och geriatrik, 10 poäng
- Hälsa respektive ohälsa hos vuxna och äldre
- Undersökningar och behandlingar
- Specifik omvårdnad
- Omvårdnadens tekniker och metoder
Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 5 poäng
- Hälsa respektive ohälsa hos barn, vuxna och äldre
- Undersökningar och behandlingar
- Specifik omvårdnad
- Hemsjukvård
Tillämpade studier inom öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 10 poäng
- Tillämpade studier i omvårdnad inom öppna vårdformer inklusive barnhälsovård och psykiatrisk vård
Tillämpade studier inom allmän hälso- och sjukvård, 10 poäng
- Valbara tillämpade studier i omvårdnad inom allmän hälso- och sjukvård

PROGRAM FÖR SJUKSKÖTERSKEUTBILDNINGEN
TERMIN 1
Omvårdnad A, Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
1-10 p 5 p 5 p
Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde
Människans anatomi och fysiologi
Medicinsk mikrobiologi, farmakologi

TERMIN 2
Omvårdnad A Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
11-20 p 10 p
Omvårdnadens teori och metod
Gerontologi och grundläggande omvårdnad med tillämpade studier

TERMIN 3
Omvårdnad B, Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
10 p 21-25 p 26-30 p
Medicin, kirurgi och geriatrik
Pedagogik i omvårdnad
Omvårdnad i samband med palliativ vård

TERMIN 4
Omvårdnad B Vårdvetenskap med in riktning mot omvårdnad
31-35 p 36-45 p 5 p
Omvårdnadens planering ledning och utveckling
Tillämpade studier i omvårdnad inom medicinsk /kirurgisk vård
Psykiatri, pediatrik och obstetrik

TERMIN 5
Omvårdnad C Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
10 p 41-50 p
Tillämpade studier inom öppna vårdformer och psykiatrisk vård
Vetenskaplig teori och metod

TERMIN 6
Omvårdnad C Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
51-60 p 10 p
Vetenskapligt arbete
Tillämpade studier inom allmän hälso- och sjukvård (valbara)
Alternativt
Omvårdnad C / Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
51-60 p 10 p
Vetenskapligt arbete, 10 p
Tillämpade studier inom allmän hälso- och sjukvård

Kurser inom samma termin kan ges i annan ordning

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A, Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A och Bi A).
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Sjuksköterskexamen erhålles efter 120 poäng. I överensstämmelse med Högskoleförordningen, 6 kap. 2 §, är varje kurs i utbildningsprogrammet upplagd så att ett poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Utbildningen omfattar totalt 4800 timmar.

De 120 poäng som krävs för sjuksköterskeexamen är uppdelade i 5, 10- och 20-poängskurser, varav en är valbar inom givna ramar. Huvudämnet Omvårdnad omfattar 65 poäng som inkluderar examensarbete om 10 poäng. Därmed uppfylls kraven för kandidatexamen i omvårdnad och fortsatta studier på D-nivå och /eller forskarutbildning.

Utbildningen är i enlighet med EU-direktiv indelad i teoretisk och klinisk undervisning.
• Den teoretiska undervisningen omfattar kurser inom Omvårdnad och Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.
• Den kliniska undervisningen utgör sammanlagt 60 poäng. Av dessa är 35 poäng förlagda till olika verksamheter inom landstingets och kommunens hälso- och sjukvård. Utbildningsplatser erbjuds inom äldrevård, allvård, kirurgisk, medicinsk och psykiatrisk vård samt öppna vårdformer vari inkluderas mödra- och barnhälsovård. Dessutom ingår i den teoretiska undervisningen 25 poäng kliniskt anknutna tillämpade studier i form av laborationer, fallstudier, fältstudier, observationsövningar samt handledning i omvårdnad.

Internationalisering befrämjas genom regelbundet anordnade seminarier och temadagar samt deltagande av utländska gästföreläsare och forskare i undervisningen. Dessutom erbjuds studenterna möjlighet till utbytesstudier vid internationella lärosäten.

Handledning i omvårdnad pågår fortlöpande under utbildningen. Studenternas egna erfarenheter från omvårdnadssituationer ställs i fokus och utgör utgångspunkt för handledningen. Grupprocessen syftar till att främja studenternas självkännedom och förmåga till inlevelse.

I kursplanerna anges exakt fördelning av innehåll inom respektive kurser.

Vid terminsskifte kan i mån av plats byte ske mellan studieorterna inom Mittuniversitetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Krav som ställs för att gå vidare till de olika kurserna i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen bedrivs med normal studietakt, dagtid. Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak vid studieorterna Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund. De tillämpade studierna är förlagda inom olika vårdorganisationer i respektive län vilket kan innebära att de tillämpade studierna förläggs utanför studieorten.

Undervisningsformerna varierar och kan ske i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, litteraturstudier, metodövningar, fältstudier och tillämpade studier såväl ortsbundet som nätbaserat.

Examination skall omfatta såväl teoretiskt som praktiskt utbildningsinnehåll. Examinationsformerna fastställs av kursernas examinatorer. Kunskapskontroller i varje kurs skall vara utformade så att en individuell bedömning av studenten kan ske. Vid prövning av studentens kunskaper och färdigheter skall förmåga till självständig kunskapsinhämtning, kritiskt tänkande och problemlösande förmåga beaktas.

Examensfordringar
Utbildningen omfattar sammanlagt 120 poäng varav minst hälften ska vara kliniskt anknutna studier.
Utbildningen ska omfatta:
- 65 poäng i ämnet omvårdnad där 10 poäng ska utgöras av en uppsats på C-nivå och 5 poäng ska utgöras av en kurs omfattande sjukvårdens ekonomi och organisation, planering, ledning och samordning av vårdarbetet. Ämnet omvårdnad omfattar såväl teoretiska som tillämpade studier.
- 55 poäng inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad omfattande såväl teoretiska studier som tillämpade studier inom somatisk, psykiatrisk vård och inom öppna vårdformer samt teoretiska studier i anatomi, fysiologi, mikrobiologi och farmakologi.

Principer för rättssäker examination framgår av Mittuniversitetets studieorganisationsdokument. Bestämmelser om betyg i enlighet med högskoleförordningen 6 kap 10-11 §§ anges i respektive kursplan.

Engelsk översättning för Sjuksköterskeexamen: Degree of Bachelor of Science in Nursing.

Examensbenämning

Sjuksköterskeexamen

Övrig information

Studenternas medverkan i form av kurs- och utbildningsvärderingar utgör en viktig källa för uppföljning av kvaliteten i utbildningen.

Jämställdhets- och sociokulturella aspekter skall beaktas i utbildningens innehåll, litteratur och utvärdering.

Avrådan
Kursresultaten ska fortlöpande utnyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student och lärare. Föreligger tveksamhet angående studentens förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. I denna situation skall studenten även erbjudas studievägledning.

Lokal föreskrift
Studenter vid institutionen för hälsovetenskap i Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund omfattas av samma regler för en alkohol- och narkotikafri arbetsmiljö som övrig personal på den aktuella praktikplatsen.

Programmet för sjuksköterskeutbildning 120 poäng är inrättat vid Mitthögskolan och
utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga områdesnämnden 2001-03-21. Utbildningsplanen är reviderad 2003-06-12 och fr om 2005 revidering till Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskap. Revidering 2006-02-21: Socialstyrelsen har omformulerat texten om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Revidering 2006-09-19 Bytt ut de båda Omvårdnad C 10-poängskurserna till Omvårdnad C, 20 p. Anledningen är behörighetsproblematik, studenternas resultat från Omv C, Teori och metod, 10 p hinner inte bli klart innan uppsatskursen börjar. Med Omv C, 20 p kommer vi ifårn den problematiken och studenterna registreras på 20 poäng på en gång.

Sidan uppdaterades 2021-12-07