Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3

Utbildningsplan för:

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, 75 hp

Additional Programme for Primary School Teacher Education in Pre-school Class and School Years 1-3, 75 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: UPEGG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2022/1505
  • Högskolepoäng: 75
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Utbildningen syftar till att ge den studerande, med sedan tidigare fullbordade ämnesstudier, i för läraryrket relevanta ämnen, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskaper med relevans för grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Lärandemål

Kraven i examensbeskrivningen för grundlärarexamen i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) gäller, med undantag för sådana krav som avser de delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan i 2 kap. 3 § förordningen (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare som inte har någon motsvarighet i utbildningen enligt 22 §. Studier inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska fokusera på de moment och delmoment som är absolut nödvändiga för den kommande yrkesutövningen och som inte kan inhämtas inom övriga delar av utbildningen. Dessa är
– skolväsendets villkor,
– skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
– bedömning och betygssättning.

Innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 75 hp består av ett antal kurser förlagda till tre terminer, vårtermin, sommartermin och hösttermin. Av dessa 75 hp utgör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sammanlagt 20 hp förlagda till termin 1 och 3. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-3. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen bidrar till integration mellan teori och praktik samt till utveckling av yrkeskunskaperna. Utbildningen ges med inriktning matematik, naturvetenskap och teknik.
Målsättning, riktlinjer och föreskrifter gällande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilda dokument.
Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar den gemensamma kärnan av kunskaper för alla blivande lärare och består av utbildningsvetenskaplig kärna samt ämnesdidaktiska studier.
Kompletterande pedagogisk utbildning innehåller
- utbildningens organisation och villkor
- läroplansteori och didaktik
- utveckling och lärande, specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
- ämnesdidaktik


Utbildningen omfattar följande kurser:
- Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare Förskoleklass - årskurs 1-3, 11 hp.

- Ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundlärare Förskoleklass - årskurs 1-3, 35hp.

- Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Verksamhetsförlagd utbildning I, Grundlärare Förskoleklass - årskurs 1-3, 5 hp.

- Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare Förskoleklass - årskurs 1-3, 9 hp.

- Pedagogik GR (A), Kompletterande pedagogisk utbildning, Verksamhetsförlagd utbildning II, Grundlärare Förskoleklass - årskurs 1-3, 15 hp.


Båda VFU-kurserna ges inom relevant verksamhetsområde.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt

- en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt förordningen SFS 2021:1336 , eller

- en yrkesexamen enligt förordningen SFS 2021:1336, eller

- en äldre generell examen om lägst motsvarande 180 högskolepoäng som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt förordningen SFS 2021:1336, eller

- en äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt förordningen SFS 2021:1336.

Endast yrkesexamen eller generell examen inom en huvudområdesgrupp som, efter fullgjord Kompletterande pedagogisk utbildning, kan leda till grundlärarexamen inriktning Förskoleklass och årskurs 1-3 i Matematik, NO, Teknik kan ge behörighet till denna utbildning vid Mittuniversitetet.

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund för särskild behörighet (SFS 2021:1336).

Villkorad behörighet tillämpas inte vid antagning till denna utbildning.

SFS 2021:1336 = Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Programbeskrivning

Utbildning som leder till grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar, med undantag från kraven i 2 och 3 kap. förordningen om utbildning till lärare och förskollärare, 75 högskolepoäng och avser

– ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier, 35 högskolepoäng,

– studier inom utbildningsvetenskaplig kärna, 20 högskolepoäng

– verksamhetsförlagd utbildning, 20 högskolepoäng

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

Generellt gäller att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning ska vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning kan påbörjas.

Undervisning och examination

Undervisningsform framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan. Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Grundlärarexamen, grundnivå

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
som översätts till
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Pre-school Class and School Years 1-3

Examen avläggs på grundläggande nivå i enlighet med SFS 2022:286
Examen enligt denna utbildningsplan kan utfärdas t o m 2032-01-31

Övrig information

Urvalet görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng, minst 30 och max 285 högskolepoäng. Högskolepoängen ska vara avklarade senast vid sista anmälningsdag.
Beslut urvalsregel för Lärarutbildning, se dnr MIUN 2013/1602

Sidan uppdaterades 2021-12-07