Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Utbildningsplan för:

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Primary School Teacher Education Programme in Pre-school Class and School Years 1-3

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULFGG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2020/209
  • Högskolepoäng: 240
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2022-10-12
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier ska tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Lärandemål

Utöver allmänna målen i 1 kap. 8, 9 §§ i Högskolelagen och Förordning (2021:1335) om utbildning till lärare och förskollärare, har Grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 följande lokala lärandemål:

Den blivande grundläraren ska
- ha insikten och förmågan att leda sin ämnesundervisning och yrkesutövning med särskilt beaktande av kunskaper om profession, ledarskap och didaktik
- visa kännedom och förmåga att reflektera om den verksamhetsförlagda utbildningen med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Innehåll

Innehållet utgörs av ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterade ämnen, naturorienterande ämnen och teknik. För svenska och matematik krävs minst 30 hp vardera och för engelska minst 15 hp. Därutöver ingår en utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp samt verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna ska 15 hp utgöra ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning.

Studier i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till den kommande yrkesutövningen och omfatta följande:
- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
- läroplansteori och didaktik,
- vetenskapsteori och forskningsmetodik,
- utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår samt specialpedagogik,
- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- bedömning och betygssättning, och
- utvärdering och utvecklingsarbete.

Självständigt arbete
För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort två självständiga arbete (examensarbete) om vardera minst 15 högskolepoäng i två av de ämnen som studeras inom inriktningen.


Utbildningen omfattar följande kurser:

Termin 1
- Pedagogik GR (A) Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp
- Svenska språket, GR (A), Läs- och skrivutveckling I, Grundlärare, Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik I för grundlärare F-3, 7,5 hp

Termin 2
- Pedagogik GR (A) Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i Förskoleklass - åk 1- 3, 7,5 hp
- Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
- Historia GR (A), Historia och religionsvetenskap för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
- Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och geografi. Grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp

Termin 3
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3, 30 hp

Termin 4
- Pedagogik GR (B) Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp
- Svenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
- Litteraturvetenskap GR (A), Barnlitteratur för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp

Termin 5
- Självständigt arbete GR (C ), 15 hp
- Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (B), Matematik II grundlärare F-3, 7,5 hp

Termin 6
- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, grundlärare, Förskoleklass -åk 1-3, 15 hp
- Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (B), Matematik III för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp

Termin 7
- Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare, Förskoleklass - åk 1-3 , 15 hp
- Engelska GR (A), Engelska för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp

Termin 8
- Pedagogik AV, Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 15 hp
- Självständigt arbete AV, 15 hp


Verksamhetsförlagd utbildning:
Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) omfattar 30 hp. Alla perioder (20 veckor) är förlagd till relevant pedagogisk verksamhet i förskoleklass och årskurs 1-3. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till tre kurser där två av perioderna omfattar 5 veckor och en period 10 veckor.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Mittuniversitetets lärarutbildning utbildar lärare med tydlig yrkesidentitet. Under utbildningen ska studenten inhämta breda kunskaper, som gör att den blivande
läraren kan följa eleverna och undervisa i ett flertal ämnen. Den första terminen inleds med en kurs i utbildningsvetenskaplig kärna, följd av svenska, läs
och skrivinlärning samt matematik. Därefter varvas studierna mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan, verksamhetsförlagd utbildning och ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Utbildningen innehåller två självständiga arbeten, omfattande vardera minst 15 hp i två av de ämnen som studeras inom inriktningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier.

Examensbenämning

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - Pre-school Class and School Years 1-3

Övrig information

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå
registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om
lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap § 6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2021-12-07