Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa

Utbildningsplan för:

Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa, 120 hp

Masters programme in Sports Performance and Athlete Health (two year), 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VIPAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2022/804
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Programmet syftar till att ge blivande idrottsvetare, forskare, tränare och medicinsk personal (exempelvis läkare, fysioterapeuter och naprapater) möjlighet att vidareutbilda sig i tillämpad prestationsidrott och idrottares hälsa. Programmet är tvärvetenskapligt och tar ett helhetsgrepp på idrottares utveckling, med fokus på prestationsoptimering samtidigt som det stöder den enskilda idrottarens hälsa och hållbarhet. Under programmet strävar vi efter att ge studenterna verktyg för att utveckla sina praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samt hålla evidensbaserad praktik i framkant av utbildningen. Studenterna kommer att få stöd i att utveckla sin förmåga att kritiskt bedöma forskningslitteraturen och arbeta med tillämpade forskningsfrågor inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin. Praktiska kopplingar till verkliga idrottsmiljöer är ett centralt fokus under hela programmet.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna teoretisera och praktiskt tillämpa sina kunskaper inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin.

Utöver de mål som anges i Högskolelagen § 9 samt Högskoleförordningen bilaga 2 har Masterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse
För en masterexamen (120 hp) ska studenten:
• visa kunskap och förståelse inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin, inklusive både en överblick över området och fördjupad kunskap inom vissa områden
• visa en betydande grad av specialiserad teoretisk och metodologisk kunskap och praktisk/tillämpad förståelse inom ett visst idrottsvetenskapligt område

Färdighet och förmåga
För en masterexamen (120 hp) ska studenten:
• visa förmåga att omsätta forskningsteori och evidens i praktiken inom tillämpade idrottssituationer
• visa förmåga att analysera och tolka data som genereras i idrottsprestationer
• visa förmåga att identifiera forskningsfrågor och problem utifrån sina erfarenheter inom tillämpad idrott
• visa förmåga att förstå och tillämpa robusta forskningsmetoder
• bidra till kunskapsbildning samt förmåga att utvärdera nya forskningsresultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För en masterexamen (120 hp) ska studenten:
• visa förmåga att reflektera över idrottskulturer utifrån nationella och internationella perspektiv
• visa sin process för att utveckla en filosofi eller strategi för att stödja hög prestanda

Innehåll

Följande kurser ingår i programmet:

Idrottsvetenskap AV, Optimering av idrottsprestation, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Återgång till spel och omhändertagande av skada, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Sjukdoms- och hälsoproblem inom prestationsidrott, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Den unga idrottaren, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Prestationsanalys och analys av data, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och idrottsorganisation, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Forskningsmetoder och statistik, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Examensarbete, 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Utbildningen genomförs i form av ett samarbete mellan Institutionen för Hälsovetenskaper vid Mittuniversitetet, forskningscentrumet Nationellt Vintersportcentrum och Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Programbeskrivning

Programmet behandlar integrativ fysiologi, medicin, nutrition, biomekanik, psykologi, träningsplanering, styrke- och konditionsträning, coaching, prestationsanalys, och klinisk epidemiologi, samtidigt som en holistisk och integrerande syn på prestationsstöd och idrottsutveckling upprätthålls.

Programmet omfattar idrottsutveckling och upprätthållande av hälsa inom tillämpad idrott och syftar till att ge studenterna verktyg för att bidra i högpresterande idrottsmiljöer. Idrottsprestationer och idrottsmedicin behandlas ur tvärvetenskapliga och holistiska perspektiv. Programmet ger studenterna möjlighet att använda och utveckla sina teoretiska kunskaper och tillämpa sina praktiska färdigheter för att bättre hantera komplexa situationer inom idrotten, även på avancerad nivå. De teoretiska komponenterna levereras vanligtvis online, medan obligatoriska möten/seminarier på campus kommer att möjliggöra utveckling av praktiska färdigheter. I årskurs 1 genomför studenterna ett tillämpat projekt eller en fallstudie som också ger möjlighet till praktik. I årskurs 2 kommer studenterna att tillämpa vetenskaplig teori och metoder för att slutföra ett självständigt forskningsprojekt.

Programmet vänder sig till studenter med en bakgrund inom idrottsvetenskap eller idrottsmedicin. En koppling till prestationsidrott är önskvärt och kommer att vara till nytta i vissa moment.

Efter avslutad utbildning kommer studenterna att vara väl förberedda att ta ansvar för och självständigt driva prestationsutveckling inom idrotten. Programmet avslutas med ett självständigt forskningsprojekt och ger god grund för forskarutbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Programmet undervisas på engelska och ges främst online genom distansstudier. Studietakten är på heltid, vilket motsvarar cirka 40 timmar per studievecka. Studenter kan förvänta sig realtid-föreläsningar under arbetstid på vardagar och obligatoriska fysiska träffar på campus förekommer.
Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Sports Science

Övrig information

Programmet ges på engelska.
Vissa moment kan innebära hantering av humana blodprover, och därför rekommenderar vi att blivande studenter vaccineras mot Hepatit B innan de ansluter sig till programmet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07