Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Bildjournalistik, 120 hp

Photo Journalism

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBJOK
  • Diarienummer: 2002:04
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-04-14

Syfte

Bildjournalistikprogrammet är till hälften en akademiskt inriktad utbildning, med teoretiska moment som omfattar fotografi och journalistik. Den andra hälften av utbildningen är inriktad på tillämpade, yrkesförberedande moment där det ingår journalistiska metoder, redigering, stillbild och rörlig bild. Målet är att skapa en grund såväl för praktisk yrkesutövning som för vidare forskning.

Lärandemål

Allmänna mål för högskoleutbildning (gäller fr.o.m. 1 juli 2002)
Den grundläggande högskoleutbildningen skall, ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom de område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området.

Mål för utbildningen i bildjournalistik 120 p
Målet är att studenten ska utveckla det journalistiska bildberättandet i etablerade och nya medier, tolka och gestalta nyheter och samhällsskeenden i stillbild eller rörlig bild samt fördjupa förståelsen av bildberättande genom att göra självständiga analyser och undersökningar.

Innehåll

JOURNALISTIK A
Journalistikens grunder, 5 p
Bildjournalistikens historia, 5 p
Massmedier och rätt, 5 p

JOURNALISTIK B
Grävandets grunder, 5 p
Vetenskaplig metod B, 5 p
B-uppsats, 5 p
Arbetsplatsförlagt projekt 15 p
Samhällsjournalistik, 5 p

JOURNALISTIK C
Journalistik och kommunikationsteori, 5 p
Vetenskaplig metod C, 5 p
C-uppsats, 10 p

FOTOGRAFI A 20 p
Nyhetsbild, 10 p
Bild och verklighet, 5 p
Bildjournalistiskt projekt, 5 p

FOTOGRAFI B
Digital stillbild B, 5 p
Examensprojekt, 20 p

GRAFISK DESIGN A
Dagspressredigering, 5 p

Behörighet

Medieprogrammet med inriktning Medieproduktion/foto, Hantverksprogrammet, med inriktning. Foto eller andra program där fotografisk bild A och B alternativt Rörlig bild A och B ingår eller annan grundläggande utbildning inom foto (t.ex. folkhögskolor ) eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Vilka krav som ställs för tillträde till högre kurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier och grupparbeten och bedrivs på heltid. I undervisningen ingår i viss omfattning obligatoriska moment, vilket framgår av respektive kursplan.
Examinationer sker i form av självständiga arbeten eller gruppvisa arbeten (PM, medieprodukter, foto- och filmprojekt, uppsatser, artiklar och rapporter) samt skriftliga eller muntliga prov. Betyg sätts för kurs och moment och betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Studerande som med godkänt resultat följt programmets tre år uppfyller fordringarna fö filosofie kandidatexamen med huvudämnet journalistik. För examens-fordringar och engelsk översättning hänvisas till Mittuniversitetets studieorganisationsdokument (www.miun.se/utbildning/examen).

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar. Undervisningen bedrivs på heltid inom campus Sundsvall.

Högskolestyrelsen vid Mitthögskolan har genom beslut 2001-10-08 fastställt att det ska anordnas ett utbildningsprogram med benämningen Bildjournalistik 120 poäng vid institutionen för Informationsteknologi och medier i Sundsvall.
Utbildningsplanen för Bildjournalistik är fastställd i grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2002-03-21. Gäller fr o m med höstterminen 2002. Utbildningsplanen för Bildjournalistik är reviderad och fastställd av grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier:
• 2005-04-14.

Sidan uppdaterades 2021-12-07