Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för:

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 120 hp

Master Programme in Public Health Science, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VFOMA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2018/1949
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-09-30
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Masterutbildning ges på avancerad nivå och programmet syftar till att ge studenten en kvalificerad utbildning i folkhälsovetenskap som leder fram till en masterexamen i folkhälsovetenskap. Den avancerade nivån innebär en fördjupning av kunskaper och färdigheter i förhållande till utbildning på grundnivå.

Genomgående ska studenten i programmet tillägna sig ett tvär- och mångvetenskapligt förhållningssätt till ämnets verksamhets- och forskningsfrågor.

Efter avslutad masterutbildning i folkhälsovetenskap är du väl rustad att ansvara för och självständigt driva förändrings,- utvärderings,- och utvecklingsarbete och bidra till forskningsbaserad verksamhet inom folkhälsoområdet såväl nationellt som internationellt.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 9 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Masterprogrammet i folkhälsovetenskap följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse
Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna teoretisera kring hälsa och folkhälsovetenskap.
- kunna identifiera hälsofrämjande faktorer, hälsorisker och folkhälsoproblem.


Färdighet och förmåga
Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna använda relevanta forskningsmetoder inom folkhälsovetenskapliga fältet.
- utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande ha förvärvat fördjupade kunskaper i
olika forskningstraditioner och vetenskapliga metoder inom folkhälsovetenskap.
- ha förmåga att i skrift och tal utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv
kunna argumentera för, syntetisera och applicera olika hälsoteorier.
- självständigt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom valt område.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd utbildning ska studenten:
- kunna identifiera, analysera och värdera nytto- och riskaspekter i etiska
spörsmål i samband med forskning
- kunna argumentera och positionera sig i förhållande till olika
vetenskapsteoretiska paradigm.

Innehåll

År 1 och 2
Folkhälsovetenskap AV, Hälsa och tillämpning 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Folkhälsopsykologi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete/Vetenskapligt arbete, 15 hp

År 3 och 4
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapsteori, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ och kvantitativ metod samt epidemiologi, 7,5hp
Folkhälsovetenskap AV, Hälsopolitik och hälsoekonomi, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet, 7,5 hp ges av HiG
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning II, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap AV, Självständigt arbete/Vetenskapligt arbete II, 15 hp

För masterexamen skriver studenterna två separata självständiga arbeten om 15 högskolepoäng; en på magisternivå och en på masternivå.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap, omvårdnad, rehabiliteringsvetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområden, alternativt en lärarexamen om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp i något av dessa huvudområden.

Programbeskrivning

Folkhälsovetenskap är ett mångvetenskapligt ämne med tvärvetenskapliga ambitioner som syftar till att öka kunskapen om vad hälsa innebär och hur hälsa kan främjas, upprätthållas och återerövras samt hur ohälsa kan förebyggas och lindras. Folkhälsovetenskaplig forskning kan bedrivas med perspektiv på individ- grupp-, och samhällsnivå.

Utbildningen ökar den studerandes förmåga att, efter avlagd masterexamen, möta det föränderliga samhällets och yrkeslivets krav på fördjupade kunskaper i folkhälsovetenskap. Masterutbildningen leder fram till att självständigt kunna driva utvecklingsarbete och bidra till forskningsbaserad verksamhet inom folkhälsoområdet. Programmet ger en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översatt till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Public Health Science

Förledet Filosofie kan ges beroende på innehåll i tidigare grundexamen

Övrig information

Utbildningsplan fastställd av dekan vid Fakulteten för humanvetenskap 2018-11-26, dnr MIUN 2018/1949

Sidan uppdaterades 2021-12-07