Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap

Utbildningsplan för:

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap, 120 hp

Master by Research in Human Sciences, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HFORA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2016/757
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-12-13
  • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet med programmet är att ge fördjupade kunskaper inom vald inriktning genom att planera och genomföra forskningsprojekt tillsammans med en senior forskare (docent eller motsvarande) samt eventuella externa partners.

Lärandemål

Enligt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap följande lärandemål:

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sin slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Inriktningsspecifika lärandemål

Idrottsvetenskap
Efter utbildningen ska studenten kunna
- Utveckla/välja, tillägna sig och testa lämplig försöksmetodik i samråd med experter inom området idrottsvetenskap
- Välja population, design och analys utifrån tillgängliga metoder inom idrottsvetenskap, och självständigt eller i grupp genomföra systematisk datainsamling och analys
- Tillämpa god forskningsetik inom idrottsvetenskap genom att diskutera forskningsetiska principer med handledaren och tillämpa etiska överväganden på vald metodik och datahantering
- Ha kunskap om hur etisk godkännande söks för studier
- Anta försökspersonens perspektiv vid planerande och genomförande av experiment

Socialt arbete
Efter utbildning ska studenten kunna
- Använda avancerade teorier och forskningsmetoder relevanta för det sociala arbetets globala och lokala fält
- Självständigt planera och genomföra ett mindre forskningsprojekt samt kommunicera relevansen av förvärvade forskningsresultat i dess globala och lokala sammanhang
- Visa förtrogenhet med att samarbeta i ett forskningsprojekt
- Analysera och värdera vetenskapliga frågeställningar inom ett valt forskningsområde som rör sociala problem och dess lokala, strukturella och institutionella sammanhang
- Tillämpa ett kritiskt, intersektionellt och analytiskt tänkande
- Visa fördjupad förståelse av det sociala arbetets etiska koder och universella värderingar som social rättvisa och mänskliga rättigheter

Turism
Efter utbildningen ska studenten kunna
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inklusive en överblick över området och fördjupade kunskaper gällande centrala begrepp inom turism, samt aktuell forskning och utveckling i närliggande områden till turism,
- genom självständigt arbete visa förmåga att integrera och generera kunskap för att kunna hantera mycket komplexa problem samt formulera slutsatser baserade på vetenskapligt arbete,
- visa förmåga att kommunicera vetenskapligt arbete, både till yrkesverksamma inom turism och till allmänheten både nationellt och internationellt,
- visa förmåga att kunna studera och arbeta självständigt och i grupp, för att kunna delta i och även utveckla avancerad vetenskaplig forskning,
- visa förmåga att kombinera vetenskaplig och metodologisk kunskap för att svara mot aktuella och framtida behov av att utveckla kunskap och expertis inom området,
- kunna kombinera kritiska dialoger och tvärvetenskapliga ansatser kreativt for att både skapa och utveckla turismrelaterad forskning,

Varje kurs har specifika lärandemål som beskrivs i kursplanen.

Innehåll

Inriktning Idrottsvetenskap

Valfria kurser GR/AV, 30 hp, med inriktning lämplig för den individuella studentens projekt
Idrottsvetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, 15, hp
Idrottsvetenskap AV, Forskningsverktyg och metodologi, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Projekt I, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Projekt II, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp


Inriktning Socialt arbete

Valfria kurser GR/AV, 30 hp i socialt arbete
Socialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp
Socialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp
Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 15 hp
Socialt arbete AV, Projekt I, 15 hp
Socialt arbete AV, Projekt II, 15 hp
Socialt arbete AV, Självständigt arbete, 30 hp

Inriktning Turism
Valbara kurser GR/AV Turismvetenskap/Kulturgeografi, 30 hp
Turismvetenskap, AV, Kvantitativa metoder i turism, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Projekt I 15 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Projekt II 30 hp
Kulturgeografi/ Turismvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Inriktningar

Idrottsvetenskap, 120 hp
Sport science

Socialt arbete, 120 hp
Social work

Turism, 120 hp
Tourism

Behörighet

• Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

• Inriktningsspecifika krav:

- Idrottsvetenskap Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp inom idrottsvetenskap, fysiologi, medicin, biologi, eller motsvarande.
- Socialt arbete Avlagd kandidatexamen i socialt arbete om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp.
- Turism Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom turismvetenskap, kulturgeografi eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

• Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning, vetenskaplig kvalité och analytisk förmåga. Detta behörighetskrav bedöms utifrån en sammanvägning av:
1. personligt brev innehållande:
a) kort redogörelse av vald projektinriktning (dvs vilket forskningstema/forskningsprojekt som den sökande är intresserad av)
b) motivera intresset till vald projektinriktning
c) beskriv meriter/erfarenheter relevanta för projektinriktningen

2. tidigare självständigt skriftligt arbete
3. intervju

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet ges på heltid under två år och genomförs till stor del i form av handlett forskningsarbete inom en forskargrupp.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs normalt på heltid i form av forskningsarbete i en forskargrupp. Utbildningen ges på svenska och/eller engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Examensbenämningen för respektive inriktning är följande:

Idrottsvetenskap:
Masterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Sport Science

Socialt arbete:
Masterexamen med huvudområdet socialt arbete
som översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Social Work

Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Övrig information

URVALSKRITERIER FÖR ALTERNATIVT URVAL
I urvalet av sökande läggs stor vikt vid kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning, vetenskaplig kvalité, analytisk förmåga, förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt förmåga att uttrycka sig skriftligt på engelska. Urvalet görs utifrån en sammanvägning av vetenskaplig kvalité på tidigare självständigt arbete, personligt brev och intervju.

Sidan uppdaterades 2021-12-07