Risk- och krishanteringsprogrammet

Utbildningsplan för:

Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp

Program of Risk and Crisis Management, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SRIKG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/1297
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-10-12
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna verka inom området risk, kris och samhällssäkerhet inom olika organisationer i samhället. Programmet ger kunskap om risk- och kriskommunikation, samt om samhällets krisberedskap och dess uppbyggnad. Programmet ger också goda analytiska färdigheter för att kunna förstå ojämlikheter och hur dessa avspeglar sig i lokal, nationell och internationell risk- och krishantering.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Risk- och krishanteringsprogrammet följande lokala lärandemål:
Efter avslutad utbildning ska studenten visa självständig förmåga att:
- Relatera och värdera olika vetenskapliga perspektiv, teorier och metoder samt tillämpa dessa på olika områden inom risk- och krishantering.
- Förklara och kritiskt förhålla sig till samhällsvetenskapliga teorier om risk, kommunikation och samhällets krisberedskap.
- Förstå och analysera hur ojämlikheter påverkar individers och gruppers förutsättningar att förstå och hantera olika risker och samhällets sätt att organisera risk- och krishantering.
- Kritiskt och självständigt identifiera och diskutera risk-, krishanterings- och säkerhetsfrågor samt genom kontextualisering och kritisk bearbetning kunna utarbeta och motivera lösningar.

Innehåll

År 1
Termin 1
Sociologi GR (A) Risker och kriser i samhället, 30 hp
Kursen ger en introduktion till sociologi, vetenskapliga metoder och vetenskapligt skrivande, samt en fördjupning i risker och krisers betydelse för samhället och dess invånare.

Termin 2
Genusvetenskap GR (A) Feministiska och intersektionella perspektiv på risk, kris och säkerhet 15 hp
I denna kurs introduceras feministiska perspektiv och intersektionell teoribildning och relateras till risk, kris och säkerhet. Kursen ger grundläggande teoretiska verktyg för att beskriva och analysera hur maktordningar som ex. kön, klass, sexualitet och etnicitet/ras är verksamma enskilt och tillsammans i relation till risk, kris och säkerhet.

Statsvetenskap GR (A) Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk- och krishantering, 7,5 hp
Kursen ger en introduktion till den svenska förvaltningen och det svenska politiska systemet. Hur är den offentliga risk- och krisorganisationen organiserad? Vilka myndigheter på olika nivåer är ansvariga för olika typer av risk- och krishantering?

Statsvetenskap GR (A) Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 7,5 hp
Kursen utgår från händelser och scenarier kring risker och kriser i samhället. Hur påverkas det politiska beslutsfattandet vid risker och kriser? Hur påverkas policyer och policyprocessen av risker och kriser i samhället?


År 2
Termin 3
Sociologi GR (B) Riskkommunikation och samhällets krisberedskap, 30 hp
Kursen ger fördjupande kunskaper i sociologiska teorier samt hur dessa kan användas för att förstå och analysera risk- och kriskommunikation. I kursen behandlas även sociologiska perspektiv på samhällets krisberedskap: från lokalsamhälle till myndigheter och organisationer. Kursen ger även fördjupande kunskaper i sociologisk metod.

Termin 4
Sociologi GR (B) Ledarskap och organisation under risk och kris, 30 hp
Kursen ger fördjupande kunskaper i hur ledning och organisering utformas i arbetet med att hantera risker och kriser. Kursen är inriktad mot praktiskt risk- och krishanteringsarbete varav 15 hp där studenterna väljer mellan verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller redogörelse och utvärdering av ett valt case.


År 3
Termin 5
Kvalitetsteknik GR (A) Grundkurs i kvalitetsteknik för risk- och krishantering, 15 hp
Kursen ger grundläggande kunskap i olika delar inom kvalitetstekniken samt ger kunskaper och färdigheter kring ledning och genomförande av ett offensivt kvalitetsarbete för långsiktig framgång.

Kvalitetsteknik GR (A), Fortsättningskurs i kvalitetsteknik för risk- och krishantering, 7,5 hp
Kursen ger såväl breddade som fördjupade kunskaper inom ämnet kvalitetsteknik beträffande verksamhetssystem, verksamhetsanalys och organisatoriskt lärande. Dessutom ger kursen studenterna stöd för ett kritiskt förhållningssätt avseende kvalitetsarbete.

Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs för risk- och krishantering, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper i vad som karaktäriserar Lean och vilka vinster en organisation kan göra genom att arbeta med de grundläggande principerna inom Lean.

Termin 6
Sociologi GR (C) Inriktning risk och kris, 30 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod, men inriktas även mot metoder anpassade till uppföljning och utvärdering av risker, kriser och katastrofer. Kursen avslutas med ett Självständigt arbete omfattande 15 hp.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Risk- och krishanteringsprogrammet ger en bred samhällsvetenskaplig kunskap för att kunna arbeta med risker och kriser i samhället så väl före som under och efter att någonting har inträffat. Programmet ger kunskap om risk- och kriskommunikation, samt om samhällets krisberedskap och dess uppbyggnad. Programmet ger också goda analytiska färdigheter för att förstå ojämlikheter och hur dessa avspeglar sig i lokal, nationell och internationell risk- och krishantering. I programmet ingår verksamhetsanknuten undervisning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi,
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sociology.

Sidan uppdaterades 2021-12-07