Utbildningsplan för:

Ekonomprogram, 180 hp

BSc Programme in Business and Economics

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SEKOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: Miun 2007/1088
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-10-12
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-14

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter för kvalificerat arbete med företagsekonomisk inriktning, inom marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering, främst inom näringslivet, men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs. Vidare syftar utbildningen till att utgöra grunden för ett livslångt lärande som ekonom.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2, har Ekonomprogrammet följande lärandemål:

Kunskap och förståelse
– visa kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av det valda ekonomiområdet,
– visa kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga
– visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga frågor såsom etiska aspekter på företagande och utvecklingsarbete, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Innehåll

År 1

Termin 1
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Termin 2
Nationalekonomi GR (A), Mikroekonomi, 15 hp
Nationalekonomi GR (A), Makroekonomi, 15 hp

År 2

Termin 3
Statistik GR (A), Statistik I, 15 hp
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Termin 4
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp


Inriktningen marknadsföring och affärsutveckling
Inriktningen behandlar förutsättningar för affärsmodellsutveckling och innovationer där marknadsundersökningar, affärsnätverk och sociala relationer samt fördjupade kunskaper i konsumentbeteende utgör viktiga beståndsdelar. Här ingår även strategiska och praktiska implikationer för företag och andra organisationer. I inriktningen ingår även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt handelsrätt.

Sammantaget ger specialiseringen en god grund för befattningar såsom företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare och säljare, inte minst i en internationell kontext. Denna inriktning kan till vissa delar komma att läsas tillsammans med utbytesstudenter från andra länder.

År 3

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Global marknadsföring, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar och konsumentbeteende, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

Termin 6
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete/Kandidatuppsats, 15 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp

Inriktningen redovisning och finansiering
Inriktningen ger fördjupade kunskaper kopplat till kvalificerade uppgifter inom ekonomisk styrning och planering, finans- och finansieringsfrågor samt redovisning och revision. Inriktningen innehåller även en introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys samt beskattningsrätt.

Specialiseringen ger en god grund för blivande redovisare, revisorer, banktjänsteman, försäkringsrådgivare och ekonomiadministratörer i högre befattningar. Detta i första hand i företag men även för motsvarande arbetsuppgifter inom offentliga förvaltningar.

År 3

Termin 5
Företagsekonomi GR (C), Redovisningsteori, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (C), Finansiell teori, 7,5 hp
Informatik GR (A), Introduktion till artificiell intelligens (AI) och dataanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Tillämpad dataanalys, 7,5 hp

Termin 6
Juridik GR (A), Beskattningsrätt I, 15 hp
Företagsekonomi GR (C), Självständigt arbete/Kandidatuppsats, 15 hpUnder studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Ekonomprogrammet är en 3-årig utbildning som vänder sig till dig som vill följa ett fast utbildningsprogram, med normal studietakt och på en bestämd studietid. De två första åren består av grundläggande kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Det tredje året påbörjas en specialisering inom vald företagsekonomisk inriktning (marknadsföring och affärsutveckling eller redovisning och finansiering). Vissa gemensamma kurser ingår, till exempel i informatik. Stor vikt läggs vid att anknyta utbildningen till yrkeslivets frågeställningar. Genomgående under utbildningen ingår näringslivsinslag, bland annat i form av gästföreläsningar, arbetslivsdagar och arbeten mot befintliga företag. Kurserna läses i den ordning som anges under rubriken innehåll ovan (med förbehållet att ordningsföljden på kurserna kan komma att ändras). Information om de enskilda kurserna finns i respektive kursplan.

Undervisningen sker med nära koppling till den forskning som bedrivs inom ämnet samt vid Mittuniversitetets centrumbildning (forskningscentrum) Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER), som bland annat fokuserar på finansiell sektor, revision och strategiska nätverk. Undervisning baserad på den senaste forskningen utgör viktiga inslag i utbildningen och såväl nationella som internationella forskare medverkar i undervisningen.

Utbildningen har en internationell karaktär. För att göra det möjligt för utländska studenter att delta i delar av utbildningen ges de företagsekonomiska kurserna på båda fördjupningsinriktningarna företrädesvis på engelska. Studenter vid Mittuniversitetet har dessutom möjlighet att förlägga en del av studietiden vid ett utländskt universitet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som särskilda förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen består i huvudsak av lärarledda föreläsningar, grupparbeten, övningar och diskussionsseminarier. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examinationen sker i form av skriftliga eller muntliga prov och i form av PM-författande eller mer omfattande självständiga arbeten.
Vad som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Examensbenämning

Ekonomie kandidatexamen

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration

Övrig information

Ekonomutbildning finns i Sundsvall och i Östersund.

Alla studerande vid Mittuniversitetet har möjlighet att förlägga delar av sin utbildning till utländskt universitet. Speciella samarbetsavtal och utbytesprogram finns med många universitet. Det finns även vissa möjligheter att studera utomlands på egen hand, s k Free Movers. Ansökan görs i särskild ordning. Eventuella terminsavgifter betalas av den studerande.

Den studerande ansöker om examensbevis efter avslutad utbildning.

För examensfordringarna hänvisas till Mittuniversitetets examensenhet, www.miun.se/examen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07