Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik

Utbildningsplan för:

Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik, 120 hp

Mental Health Education, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VPSHG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2020/1320
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2022-03-09
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot psykisk hälsa/ohälsa. Studenten ska få de grundläggande kunskaper som behövs för att självständigt kunna bedriva psykiatrisk omvårdnad gentemot personer som får omvårdnad/behandling i såväl slutna som öppna vårdformer. I utbildningen får studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera de komplexa frågeställningar som förekommer vid omvårdnad/vård av personer med psykisk ohälsa.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8 § Högskolelagen samt de mål för högskoleexamen som anges i Högskoleförordningen bilaga två har Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik följande lokala mål:

Lokala lärandemål
Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha förutsättningar för att ta del av kunskapsprocessen inom området
- visa kunskap om faktorer som påverkar människors hälsa ur individ-, familj- och
samhällsperspektiv samt hur ålder, kön/genus, klass och etnicitet kan påverka
hälsan
- visa kunskap och förståelse för komplexiteten i orsakssamband samt
samsjuklighet gällande fysisk och psykisk hälsa som målgruppen uppvisar
- visa kunskap och förståelse för hälsofrämjande omvårdnad, rehabilitering,
diagnostik, bedömning av olika funktionsvariationer, samt behandlings- och
rehabiliteringsinsatser kännetecknande för målgruppen
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av olika insatser inom
omvårdnad samt ha kunskap om relevanta författningar och andra styrdokument
- visa kunskap och förståelse för vårdens organisation samt för vårdens och
omvårdnadens socialpolitiska och juridiska förutsättningar
- visa kunskap och förståelse om psykiatrisk omvårdnad av patienter med
olika sjukdomar/funktionsvariationer och ohälsotillstånd utifrån ett genus-,
socioekonomiskt-, transkulturellt- samt åldersperspektiv
- visa kunskap och förståelse om våld i nära relationer utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv

Färdighet och förmåga
- visa förmåga och färdighet att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper
- visa förmåga att i samverkan med personen med psykisk ohälsa, dess närstående
och kollegor, identifiera omvårdnadsbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa psykiatriska omvårdnadsfrågeställningar och situationer
- visa förmåga och kunskap att medverka vid utföranden av undersökningar och
behandlingar samt vid vård i livets slut
- visa förmåga att tillämpa intervjumetodik och samtalsmetodik, och använda
metoder för e-lärande
- visa förtrogenhet med metoder för strukturerade bedömningar av symtom,
läkemedelsbiverkningar, självdestruktivitet och utagerande aggressivitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot personer med psykisk ohälsa och närstående samt visa förmåga att göra etiska överväganden
- visa förmåga att med helhetssyn på människan kunna bedöma och vidta adekvata åtgärder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av människovärdet
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla sin kompetens

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp inom psykiatrisk omvårdnad.

Innehåll

År 1
Termin 1 ht
Medicinsk vetenskap GR (A), Psykiatri, 15 hp
Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad I, psykisk hälsa/ohälsa, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Vetenskapsteori, metod och etik, 7,5 hp

Termin 2 vt
Medicinsk vetenskap GR (A) Sjukdomslära, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad II, bemötande, kommunikation samt verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
Omvårdnad GR (B), Socialpsykiatri, 7,5 hp

År 2
Termin 3 ht
Omvårdnad GR (B), Beroendelära och psykisk ohälsa 7,5 hp
Omvårdnad GR (B) Ledarskap och organisation, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad III och rehabilitering, 15 hp

Termin 4 vt
Kriminologi GR (A), Grundläggande kriminologi, 7,5 hp
Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad IV, verksamhetsförlagd utbildning och examensarbete/självständigt arbete, 15 hp

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska. Föreläsningar, moment och enskilda kurser kan ges på engelska. Svensk- och engelskspråkig litteratur används.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Huvudområdet omvårdnad omfattar minst 60 hp och inkluderar ett examensarbete/självständigt arbete om 7,5 hp. Därmed uppfylls kraven för högskoleexamen i omvårdnad och fortsatta studier på grundnivå (C).
Den teoretiska undervisningen omfattar kurser inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och kriminologi. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör sammanlagt 15 hp vilka är förlagda inom områden där psykiatrisk vård bedrivs i olika former.
Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser.
Ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet psykiatrisk omvårdnad.
I kursplanerna anges exakt fördelning av innehåll inom respektive kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen utgår från ett synsätt med studentaktivt lärande. Undervisningen utformas på ett sådant sätt att de studerandes egna erfarenheter tillvaratas och att de får möjlighet att träna sig i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande. Utbildningen genomsyras av ett självständigt lärande utifrån olika arbetssätt. Såväl teoretisk som verksamhetsförlagd utbildning genomförs med hjälp av skriftlig studiehandledning och genom kontinuerlig samverkan mellan student, studiegrupp och lärare. Obligatoriska moment ingår i utbildningen och utgör en del av examinationerna. Under den verksamhetsförlagda utbildningen vägleds studenten av en personlig handledare. Verksamhetsförlagda studier sker på annan arbetsplats än där studenten vanligtvis tjänstgör.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som verksamhetsförlagda utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske. Betygsskala, betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan. Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Verksamhetsförlagd utbildning:
Den verksamhetsförlagda utbildningen sker företrädesvis inom Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och kommunernas hälso- och sjukvård samt hos statliga eller privata vårdgivare. Genom utbytesprogram, kan i samråd, en del av utbildningens VFU förläggas utomlands. Antalet examinationstillfällen är begränsade vad gäller VFU-kurserna. Om en student blir underkänd vid den verksamhetsförlagda delen av en VFU-kurs har studenten rätt att genomföra VFU-perioden ytterligare en gång. Underkänns studenten även denna gång, kan ej ytterligare VFU-period erbjudas.
Om VFU planeras att genomföras på annan ort än Jämtland/Härjedalen och Västernorrland så måste VFU-plats ordnas av studenten i samråd med VFU-samordnare på respektive ort.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot omvårdnad
översatt till
Higher Education Diploma with specialization in Nursing Science

Sidan uppdaterades 2021-12-07