Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa, 60 hp

Masters Programme in Sports Performance and Athlete Health (one year), 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VIPRA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2022/860
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Programmet syftar till att ge blivande idrottsvetare, forskare, tränare och medicinsk personal (exempelvis läkare, fysioterapeuter och naprapater) möjlighet att vidareutbilda sig i tillämpad prestationsidrott och idrottares hälsa. Programmet är tvärvetenskapligt och tar ett helhetsgrepp på idrottares utveckling, med fokus på prestationsoptimering samtidigt som det stöder den enskilda idrottarens hälsa och hållbarhet. Under programmet strävar vi efter att ge studenterna verktyg för att utveckla sina praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samt hålla evidensbaserad praktik i framkant av utbildningen. Studenterna kommer att utveckla sin förmåga att kritiskt bedöma forskningslitteratur, utveckla forskningsproblem, samla in och analysera data och arbeta med tillämpade forskningsfrågor inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin. Praktiska kopplingar till verkliga idrottsmiljöer är ett centralt fokus under hela programmet.

Lärandemål

Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna teoretisera och praktiskt tillämpa sina kunskaper inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin.

Utöver de mål som anges i Högskolelagen § 9 samt Högskoleförordningen bilaga 2 har Magisterprogram i idrottsprestation och idrottares hälsa följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse
För en magisterexamen (60 hp) ska studenten:
• visa kunskap och förståelse inom idrottsvetenskap och idrottsmedicin, inklusive både en överblick över området och fördjupad kunskap inom vissa delar av huvudområdet

Färdighet och förmåga
För en magisterexamen (60 hp) ska studenten:
• visa förmåga att omsätta forskningsteori och evidens i praktiken inom tillämpade idrottssituationer
• visa förmåga att analysera och tolka data som genereras i idrottsprestationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För en magisterexamen (60 hp) ska studenten:
• visa förmåga att reflektera över idrottskulturer utifrån nationella och internationella perspektiv
• visa sin process för att utveckla ett tankesätt och strategi för att stödja hög prestanda

Innehåll

Följande kurser ingår i programmet:

Idrottsvetenskap AV, Optimering av idrottsprestation, 15 hp eller Idrottsvetenskap AV, Återgång till spel och omhändertagande av skada, 15 hp
Idrottsvetenskap AV, Sjukdoms- och hälsoproblem inom prestationsidrott, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Den unga idrottaren, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Prestationsanalys och analys av data, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och idrottsorganisation, 7,5 hp
Idrottsvetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Utbildningen genomförs i form av ett samarbete mellan Institutionen för Hälsovetenskaper vid Mittuniversitetet, forskningscentrumet Nationellt Vintersportcentrum, och Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, i idrottsvetenskap, idrottsmedicin eller fysioterapi.

ELLER

En kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng, och totalt minst 60 högskolepoäng i ett eller flera av följande ämnen: klinisk epidemiologi, träningsfysiologi, testmetoder inom idrottsvetenskap, kinesiologi, biomekanik, coaching och ledarskap, idrottsnäring, idrottsmedicin, träningslära.

OCH

Engelska kurs 6.

Programbeskrivning

Programmet behandlar integrativ fysiologi, medicin, nutrition, biomekanik, psykologi, träningsplanering, styrke- och konditionsträning, coaching, prestationsanalys, och klinisk epidemiologi, samtidigt som en holistisk och integrerande syn på prestationsstöd och idrottsutveckling upprätthålls.

Programmet omfattar idrottsutveckling och upprätthållande av hälsa inom tillämpad idrott och syftar till att ge studenterna verktyg för att bidra i högpresterande idrottsmiljöer. Idrottsprestationer och idrottsmedicin behandlas ur tvärvetenskapliga och holistiska perspektiv. Programmet ger studenterna möjlighet att använda och utveckla sina teoretiska kunskaper och tillämpa sina praktiska färdigheter för att bättre hantera komplexa situationer inom idrotten, även på avancerad nivå. De teoretiska komponenterna levereras vanligtvis online, medan obligatoriska möten/seminarier på campus kommer att möjliggöra utveckling av praktiska färdigheter. Forskningsmetodik och färdigheter är progressivt inbäddade i programmets kurser och leder till att studenterna under år 2 genomför ett självständigt vetenskapligt arbete, till exempel ett forsknings- och utvecklingsarbete.

Programmet vänder sig till individer som har en bakgrund inom idrottsvetenskap eller idrottsmedicin, exempelvis läkare, fysioterapeuter och naprapater. En koppling till prestationsidrott är önskvärt och kommer att vara till nytta i vissa moment. Programmet passar dig som vill kombinera yrkesverksamhet och studier.

Efter avslutad utbildning kommer studenterna att vara väl förberedda att ta ansvar för och självständigt driva prestationsutveckling inom idrotten.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Programmet genomförs huvudsakligen online genom distansstudier och undervisningen sker på engelska. Studietakten är 50% av heltid, vilket motsvarar cirka 20 timmar per studievecka. Studenter kan förvänta sig online-föreläsningar i realtid under arbetstid på vardagar och obligatoriska fysiska träffar på campus förekommer. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet idrottsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sport Science

Övrig information

Programmet ges på engelska.
Vissa moment kan innebära hantering av mänskliga blodprover, och därför rekommenderar vi att blivande studenter vaccineras mot Hepatit B innan de ansluter sig till programmet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07