Personal- och arbetslivsprogrammet

Utbildningsplan för:

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPARG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1875
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-09-30
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-14

Syfte

Personal- och arbetslivsprogrammet syftar till att ge studenterna kompetens för att efter utbildningen kunna söka arbete inom sektorn för personalarbete. Personalvetarens yrkesroll är mycket bred och kan innebära många olika typer av arbetsuppgifter. Studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet kan efter utbildningen söka arbeten som exempelvis personalhandläggare, personalchef, HR-strateg, HR-generalist, eller andra personalledande funktioner. Det är också möjligt att söka arbeten inom specifika arbetsområden, exempelvis inom rekrytering, arbetsmiljö eller kompetensförsörjning.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Personal- och arbetslivsprogrammet följande lokala lärandemål:

Efter genomgången utbildning ska studenten:

-Känna stor förtrogenhet med vetenskaplig teori och metod och kunna tillämpa denna på olika områden inom arbetslivet.

-Förstå organisationsintegrerade frågor på olika nivåer i samhället.

-Kunna värdera, tillämpa och använda olika vetenskapliga discipliners synsätt och metoder och visa på en god förståelse för strategiskt personalarbete.

-Förstå personalsociala frågor utifrån ett såväl teoretiskt som praktiskt förhållningssätt och kunna tillämpa detta i verkliga arbetslivssituationer.

Innehåll

ÅR 1
Psykologi GR (A), Basblock för Personal-och arbetslivsprogrammet, 30 hp
Kursen ger en introduktion till psykologins grundläggande områden och behandlar såväl teoretiska perspektiv som dess tillämpningar i arbetslivet.

Sociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp
Kursen ger en introduktion till sociologiska begrepp, teorier och metoder med specifikt fokus på organisations-, arbets- och arbetslivsfrågor.

ÅR 2
Sociologi GR (B), Arbetsliv och organisation, 22,5 hp
Kursen är en fördjupning i sociologisk teori och forskning med inriktning mot arbetsliv och organisation. Under kursen tränas förmågan att använda sociologiska insikter och analyser för förståelse av sociala företeelser med fokus på HRM, arbetsmarknadsrelationer, organisatorisk och social arbetsmiljö, samt intersektionella perspektiv på arbetslivet.

Psykologi GR (B), Arbets-och organisationspsykologi, 22,5 hp
Kursen är en fördjupning i psykologiämnet med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi. Praktiska moment är ett stort inslag i kursen liksom att vetenskapliga metoder diskuteras, tränas och fördjupas inom det arbetspsykologiska området.

Juridik GR (A), Juridik med inriktning mot arbetsrätt, 15 hp
Under avsnittet juridik studeras den individuella arbetsrätten, särskilt det individuella anställningsavtalet, anställningsskyddet och annan arbetslivsrelevant lagstiftning.

ÅR 3
Psykologi GR (B), Arbets- och organisationspsykologi: Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
Sociologi GR (B), Arbetsliv och organisation: Verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
Kurserna ger en bred orientering i praktiskt personal- eller arbetslivsrelaterat arbete och en introduktion i praktisk problemlösningsförmåga, där möjlighet ges att tillämpa teoretiska kunskaper om människor och arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs på plats i en organisation.

Företagsekonomi, GR (A) Ekonomistyrning för personalvetare, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A) Personal och ekonomi, 7,5 hp
Kurserna inriktas mot att ge en grundläggande förståelse för personalekonomiska frågor i personalekonomins olika tillämpningsområden.

Val av fördjupningsämne;

Psykologi GR (C) Självständigt arbete, 30 hp , inklusive självständigt arbete, 15 hp
Kursen ger ytterligare en fördjupning mot psykologisk teori och i analys och metod. I kursen övas förmågan till självständig analys av tidigare forskningsresultat.

alternativt

Sociologi GR (C), 30 hp, inklusive självständigt arbete, 15 hp
Kursen ger ytterligare en fördjupning mot sociologisk teori och i sociologisk analys och metod. I kursen övas förmågan till självständig analys av samhälleliga och sociala företeelser.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet består av två huvudområden, psykologi och sociologi, samt två kompletterande ämnen, juridik (arbetsrätt) och företagsekonomi (ekonomistyrning och personalekonomi). Huvudområdena är inriktade mot frågeställningar relevanta för personalvetaren. Inom psykologiämnet ligger tyngdpunkten på arbets- och organisationspsykologi. Inom psykologin ingår även moment av praktisk karaktär såsom rekrytering, kompetensbaserade intervjuer och testning. Inom sociologin ligger tyngdpunkten på sociologiska teorier kring arbete, arbetsliv och organisation. Inom sociologin ingår praktiska moment i form av organisationsanalys och analyser av sociala relationer på arbetsmarknaden. Utbildningen genomsyras av stark anknytning till arbetslivet genom den verksamhetsförlagda utbildningsperioden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns, förutom de i respektive kursplaner angivna förkunskapskraven.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Psychology or Sociology

Övrig information

Efter programmet ges studenterna med filosofie kandidat examen i något av huvudområdena psykologi eller sociologi möjlighet till fördjupning med en ettårig magisterutbildning.

Sidan uppdaterades 2021-12-07