Folkhälsovetenskapliga programmet

Utbildningsplan för:

Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

Programme in Public Health Science, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VFOHG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2016/1976
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-12-13
  • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Utbildningens syfte är att studenten ska tillägna sig en god teoretisk och praktisk kunskap i huvudområdet folkhälsovetenskap samt i hälsofrämjande arbete och projektledning inom folkhälsoområdet. Utbildningen ska ge studenten kompetens för att självständigt kunna analysera behov av och värdera insatser inom området. Utbildningen syftar också till att ge studenten kunskaper för att i samverkan kunna genomföra strategiska insatser på organisations- och samhällsnivå för att förbättra folkhälsan samt vara rustade att möta samhällets behov av kvalificerad projektledarkompetens.

Lärandemål

Mål med utbildningen enligt högskolelagen
Utbildning på grundnivå ska enligt 1 kap. 8 § i Högskolelag (1992:1434) utveckla studenternas :
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Lag (2009:1037).

Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen bilaga 2

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.Lokala lärandemål
för Folkhälsovetenskapliga programmet, 180 hp

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:
- beskriva och analysera hälsoutvecklingen i Sverige och internationellt i relation till hälsans bestämningsfaktorer
- beskriva folksjukdomars förekomst, samt dess viktigaste orsaker och konsekvenser i Sverige och internationellt
- beskriva sjukdoms- och skadeförebyggande samt hälsofrämjande metoder och modeller i folkhälsoarbetet
- redogöra för offentliga och andra aktörers möjligheter att verka för förbättrad folkhälsa.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:
- tolka och kritiskt granska epidemiologiska studier av samband mellan sjukdomar och dess orsaker samt kritiskt kunna värdera resultaten
- reflektera och analysera betydelsen av klass, genus och etnicitet samt andra bestämningsfaktorer för folkhälsans fördelning
- reflektera över och förklara samband mellan hälso- och välfärdspolitik och folkhälsan i samhället
- analysera behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser utifrån förväntade folkhälsoeffekter samt etiska och ekonomiska kriterier
- analysera möjligheter och hinder för samverkan inom och mellan organisationer
- värdera tillämpbarheten av olika utvärderingsmodeller
- utforma, genomföra och utvärdera insatser/projekt inom folkhälsoområdet och inom andra samhällsområden
- urskilja och analysera kritiska faktorer relaterade till ledning och genomförande av projekt
- leda ett projekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:
- reflektera över etiska förhållningssätt och kunna integrera dessa i planering av
projekt och verksamheter.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Utbildningen ges i samarbete med Högskolan i Halmstad (HH). Kursutbudet delas mellan lärosäten.

År 1
Termin 1
Folkhälsovetenskap, Introduktion GR (A), 15 hp ges av HH
Folkhälsovetenskap, Kost, fysisk aktivitet och hälsa GR (A), 15 p ges av HH

Termin 2
Folkhälsovetenskap GR (A), Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap, Folkhälsoarbete GR (A), 15 hp ges av HH

År 2
Termin 3
Genus, demokrati och media GR (B), 7,5 hp ges av HH
Folkhälsovetenskap, Att planera och genomföra hälsofrämjande insatser GR (B), 7,5 hp ges av HH
Folkhälsovetenskap, Att utvärdera hälsofrämjande insatser GR (B), 7,5 hp ges HH
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp

Termin 4
Folkhälsovetenskap, Hälsa ur ett globalt perspektiv GR (B), 15 hp ges av HH
Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp

År 3
Termin 5
Folkhälsovetenskap GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp

Termin 6
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp
- Vetenskaplig teori och metod, 15 hp
- Självständigt arbete, 15 hp

Under programmets gång finns möjligheter att i samråd med programansvarig förlägga vissa kurser utomlands. Detta gäller kurserna Folkhälsovetenskap GR (B), Praktik, 15 hp samt Minor Field Studies i kursen Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp. Studenten initierar utlandsvistelsen och kan söka råd och stöd från International Relations Office (IRO). Möjlighet att söka stipendium finns.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tid genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Folkhälsovetenskapliga programmet är en treårig utbildning som leder fram till en kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser samt möjlighet till internationella utbytesstudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Public Health Science

Övrig information

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07