Magisterutbildning i svenska språket

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning i svenska språket, 60 hp

Master Programme in Swedish Language, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HSVEA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2010/1469
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-10-05
  • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Magisterutbildning i svenska språket syftar till fördjupade ämneskunskaper, förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt arbete samt förbereda för fortsatta forskarstudier i ämnet.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som anges i 1 kap 9 § i högskolelagen samt de mål som anges i högskoleförordningens examensordning gällande magisterexamen.

Lokala mål
- Visa fördjupad kunskap inom valda delar av det språkvetenskapliga forskningsområdet med inriktning mot det svenska
språket.
- Visa fördjupad kunskap om språkvetenskapliga metoder och deras tillämpning i studier av det svenska språket.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specifieras i respektive kursplan.

Innehåll

Programmet består av fem kurser enligt nedan.

Kurs 1. Svenska språket AV, Literacy som social praktik igår och idag, 7,5 hp
Kursen består av en fördjupning inom literacy-forskning på svenskt och
angloamerikanskt område. Etnografisk metod tillämpas.

Kurs 2. Svenska språket AV, Kognitiv semantik, 7,5 hp
Kursen består av en fördjupning inom lexikal semantik och kognitiva semantiska
teorier.

Kurs 3. Svenska språket AV, Genusperspektiv på språk, 7,5 hp
I kursen ges språkvetenskapliga, genusvetenskapliga och språkpolitiska perspektiv
på språklig representation av genus/kön. Textanalytisk metod tillämpas.

Kurs 4. Svenska språket AV, Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Kursen består av en fördjupning och breddning inom språkvetenskaplig teori och
metod. Ämnet svenska språkets utveckling och avgränsningar behandlas.

Kurs 5. Svenska språket AV, Självständigt arbete/Magisteruppsats, 30 hp
Studenten genomför ett självständigt arbete inom svenska språket. I kursen ingår
även att kritiskt granska ett självständigt arbete samt föra en vetenskaplig
diskussion om det egna självständiga arbetet.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning
och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i svenska språket ger möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter inom ämnesområdet. Utbildningen är nära knuten till den forskning som bedrivs vid avdelningen. Ett viktigt inslag i utbildningen är bedrivande av egen forskning genom färdigställandet av ett examensarbete/självständigt arbete, motsvarande ett halvt års studier på heltid.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet svenska språket
som översätts till
Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Swedish Language

Sidan uppdaterades 2021-12-07