Specialistutbildning, Distriktssköterska

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, Distriktssköterska, 75 hp

Primary Health Care Specialist Nursing, 75 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VDISA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2018/929
  • Högskolepoäng: 75
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-04-21
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att ge en akademisk yrkesutbildning och skapa förutsättningar för studenten att inhämta de kunskaper och färdigheter som krävs för verksamhet som specialistsjuksköterska, distriktssköterska.

Lärandemål

Mål för avancerad nivå enligt högskolelagen (SFS 1992:1434 ändrad 2006:173 1 kap. 9 §). Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för specialistsjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen (bilaga 2 Högskoleförordningen SFS 1993:100 ändrad 2006:1053).

Omfattning
Specialistsjuksköterskeexamen med angivna inriktningar uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med undantag av inriktningen mot distriktssköterska, där examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng.
Vidare ställs det krav på legitimation som sjuksköterska som Socialstyrelsen har utfärdat.

Mål
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, och
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede, och
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med respektive inriktning ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också
- visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer,
- visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter, och
- visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

Övrigt
För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten ha fullgjort en verksamhetsförlagd del av utbildningen av en omfattning som är anpassad efter behovet för respektive inriktning.

Lokala lärandemål:
- visa förmåga att självständigt utreda, ordinera och förskriva läkemedel och förbrukningsartiklar i enlighet med föreskrifter från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket
- visa förmåga att identifiera våld i nära relationer och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete mot våld i nära relation, samt reflektera över lagstiftning, etiska dilemman och barns bästa

Lärandemål magisterexamen:
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Den professionella yrkesrollen utvecklas genom att vetenskaplig, teoretisk och klinisk kunskap integreras. Studenten vidareutvecklar sina färdigheter att lösa komplexa problem samt förmågan att leda, utvärdera och förbättra vården. Därtill ingår ett examensarbete med fördjupning i huvudområdet med inriktning mot distriktssköterskans kompetensområde.

TERMIN 1
Omvårdnad AV, Vetenskaplig metod; inriktning hälsofrämjande omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomars hälsa och ohälsa I, 6,5 hp
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot barn och ungdomars hälsa och ohälsa II, 9 hp (VFU)
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxnas hälsa och ohälsa I, 7,0 hp
Omvårdnad AV, Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxnas hälsa och ohälsa II, 9 hp (VFU)

TERMIN 2
Valbar inriktning 1
Omvårdnad AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot psykisk hälsa och ohälsa, 6,0 hp.
Valbar inriktning 2
Omvårdnad AV, Medicinsk vetenskap och hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot äldres hälsa och ohälsa, 6,0 hp

Omvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp

TERMIN 3
Kursen kan läsas på hel eller halvfart.
Medicinsk Vetenskap AV, Farmakologi och förskrivningsrätt, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Minst 90 högskolepoäng inom ämnet Omvårdnad eller motsvarande, varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå, samt två års yrkespraktik som sjuksköterska.

Programbeskrivning

Arbetet som specialistutbildad distriktssköterska innebär ökade krav på självständighet, förmåga att arbeta hälsofrämjande och att hantera komplexa vårdsituationer inom specialistområdet. Distriktssköterskan arbetar inom olika verksamhetsområden och vårdformer och har varierande arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården utifrån de hälsobehov som finns hos befolkningen.

Utbildningen till distriktssköterska omfattar 75 hp och bedrivs som heltidsstudier. I programmet ingår sju ordinarie samt en valbar kurs. Verksamhetsförlagd utbildning i barnhälsovård, elevhälsa och hälso- och sjukvård för vuxna och äldre, sker i hälso- och sjukvård i Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunernas hälso- och sjukvård. Studenter från andra orter har möjlighet att efter samråd med VFU-samordnare på hemorten förlägga VFU till andra regioner/kommuner än ovanstående. För bedömning av lärandemål för VFU tillämpas trepartsamtal via digitalt hjälpmedel alternativt telefon. Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets riktlinjer för utvärderingar.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar finns.

Undervisning och examination

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning samt praktiska moment. Distansöverbryggande teknik används i all kommunikation. Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl i teoretiska som praktiska utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske. Antalet examinationstillfällen i programmets kurser är begränsat vad gäller den del av examinationen som omfattar verksamhetsförlagd utbildning. Om en student inte godkänns vid första tillfället har studenten rätt att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen ytterligare en gång.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing: Primary Health Care

samt

Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science with a major in Nursing Science

Övrig information

Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Alternativt urval: Beskrivning av urval: Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om två år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Sidan uppdaterades 2021-12-07