Magisterutbildning i pedagogik med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning i pedagogik med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling, -60 hp

Degree of Magister in Pedagogics with Specialisation in School- and Quality developement

Allmänna data om programmet

  • Programkod: USKOA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/767
  • Högskolepoäng: -60
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Giltig fr.o.m: 2007-07-01

Syfte

Det specifika målet för magisterutbildning med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling är, att deltagarna aktivt ska initiera genomföra och utvärdera utvecklingsinsatser i den egna verksamheten, både genom att följa den forskning som pågår och genom att själva initiera förändringsarbeten i pedagogiska verksamheter.

Lärandemål

Enligt högskolelagen 1 kap 9 § har högskoleutbildning på avancerad nivå följande mål:
”Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(SFS 2006:173) ”

För magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling gäller förutom målen för grundnivån att:
- Studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap och förståelse inom det
utbildningsvetenskapliga området, inbegripet såväl överblick över området som
fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings-
och utvecklingsarbete, och fördjupad metodkunskap.
- Studenten ska även tillägna sig förmåga att integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information,
utveckla förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt
att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
- Därtill ska studenten utveckla förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till
grund för dessa i dialog med olika grupper, och därigenom erhålla sådan färdighet
som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i
annan kvalificerad verksamhet.
- Inom programmets ram ska studenten också tillägna sig förmåga att inom det
utbildningsvetenskapliga området göra bedömningar med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete och insikt om vetenskapens
möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur
den används, samt utveckla förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

De obligatoriska kurserna är :

- Pedagogik AV, Lärande genom handledning och reflektion 7,5 hp
- Pedagogik AV, Forskningsmetodik 1, 7,5 hp
- Pedagogik AV, Forskningsmetodik 2, 7,5 hp
- pedagogik AV,Självständigt arbete 15 hp

Dessutom kan någon/några av följande valbara kurser ingå:

- Pedagogik AV, Handledning och relationsinriktat arbete 7,5 hp
- Pedagogik AV, Skolans naturvetenskap-mål och mening 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Att arbeta med individuella utvecklingsplaner 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Pedagogiska presentationer 7,5 hp
- Pedagogik GR (A), Läs och skrivutveckling 7,5hp
- Pedagogik AV, Läraren i en föränderlig omvärld 7,5 hp
- Pedagogik AV, Flexibelt lärande 7,5 hp
- Pedagogik AV, Pedagogiskt ledarskap 7,5 hp
- Pedagogik AV, Lärande för hållbar utveckling 7,5hp

Ämnesdidaktiska kurser i humaniora och naturvetenskap erbjuds också.


Magisterprogrammet startar dock alltid med den obligatoriska kursen Pedagogik AV, Lärande genom handledning och reflektion 7,5 högskolepoäng.
Se Mittuniversitetets utbildningskatalog/www.miun.se

Behörighet

Avlagd examen med inriktning mot förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare eller gymnasielärare omfattande minst 180 högskolepoäng eller
avlagd kandidatexamen varav 90 högskolepoäng i Pedagogik
eller
avlagd examen med inriktning mot förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare eller gymnasielärare omfattande minst 120 poäng
eller
avlagd kandidatexamen varav 60 poäng i Pedagogik

Programbeskrivning

Utbildningen omfattar 60 hp, och vänder sig till den som har avlagt akademisk examen om minst 180 hp eller 120 p. Utbildningen följer Mittuniversitetets riktlinjer för magisterexamen och ges med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling. Utbildningsplanen för Magisterutbildning i pedagogik med inriktning mot skol- och kvalitetsutveckling är fastställd av Institutionen för utbildningsvetenskap och träder i kraft höstterminen 2004.
Reviderad för att gälla från 1 juli 2007

Utbildningens organisation

Utbildningen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap i samarbete med andra institutioner inom Mittuniversitetet. Kursernas omfattning kan variera, 7,5 högskolepoäng eller 15 hp och erbjuds med studietakt på kvartsfart. Utbildningen ger deltagarna möjlighet att kombinera kurser för att i viss mån kunna forma sin egen utbildning, utifrån de behov som kursdeltagare och verksamheten kräver.
Varje kurs söks separat.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att påbörja det självständiga arbetet skall minst 37,5 högskolepoäng eller 25 poäng vara godkända.

Undervisning och examination

Utbildningens kurser erbjuds på kvartsfart. Samlingstillfällen sker på någon av campusorterna Härnösand, Sundsvall eller Östersund beroende av var kursen ges och tiden däremellan används till självstudier och genomförande av uppgifter. Utbildningen ska ge deltagarna möjlighet att välja vissa kurser och kunna forma utbildningen utifrån sina behov och det som verksamheterna kräver. Kurser kan väljas från flera institutioner. Arbetsuppgifter kommer i viss mån att kunna genomföras i och under det dagliga arbetet i skolan/förskolan/fritidshemmet eftersom det kan vara delar av den egna verksamheten med dess hela komplexitet som utgör studieobjekt under utbildningstiden. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt individuella uppgifter.

Betyg ges på varje kurs. Examinationerna kan variera mellan delkurserna men sker i huvudsak genom skriftliga och muntliga prov, examinerande seminarier samt inlämningsuppgifter. På samtliga kurser ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till varje kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet pedagogik.

Sidan uppdaterades 2021-12-07