Civilingenjörsutbildning i Teknisk Design

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Civilingenjörsutbildning i Teknisk Design, 180 hp

Master of Science in Mechanical Engineering and Design

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TTEDM
  • Diarienummer: 0
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2003-08-20

Syfte

Studiegången syftar till att ge den kompetens som krävs för att arbeta som konstruktör, projektledare och forskare med bl a följande arbetsuppgifter:

- Konstruktion dvs formgivning och dimensionering av produkter

- Utveckling av numeriska/teoretiska dimensioneringsverktyg

Lärandemål

Mål
En civilingenjör i Teknisk design som har följt den rekommenderade studiegången Industridesign skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller:

1. ha mycket goda färdigheter i matematiskt modellbygge och analys,

2. kunna tillämpa industriell designmetodik vid tekniskt utvecklings, och förnyelsearbete,

3. vara förtrogen med tjänstemarknad, infrastrukturkostnader, utvecklingstrender och aktuella tillämpningar, samt kunna omsätta denna kännedom i problemformuleringar och innovationer.

Allmänna mål för civilingenjörsexamen
(Högskoleförordningen, bilaga 2)

För att erhålla civilingenjörsexamen skall studenten ha;

• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,

• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,

• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, självständigt kunna svara för utveckling eller utnyttjande av ny teknik på internationellt konkurrenskraftig nivå.

Mål för Mittuniversitetets civilingenjörsexamen
I utbildningarna vid Mittuniversitetet kombineras beprövad kunskap, som bygger på erfarenheten hos skickliga yrkesutövare, med kunskap som har sin grund i vetenskapligt arbete.

En civilingenjör med examen från Mittuniversitetet skall:
• ha en konkurrenskraftig, internationellt gångbar utbildning med hög yrkesrelevans,
• ha tillräckliga kunskaper för att kunna påbörja en forskarutbildning.

Utbildningen syftar som helhet till att ge träning i ingenjörsfärdigheter, med betoning på förmåga att
• söka, inhämta, kritiskt granska och värdera ny kunskap och teknik,
• identifiera, formulera och lösa tekniska problem,
• tillämpa förvärvad kunskap i tekniskt utvecklings- och förnyelsearbete
• utveckla sin yrkeskompetens,
• kunna använda ingenjörsverktyg, som datorer, program och mätutrustning.

Vidare skall den studerande ges möjlighet att förvärva kunnande och färdigheter för att fungera i ett samhälleligt och organisatoriskt sammanhang. Detta innefattar träning av förmågan att
• kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
• strukturera och sätta in den egna verksamheten i ett större sammanhang, dvs föra en diskussion om etiska och moraliska frågor, om genusfrågor, om aspekter på hållbar utveckling och om teknikens samverkan med samhälle, individ och miljö,
• arbeta både självständigt och i grupp med såväl tekniker som medarbetare från andra discipliner,
• verka i olika typer av organisationer,
• utöva ledarskap.

En del av utbildningen skall kunna förläggas utomlands för att den studerande skall kunna tillägna sig internationella erfarenheter och få förståelse för andra kulturer.

Mål för Mittuniversitetet civilingenjörsutbildning i Teknisk design.
Programmet syftar till att ge en gedigen grund i matematiska och för utbildningen relevanta, tekniska ämnen. Vidare syftar utbildningen till att ge studenterna färdigheter i att tillämpa dessa kunskaper inom designområdet generellt. I begreppet design ryms här både konstruktion och funktionell formgivning. Utbildningen skall också ge förkunskaper tillräckliga för att kunna gå vidare till forskarutbildning inom området teknisk mekanik. I utbildningen skall också ingå moment som ger studenten färdigheter i att leda och organisera projekt och att kommunicera vetenskapliga resultat.
En civilingenjör i Teknisk design med examen från Mittuniversitetet skall:

ha grundläggande kunskaper inom matematik, mekanik, materialteknik, hållfasthetslära och datateknik

ha kunskaper och insikter i designämnet

ha tillräckliga kunskaper inom human – och naturvetenskap, särkilt sådan kunskap som krävs för produktutveckling

ha fördjupade kunskaper inom en specialinriktning inom Teknisk design

Mål för specialiseringar inom Teknisk design.
För att erhålla en viss examensinriktning inskriven i sitt examensbevis krävs vissa kurser enligt utbildningsplan samt examensarbete inom ämnesområdet. Följande examensinriktning erbjuds:

• Industridesign

Andra kombinationer av kurser är möjliga och ger examensbenämningen civilingenjör i Teknisk design, utan suffix. I sådant fall krävs särskilt beslut av Programrådet för civilingenjörsutbildning om individuell studieplan. Se utbildningsplanen för ytterligare information.

Mål för civilingenjörsexamen i Teknisk design med inriktning mot Industridesign.


Mål
En civilingenjör i Teknisk design som har följt den rekommenderade studiegången Industridesign skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, kunna:

- Använda moderna beräkningsverktyg för mekanisk konstruktion.

- Kommunicera med renodlade formgivare

- Kunna tillämpa industriell designmetodik vid tekniskt utvecklings, och förnyelsearbete.

Innehåll

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mitthögskolans Campus Sundsvall, omfattar totalt 180 poäng, varav
- Basblock av gemensamma kurser 48 poäng
- Kärnkurser 78 poäng
- Valbara kurser, studiegångar 24 poäng
- Valbara kurser, fritt val 10 poäng
- Examensarbete 20 poäng

Basblock läses tillsammans med studenter på de andra civilingenjörsprogrammen. Kärnkurser läses av alla studenter inom utbildningsprogrammet civilingenjör i Teknisk design.

Basblock av gemensamma kurser 48 p
Matematik 24 p
- Matematisk introduktion 4 p
- Analys I 4 p
- Analys II 4 p
- Analys III, Flervariabelanalys 4 p
- Linjär Algebra, 4 p
- Matematisk statistik 4 p
Fysik 8 p
- Mekanik I 4 p
- Elektromagnetism och vågrörelselära I 4 p
Datateknik 4 p
- Grundläggande Datavetenskap 4 p
Människa-Miljö-Teknik (MMT) 12 p
- Arbetsvetenskap och miljö 4 p
- Projektledning 4 p
- Kommunikation i tal och skrift 4 p

Kärnkurser 78 p

Matematik 4 p
- Tillämpad matematik 4 p
Maskinteknik 42 p
- Teknisk mekanik A 8 p
- Teknisk mekanik B 4 p
- Hållfasthetslära 12 p
- Maskinelement gk 4 p
- Materialteknik 6 p
- Finita elementmetoden 4 p
- Optimering 4 p

Kvalitetsteknik 4 p

Elektroteknik 4 p
- Ellära och elektronik 4 p
Industridesign 2 4p
- Skissteknik 4 p
- Modellteknik 4 p
- Datorstödd design 4 p
- Designmetodik 4 p
- Produktsemantik 4 p
- Projektarbete 4 p

Valbara kurser 34 poäng
De kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet samlas i ämneskorgar. En ämneskorg är de kurser inom ett eller flera närliggande ämnen, som är godkända av Programrådet för civilingenjörsutbildning. Ämneskorgarnas innehåll framgår av bilaga .

De ämneskorgar (bilaga 2), som för närvarande finns är
- Matematik,
- Fysik,
- Maskinteknik,
- Människa-Miljö-Teknik, (MMT),
- Elektroteknik,
- Multimedie- och kommunikationssystem,
- Datateknik,
- Industriell ekonomi,
- Industridesign

Av 34 poäng valbara kurser, som ingår i civilingenjörsprogrammet, skall minst 24 poäng väljas bland kurserna i ämneskorgarna, (undantaget är kurserna i ämneskorg MMT). 10 poäng är helt fritt val bland ämneskorgar och andra kurser.

För närvarande finns en rekommenderad studiegång (Bilaga 1), som ges under förutsättning av tillräckligt antal studerande:

• Industridesign

Studiegången innebär att den studerande läser de obligatoriska kurserna som anges för varje studiegång, samt fyller upp med ytterligare kurser upp till minst 24 p ur valfri ämneskorg, (dock ej MMT) och därtill ytterligare 10 p kurser enligt fritt val.

Den studerande som följer en sådan rekommenderad studiegång får en civilingenjörsexamen i Teknisk design med suffix enligt vald studiegång.

Den studerande kan även välja att plocka ihop sin egen studiegång genom att läsa 24 p ur valfria ämneskorgar, (dock ej MMT). För dessa studenter måste den individuella studieplanen godkännas av Programrådet för Civilingenjörsutbildning. I studieplanen skall ett examensarbete ingå. Den examinator som ansvarar för detta lämnar förslag till Programrådet vilka kurser som måste föregå examensarbetet. Vid prövningen beaktas att den individuella studieplanen uppfyller de mål/delmål som fastställts för en eller flera av de rekommenderade studiegångarna. Den studerande erhåller då civilingenjörsexamen i Teknisk design utan suffix.

Examensarbete 20 p
I utbildningen ingår ett examensarbete om 20 poäng, som skall utföras på fördjupningsnivå C/D. I detta skall den studerande enskilt, eventuellt tillsammans med en annan studerande, behandla en given uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden.

Ansökan om påbörjande av examensarbetet behandlas tidigast när den studerande genomgått utbildningen med godkända kurser omfattande minst 130 poäng.

Bilaga 1 till utbildningsplan för civilingenjörsutbildning i teknisk design

Rekommenderade studiegångar
För närvarande finns en rekommenderad studiegång, som ger en specifik inriktning i examensbenämningen:

• Industridesign

Att följa en studiegång innebär att den studerande läser de obligatoriska kurserna som anges för varje studiegång, (se nedan), samt fyller upp med ytterligare kurser upp till minst 24 p ur valfri ämneskorg, (dock ej MMT).

Studiegång Industridesign
Syfte
Studiegången syftar till att ge den kompetens som krävs för att arbeta som konstruktör, projektledare och forskare med bl a följande arbetsuppgifter:

- Konstruktion av produkter som är ergonomiskt riktiga, estetiskt tilltalande och uppfyller givna specifikationer

- Utveckling av teoretiska och numeriska dimensioneringsverktyg

- Konstruktion av fysiska som digitala modeller för vidare användning i både analyser som rapid prototyping.

- Utveckling av maskintekniska produkter med goda insikter om metodisk design för att skapa funktionell form.
Obligatoriska kurser 16 p

Maskinteknik 8 p

- Tillverkningsteknik 4 p
- Experimentell mekanik 4 p


Industridesign 8 p

- Datorstödd design CAID 2. 4 p
- Interaction design. 4 p

Behörighet

Deltagande i nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminens studier.
- Matematisk preparandkurs 1 v
- Datorkunskap (del av ECDL, European Computer Driving Licence) 1 v
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete. Betyg sätts på varje kurs i programmet, normalt med betygsskala U, 3, 4 eller 5.

Examensbenämning är Civilingenjörsexamen i Teknisk design eller Civilingenjörsexamen i Teknisk design med inriktning mot industridesign.

Den engelska benämningen är Degree of master of Science in Mechanical Engineering and Design.

.

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen

Övrig information

Civilingenjörsprogrammet är lokaliserat till Campus Sundsvall. För vissa kurser kan undervisning komma att ske på distans från andra Campusorter inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud i ämneskorgar för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en sammanhållen praktikperiod omfattande minst 6 veckor inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Mittuniversitetet har ett mentorsprogram som innebär att företag knutna till mentorsprogrammet förbinder sig att erbjuda lämpliga praktikplatser.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier inom civilingenjörsprogrammet finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Styrelsen för Mitthögskolan har 2003-XX-YYbeslutat att från höstterminen 2004 inrätta ett utbildningsprogram med benämningen Civilingenjörsutbildning i Teknisk Design 180 poäng. Utbildningsplanen är 2003-08-20 fastställd av Programrådet för Civilingenjörsutbildning.

Sidan uppdaterades 2021-12-07