Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning

Utbildningsplan för:

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning, 120 hp

Master Programme in Education with Specialisation in Professional Development and Research

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPFAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2017/460
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2022-03-16
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-01

Syfte

Syftet med programmet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning är att ge fördjupade kunskaper i pedagogik inom det utbildningsvetenskapliga/ beteendevetenskapliga området med särskild vikt vid professionsutveckling och forskning.

Lärandemål

Enligt högskolelagen 1 kap 9 § har högskoleutbildning på avancerad nivå följande mål: ”Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
-ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
-utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
-utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.” (SFS 2006:173)

Mål enligt högskoleförordningen, bilaga 2:

För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom
vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Utöver allmänna mål i högskolelagen 1 kap 9§ (SFS 1992:1434) samt generella lärandemål för masterexamen i högskoleförordningens bilaga 2 (SFS 1993:100) gäller följande lokala lärandemål för Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning:

- Programmets övergripande mål är att förbereda för kvalificerad yrkesutövning inom pedagogisk verksamhet, som undervisning, forskning, administration, utbildningsplanering, utvärdering, utredning eller annan verksamhet i ledande befattning samt kunna leda vetenskapligt seminarium och aktivt bidra med kvalificerade synpunkter i dessa.


Självständigt arbete (examensarbete)
För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Innehåll

Utbildningens kurser och dess moment:

År 1
Pedagogik AV:
- Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter I, 7,5 hp
- a) Möjligt val: Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang I, 7,5 hp, alternativt
- b) Möjligt val: Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp
- Didaktik, 7,5 hp
- Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp

År 2
Pedagogik AV:
- Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp
- Forskningsmetodologi, vetenskapligt design och kvalitativa metoder, 7,5 hp
- Självständigt arbete, 15 hp* alternativt valbara inriktningskurser, motsvarande 15 hp

År 3
Pedagogik AV:
- Ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter II, 7,5 hp
- a) Möjligt val: Vuxnas lärande i informella och formella sammanhang II, 7,5 hp, alternativt
- b) Möjligt val: Förutsättningar för yngre barns lärande II, 7,5 hp
- Metodologi och etik I, 7,5 hp
- Metodologi och etik II, 7,5 hp

År 4
Pedagogik AV:
- Självständigt arbete 30 hp*, alternativt
- Pedagogisk forskning i praktiken, 15 hp (forskare med pågående forskning) samt självständigt arbete 15 hp*

*Självständigt arbete måste totalt omfatta 30 hp för erhållande av examen.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp med minst 90 hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15 hp, i huvudområdet pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Programbeskrivning

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning är ett påbyggnadsprogram tänkt att fördjupa studenternas kompetens inom det utbildningsvetenskapliga/ beteendevetenskapliga området med särskilt djup inom Mittuniversitetets pedagogiska forskning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen erbjuds på halvfart i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt självstudier och olika kommunikationsformer kan användas.

Examination sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten.

Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Education

Övrig information

Utbildningen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap.

Utbildningsplan godkänd av Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017-04-05.

Sidan uppdaterades 2021-12-07