Magisterutbildning i litteraturvetenskap

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning i litteraturvetenskap, 60 hp

Master Programme in Comparative Literature, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HLIVA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2008/1289
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-11-24
  • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Studenten ska utveckla
- fördjupade insikter i aktuell litteraturteori;
- förmåga att inom ramen för en självständigt formulerad forskningsuppgift
undersöka det aktuella forskningsläget och självständigt integrera och
använda kunskaper på det fält som uppgiften aktualiserar;
- förmåga att framlägga och diskutera resultaten av en kvalificerad och
komplex litteraturvetenskaplig undersökning;
- ge förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller forsknings- och utvecklingsarbete.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i högskolelagen kap 1 § 9 samt högskoleförordningen bilaga 2 har programmet följande lokala lärandemål:

Lokala lärandemål
Efter utbildningen ska studenten kunna
- demonstrera en fördjupad och problematiserande förståelse av
bildningsbegreppet, särskilt inom humaniora;
- kritiskt diskutera bildningsbegreppet i förhållande till existentiella,
sociala och politiska sammanhang;
- redovisa grundläggande kunskaper om inflytelserika vetenskapsteoretiska skolbildningar i ett historiskt perspektiv;
- kritiskt diskutera olika vetenskapsteoretiska doktriners konsekvenser för humanistisk forskning:
- exemplifiera ett antal centrala filosofiska definitioner av, och teorier om, begreppet ”subjekt”;
- på ett teoretiskt plan identifiera, formulera och diskutera likheter och
skillnader mellan olika humanistiska ämnens vetenskapliga traditioner;
- visa en fördjupad förståelse av moderniteten och den litterära modernismen som fenomen, begrepp och forskningsområden och av deras relation till varandra;
- visa förmåga att identifiera, formulera och tillämpa relevanta
litteraturvetenskapliga frågeställningar gällande moderniteten och
modernismen;
- visa förmåga att analysera litterära texter med avseende på subjektiviteten som historisk form för erfarenhet;
- visa förmåga att självständigt och kritiskt formulera och diskutera
litteraturvetenskapliga frågeställningar och problem;
- visa förmåga att inom ramen för en magisteruppsats genomföra en större självständig litteraturvetenskaplig forskningsuppgift;
- tillämpa de förvärvade kunskaperna i förhållande till de delar av arbetslivet där en teoretiskt grundad förståelse av hur texter fungerar är av vitalt intresse.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Moment 1. Litteraturvetenskap AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 hp
Moment 2. Litteraturvetenskap AV, Modernitet och modernism, 7,5 hp
Moment 3. Litteraturvetenskap AV, Subjektivitetens historia, 7,5 hp
Moment 4. Litteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp
Moment 5. Litteraturvetenskap AV, Examensarbete, 30 hp


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp,
GR (A,B,C) i huvudområdet litteraturvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet litteraturvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in Comparative Literature

Sidan uppdaterades 2021-12-07