Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Biologi, 180 hp

Biology Programme, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NBIOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2004:12
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-01

Syfte

Biologiprogrammet är treårigt och leder till Filosofie kandidatexamen i biologi. Utbildningen är indelad i två delar: basblock och påbyggnad. Basblocket omfattar det första året och består av 60 hp grundkurser i biologi. Påbyggnadskurserna omfattar fördjupade och breddade kunskaper inom naturvårdsbiologi.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR BIOLOGI

Målet är att studenten ska förvärva kunskaper både på djupet och på bredden inom ämnet biologi.

Under utbildningen ska de studerande förvärva:
- mycket goda kunskaper inom ämnet biologi med inriktning mot naturvårdsbiologi
- kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom ämnet biologi
- grundläggande kunskaper inom ett eller flera biämnen vars tillämpning är
relevanta för naturvårdsbiologi
- erfarenhet av tillämpning av biologisk kunskap syftande till yrkesverksamhet.

Studenterna ska också, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området biologi.

Innehåll

Årskurs 1
Biologi GR (A), Systematisk botanik, 7,5 hp
Biologi GR (A), Ekologi, 7,5 hp
Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp
Biologi GR (B), Cell- och molekylärbiologi, 7,5 hp
Biologi GR (B) Zoofysiologi med morfologi, 7,5 hp
Biologi GR (B) Fältekologi, 7,5 hp
Biologi GR (B) Genetik, 7,5 hp


Årskurs 2
Biologi GR (A), Växtfysiologi, 7,5 hp
Biologi GR (A), Zoologi – systematik och morfologi, 7,5 hp
Naturgeografi GR (A), Sveriges naturgeografi, 15 hp
Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Biologisk mångfald, 15 hp
Biologi GR (C), Naturvårdsbiologi, Landskapsekologi, 15 hp

Årskurs 3
Biologi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp
Naturgeografi alt. Kemi, 15 hp
Biologi GR (C), Praktik, naturvårdsbiologi, 15 hp
Miljövetenskap GR (B), Instrument för hållbar utveckling, 15 hp

Inriktningar

Naturvårdsbiologi, 180 hp
Nature Conservation Biology

Behörighet

Dessutom krävs Fysik A från gymnasiet.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns för att gå vidare till högre kurser, förutom vad som anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs på heltid i form av fältstudier, laborationer, projektarbeten, praktik, studiebesök, seminarier och föreläsningar.

Studierna kan vara problembaserade eller projektinriktade. Studenten tränas systematiskt att, med hjälp av teoretiska kunskaper, praktiskt lösa arbetsuppgifter av ökande svårighetsgrad inom respektive område.

Teoretiska kursmoment tenteras vanligen skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt i muntliga och/eller skriftliga rapporter, som oftast behandlas på seminarier och som bedöms av lärare/lärarlag.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan. Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Examination är muntlig och/eller skriftlig.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet biologi med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science with a major in Biology.

Övrig information

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Kurserna i grundläggande biologi ges som flexibelt lärande vilket innebär att studenten kan välja någon av formerna distans- eller campusstudier eller en kombination av dessa. .

Inom ramen för programmet finns det möjligheter till utlandsstudier på en eller flera kurser.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Kostnader för resor mellan de olika studieorterna står studenten för.

Inriktning och kurser kan ställas in vid för få sökanden.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Biologiprogrammet inrättades 2003-10-20 av Högskolestyrelsen för Mitthögskolan. Utbildningsplanen för Biologiprogrammet på 120/160 poäng godkändes 2003-10-20 av grundutbildningsrådet inom huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier. Utbildningsplanen reviderades av grundutbildningsrådet inom huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier 2004-04-24 samt av grundutbildningsrådet inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2008-04-30.

Sidan uppdaterades 2021-12-07