Utbildningsplan för:

Förvaltningsjuridiska programmet, 180 hp

The Administrative Law Program, 180 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFVJG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2016/1103
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-04-09
  • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Förvaltningsjuridiska programmet syftar till att ge studenterna en bred kompetens inom offentlig förvaltning, i såväl statliga som kommunala förvaltningar.
Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna genomföra utredande och handläggande arbetsuppgifter, samt vara väl förtrogna med olika aspekter av myndighetsutövning inom offentlig sektor.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i högskolelagen 1 kap 8 § samt högskoleförordningen, bilaga 2 har Förvaltningsjuridiska programmet följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse:
- Visa kunskap och förståelse om de regelverk som styr den offentliga förvaltningen, samt för hur den allmänna och speciella förvaltningsrätten förhåller sig till varandra inom olika verksamhetsområden.
- Visa kunskap och förståelse för hur den politiska styrningen av det offentliga fungerar.
- Visa kunskap och förståelse för den komplexa samverkan som råder mellan den politiska förvaltningen å ena sidan och den tjänstemannautförda förvaltningen å andra sidan.

Färdighet och förmåga:
- Visa färdighet och förmåga att på vetenskaplig grund utreda en förvaltningsjuridisk eller statsvetenskaplig problemställning inom offentlig förvaltning.
- Visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra arbete inom offentlig förvaltning.
- Visa färdighet och förmåga att tillämpa relevanta författningar framför allt inom förvaltningsrättens område.
- Visa färdighet och förmåga att förstå, utreda och analysera juridiska och politiska processer och problem.
- Visa färdighet och förmåga i skriftlig och muntlig framställning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Visa förmåga att med helhetssyn utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och juridiska aspekter beakta den offentliga förvaltningens grundvärden,
- Visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt.
- Visa insikt om betydelsen av samverkan inom och utom den offentliga förvaltningen.

Innehåll

År 1
Termin 1
Juridik GR (A) Juridisk översiktskurs 15 hp
Statsvetenskap GR (A) Offentlig förvaltning i teori och praktik 15 hp

Termin 2
Juridik GR (A) EU-rätt 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A) Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv 7,5 hp
Juridik GR (A) Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt I 7,5 hp
Juridik GR (A) Offentlighet och sekretess 7,5 hp

År 2
Termin 3
Juridik GR (A) Kommunalrätt 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A) Politik och samhällsstyrning 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B) Utvärdering inom offentlig verksamhet 7,5 hp
Juridik GR (A) Offentlig upphandling 7,5 hp

Val av huvudområde, juridik eller statsvetenskap, görs inför termin 4

Termin 4
Huvudområde juridik:
Juridik GR (B) Praktik 15 hp
Juridik GR (B) Juridisk metod I 7,5 hp
Juridik GR (B) Självständigt arbete 7,5 hp

alternativt

Huvudområde statsvetenskap:
Statsvetenskap GR (B) Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp
Statsvetenskap GR (B) Statsvetenskaplig metod 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B) Självständigt arbete 7,5 hp

År 3
Termin 5
Juridik GR (A) Arbetsrätt 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B) Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå, 7,5 hp
Juridik GR (B) Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt II 7,5 hp
Nationalekonomi GR (A) Offentlig ekonomi 7,5 hp

Termin 6
Huvudområde juridik:
Juridik GR (C) Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt III 7,5 hp
Juridik GR (C) Juridisk metod II 7,5 hp
Juridik GR (C) Självständigt arbete, 15 hp

alt.

Huvudområde statsvetenskap:
Statsvetenskap GR (C) Statsvetenskapliga analysinriktningar 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C) Statsvetenskaplig metod 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C) Självständigt arbete 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Förvaltningsjuridiska programmet inriktar sig på utredning och handläggning inom främst offentlig sektor, men även företag och anda organisationer. Genom att kombinera de två huvudområdena juridik och statsvetenskap ger kurserna som ingår i programmet studenten en bred kompetens av en generell karaktär.
Studenten får genom hela utbildningen systematisk träning i generisk förmåga, så som skriftlig och muntlig framställning, i syfte att ge dig ökad anställningsbarhet efter genomgången utbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

För tillträde till praktik kan utdrag ur belastningsregistret komma att krävas av myndigheten eller organisation där praktiken är förlagd.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet juridik
som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Law
alternativt
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap
som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Political Science

Sidan uppdaterades 2021-12-07