Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Lärarutbildning, 140/180/200/220 hp

Teacher training programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULÄRY
  • Diarienummer: 410/0100599
  • Högskolepoäng: 140/180/200/220
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Senaste reviderad: 2007-01-17
  • Giltig fr.o.m: 2007-01-22

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga de mål som leder till lärarexamen.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i högskolelagen gäller högskoleförordningens mål och Mittuniversitetets lokala mål för lärarexamen. Dessa mål skall ligga till grund för lärarutbildningens kursplaner.

För att erhålla lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna
- omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att
alla elever lär och utvecklas,
- analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i
förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar
och vårdnadshavare,
- förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,
- orientera sig om, förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till
att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av
barn och elever,
- orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska
livsbetingelser och förändringar i omvärlden,
- inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation
av ämnesstoffet,
- självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera, och
utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av
denna,
- tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta
forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten,
- använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen
av massmediers roll för denna.

Studenten skall därutöver ha kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och
om matematikens betydelse för elevers kunskapsutveckling.
För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i
- förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad
kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematik,
- grundskolans senare år och i gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad
kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god
kunskap i betygsättning.

Mittuniversitetets lärarutbildning skall utbilda kritiskt reflekterande lärare med pedagogisk kompetens för samhällets behov. Utbildningen skall ge såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter och utgöra grunden för det livslånga lärandet som professionell pedagog/lärare. Lärarutbildningen skall forskningsförankras och ge de studerande förutsättningar att både under den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Utbildningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla de studerandes förmåga och vilja att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen skall vidare genomföras så att de studerande ges möjlighet att utvecklas till aktiva och självständiga lärare, väl förberedda att samarbeta med elever, kollegor och det omgivande samhället. Synen på lärande som en livslång process med ständig reflektion och förnyelse skall komma till uttryck inom lärarutbildningen.
Utbildningen skall bygga på jämställdhet mellan könen och motverka alla former av
kränkande behandling. Utbildningens uppgift är att hos de blivande lärarna förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Härigenom ska förståelse för att alla som ska arbeta i skolan alltid skall hävda de grundläggande värden som anges i tillämpliga internationella överenskommelser, skollagen och läroplanerna samt klart ta avstånd från det som strider mot dessa grundläggande värden. Ett sådant förhållningssätt syftar till att genomsyra den kommande pedagogiska gärningen.

Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet integrerar skolning i modern informations- och
kommunikationsteknik tidigt i utbildningen. Därigenom kommer lärare som utbildas vid Mittuniversitetet att ha en bra grund för kunskapsutveckling och arbete i nätverk med andra lärare och skolor såväl lokalt som globalt.

Ett internationellt perspektiv berikar utbildningen och är en självklarhet i en kreativ
högskolemiljö. Mittuniversitetets internationella verksamhet för studerandeutbyte och
lärarutbyte bidrar på ett positivt sätt till internationalisering av utbildningen. Vid val av
kurslitteratur och vid planering och genomförande av kurser skall genusperspektivet beaktas och internationella jämförelser alltid eftersträvas och vara naturliga inslag.

Innehåll

Lärarutbildningen är uppbyggd av ett stort antal kurser, vilka är ordnade i tre
utbildningsområden: Allmänt utbildningsområde, inriktningar och specialiseringar.
Val sker vid tidpunkter som är fastställda av Mittuniversitetet inför terminer med specialiseringar och inför eventuell andra inriktning med möjlighet att ytterligare profilera en egen utbildnings- och examensprofil. Den studerande måste aktivt ansöka om plats inför sista kursen i Allmänt utbildningsområde 41-60 poäng.
I Mittuniversitetets examensbeskrivning anges kraven för att erhålla lärarexamen.
Valfriheten i lärarutbildningen medför att den studerande själv ansvarar för att kraven för aktuell lärarexamen uppfylls.

Viss del av lärarutbildningen är verksamhetsförlagd. Den verksamhetsförlagda utbildningen ingår i såväl allmänt utbildningsområde som i inriktningar och genomförs inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs inom ramen för aktuell lärarexamen och bidrar till integration mellan teori och praktik samt till utveckling av yrkeskunskaperna. Målsättning, riktlinjer och föreskrifter beträffande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilt dokument. Generellt gäller dock att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.


Allmänt utbildningsområde är obligatoriskt för samtliga varianter av lärarexamen enligt examensbeskrivningen och utgörs av ett antal kurser om sammanlagt 60 poäng. Av dessa 60 poäng utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 10 poäng.


Allmänt utbildningsområde omfattar den gemensamma kärnan av kunskaper för alla blivande lärare och består av centrala kunskapsområden och tvärvetenskapliga ämnesstudier. Utbildningsområdet innehåller studier i lärande, undervisning, betydelsen av läs- skriv- och matematikinlärning, specialpedagogik, socialisation, kulturfrågor, samhällsuppdrag, demokrati, värdegrund, miljö, kommunikationsformer samt betyg och bedömning.

Allmänt utbildningsområde inrymmer ett examensarbete om 10 poäng. Examensarbetet är en viktig del i utvecklingen av den enskilde studerandes vetenskapliga förhållningssätt. I examensarbetet skall den studerande genomföra ett självständigt arbete i vilket han/hon visar förmåga att organisera och använda kunskap samt relatera denna till den kommande yrkesverksamheten.

En inriktning kan bestå av en kurs eller utgöras av en kombination av kurser som fokuserar på såväl ämnesinnehåll som betingelser för lärandet. Varje inriktning omfattar minimum 40 poäng varav minst 10 poäng är verksamhetsförlagd utbildning. För att erhålla en fördjupning måste minst 60 poäng uppnås. I inriktningar som riktar sig mot grundskolans senare år och gymnasieskolan ingår minst 5 poäng ämnesdidaktik samt moment om bedömning och betygsättning, vilket framgår av inriktningarnas kursplan/er.

Specialisering möjliggör för den studerande att profilera sin utbildning. En specialisering består av en kurs eller en kombination av kurser inom samma ämne/ämnesområde omfattande minst 20 poäng som kan innebära en fördjupning av det tidigare lästa eller vara en profilering eller breddning. Mittuniversitetet redovisar ett antal lämpliga specialiseringar, se vidare www.miun.se/lun. Utöver dessa specialiseringar har den studerande möjlighet att välja specialiseringskurser med relevans för lärarutbildningen ur Mittuniversitetets övriga kursutbud eller kurser vid andra lärosäten, såväl nationella som internationella. Sådana studier skall, för att kunna ingå i en lärarexamen, i särskild ordning prövas och godkännas av lärarutbildningsnämnden.

Utbildningen börjar med Allmänt utbildningsområde 1-20 poäng. Därefter följer den valda inriktningen. Den andra kursen Allmänt utbildningsområde 21-40 poäng infaller i mitten av utbildningen och den tredje kursen Allmänt utbildningsområde 41-60 poäng infaller i slutet av utbildningen. För att antas till dessa kurser måste förkunskapskraven vara uppfyllda. I examensbeviset anges vilka inriktningar och specialiseringar den studerande har fullgjort. I examensbeviset skall också anges för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd för.

Inom Mittuniversitetet examineras lärare för arbete i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare och senare år samt gymnasieskolan. Samtliga inriktningar och specialiseringar ska vara relevanta för det verksamhetsområde som examen är avsedd för. Nedan anges fordringarna för respektive examen.

Lärarexamen avsedd för förskola och förskoleklass
Examen skall omfatta 140 poäng och bestå av:
- allmänt utbildningsområde, 60 poäng inkl. 10 poäng VFU och examensarbete om
10 poäng,
- en inriktning om minst 40 poäng godkänd för undervisning och annan pedagogisk
verksamhet i förskola och förskoleklass, inkl. 10 poäng VFU,
- minst en specialisering, om 20 poäng,
- läs-, skriv- och matematikinlärning omfattande minst 20 poäng,

Lärarexamen avsedd för grundskolans tidigare år
Examen skall omfatta minst 140 poäng och bestå av:
- allmänt utbildningsområde, 60 poäng inkl. 10 poäng VFU och examensarbete om
10 poäng,
- en inriktning om minst 40 poäng, godkänd för undervisning och annan pedagogisk
verksamhet i grundskolans tidigare år, inkl. 10 poäng VFU,
minst en specialisering, om 20 poäng,
- läs-, skriv- och matematikinlärning omfattande minst 20 poäng,

Lärarexamen avsedd för förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år
Examen skall omfatta 140 poäng och bestå av:
- allmänt utbildningsområde, 60 poäng inkl. 10 poäng VFU och examensarbete om
10 poäng,
- en inriktning om minst 40 poäng, godkänd för undervisning och annan
pedagogisk verksamhet i förskola och förskoleklass eller i grundskolans tidigare år,
inkl. 10 poäng VFU,
- minst en specialisering om 20 poäng inriktad mot annat verksamhetsområde än
genomförd inriktning (dvs specialisering inom endera förskola/förskoleklass eller
grundskolans tidigare år),
- läs-, skriv- och matematikinlärning omfattande minst 20 poäng,

Lärarexamen avsedd för grundskolans tidigare år och fritidshem
Examen skall omfatta 140 poäng och bestå av:
- allmänt utbildningsområde, 60 poäng inkl. 10 poäng VFU och examensarbete om
10 poäng,
- en inriktning om minst 40 poäng, godkänd för undervisning och annan pedagogisk
verksamhet i grundskolans tidigare år, inkl. 10 poäng VFU,
- minst en specialisering inriktad mot arbete i fritidshem, om 20 poäng,
- läs-, skriv- och matematikinlärning omfattande minst 20 poäng,

Lärarexamen avsedd för grundskolans senare år
Examen skall omfatta 180 poäng och bestå av:
- allmänt utbildningsområde, 60 poäng inkl. 10 poäng VFU och examensarbete om
10 poäng,
- en fördjupning om minst 60 poäng godkänd för undervisning och annan
pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år,
- 60 poäng i inriktningar/specialiseringar med minst 20 poäng i varje ämne/
ämnesområde.

Lärarexamen avsedd för grundskolans senare år och gymnasieskolan
Examen skall omfatta 180 poäng och bestå av:
- allmänt utbildningsområde, 60 poäng inkl. 10 poäng VFU och examensarbete om
10 poäng,
- två fördjupningar om vardera minst 60 poäng godkända för undervisning och
annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och gymnasieskolan,
- för undervisning i svenska respektive samhällskunskap krävs minst 80 poäng i
ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen,

Lärarexamen avsedd för gymnasieskolan
Examen skall omfatta 180 poäng och bestå av:
- allmänt utbildningsområde, 60 poäng inkl. 10 poäng VFU och examensarbete om
10 poäng,
- två fördjupningar om vardera minst 60 poäng godkända för undervisning och
annan pedagogisk verksamhet i gymnasieskolan,
- för undervisning i svenska respektive samhällskunskap krävs minst 80 poäng i
ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

Inriktningar

Matematik, 0 hp
-

Samhällskunskap, 0 hp
-

Samhällsorientering, 0 hp
-

Språk och kultur, 0 hp
-

Svenska, 0 hp
-

Läs-, skriv- och matematikinlärning, 0 hp
-

Barn- och ungdomspedagogik - förskola och förskoleklass, 0 hp
-

Naturvetenskap, 0 hp
-

Biologi, 0 hp
-

Engelska, 0 hp
-

Historia, 0 hp
-

Behörighet

Barn- och ungdomspedagogik – förskola och förskoleklass: Sb G.11
Biologi: Sb G.11 + Ma C, Ke A, Bi A
Engelska: Sb G.11
Historia: Sb G.11
Läs- skriv- och matematikinlärning: Sb Behörighet G.11
Matematik: Sb G.15
Naturvetenskap: Sb G.15
Samhällskunskap: Sb G.11
Samhällsorientering: Sb G.11
Språk och kultur: Sb G.11
Svenska: Sb G.11
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Inom Mittuniversitetets lärarutbildning utbildas lärare för arbete i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. Utbildning och forskning genomförs av olika institutioner vid Mittuniversitetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Arbetssätt, arbetsformer och examinationsformer kan variera beroende på syfte, innehåll och uppläggning i den enskilda kursen.
Betyg ges på varje kurs. Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl
godkänd.
För mer detaljerad beskrivning hänvisas till respektive kursplan.

I examensbeviset skall det anges vilket verksamhetsområde utbildningen är avsedd för samt anges vilka inriktningar och specialiseringar den studerande har fullgjort.

Examensbenämning

Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem
Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år
Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och gymnasieskolan

Lärarexamen utfärdas i någon av följande inriktningar:
Lärarexamen avsedd för förskola och förskoleklass
Lärarexamen avsedd för grundskolans tidigare år
Lärarexamen avsedd för förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år
Lärarexamen avsedd för grundskolans tidigare år och fritidshem
Lärarexamen avsedd för grundskolans senare år
Lärarexamen avsedd för grundskolans senare år och gymnasieskolan
Lärarexamen avsedd för gymnasieskolan

Det som är avgörande vilken examen som uppfylls är kombinationen av inriktningar och specialiseringar.

Övrig information

I terminer med specialiseringar förekommer att kurser samordnas och ges på distans även för campusstudenter.
Kurser ges under förutsättning att tillräckligt antal sökande finns.
Under utbildningens gång kan det ske förändringar. Kurser kan genomgå förändringar såsom namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden.
Den studerande förutsätts själv finansiera kostnader för resor och logi i samband med obligatoriska kursmoment som exkursioner, laborationer, verksamhetsförlagd utbildning och liknande.
Kurser i utbildningen utvärderas i enlighet med Mittuniversitetets bestämmelser för kursutvärderingar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07