Utbildningsplan för:

Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Master Programme (one year) in Social Work, 60 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSARA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2014/746
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-09-30
  • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna kunskaper om aktuell forskning inom ämnet samt möjliggöra fördjupade studier av sociala insatser och samhällsanalyser kopplade till socialt arbete. Vidare bidrar innehållet i programmet till ökad förståelse för, och kunskap om, forskning och utvecklingsarbete kopplade till det sociala arbetets praktik. Examen ger behörighet för forskarstudier i socialt arbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Självständigt arbete (examensarbete)
För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Mittuniversitetets lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
- visa kunskaper och förståelse kring det sociala arbetets praktik och social förändring med hänsyn till mänskliga rättigheter och social rättvisa,
- visa fördjupade kunskaper om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,

Färdigheter och förmåga
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete i ett globaliserat och pluralistiskt samhälle samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att redovisa och kommunicera sina kunskaper och färdigheter

Innehåll

Termin 1
Kurser på termin 1 kan väljas utifrån det utbud som erbjuds på avancerad nivå i ämnet socialt arbete omfattande 30 hp under aktuell period.

Termin 2
Den andra terminens kurser, ger studenterna fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och kunskaper om aktuell forskning inom ämnet. Terminen avslutas med ett självständigt arbete motsvarande 15 hp.
Termin 2 innehåller följande kurser:

• Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp
• Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
• Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Programbeskrivning

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som den studerande förvärvat genom studier i socialt arbete på grundnivå. De inledande kurserna i magisterprogrammets termin 1, som i huvudsak sammanfaller med det kursutbud på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom Socionomprogrammet, syftar till fördjupade kunskaper om sociala insatser och samhällsanalyser kopplade till socialt arbete. Kurser på termin 2 syftar till att ge fördjupade kunskaper i forskningsmetodik och genom det självständiga arbetet fördjupa studenternas färdigheter att självständigt genomföra och kritiskt granska ett vetenskapligt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet socialt arbete
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Social Work

Övrig information

Termin 1 ges på campus. Termin 2 ges huvudsakligen på distans.

Kurser inom programmet kan komma att ges på engelska.

Sidan uppdaterades 2021-12-07