Utbildningsplan för:

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Nursing Programme, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VSSKG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2018/767
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2022-09-18
  • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Programmet syftar till att utbilda sjuksköterskor med hög akademisk och yrkesmässig kompetens och god förmåga att självständigt och i samverkan med andra arbeta i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård.

Lärandemål

Mål med utbildningen enligt högskolelagen (SFS 1992:1434)
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att:
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100), bilaga 2
För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa, och
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen ska studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För sjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Lokala mål
Utöver de nationella målen gäller följande lokala mål för sjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet:

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna
- visa färdigheter och värderingsförmåga i omvårdnad av patienter med olika sjukdomar och ohälsotillstånd, baserat på kunskaper om människokroppens struktur och funktion vid normala förhållanden samt vid patologiska tillstånd
- visa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga att medverka vid patientsäkerhetsarbete samt kunna delta i och bedriva förbättringsarbete inom vården
- visa kunskap om och kunna tillämpa evidensbaserad omvårdnad baserad på omvårdnadsforskning samt forskning från närliggande discipliner
- självständigt och systematiskt diagnosticera behov av omvårdnad
- systematiskt använda vetenskaplig kunskap för planering och genomförande av hälsofrämjande omvårdnad.Mål för kandidatexamen enligt högskoleförordningen, bilaga 2

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Innehåll

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 142,5 hp i huvudområdet omvårdnad (52,5 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning) samt 37,5 hp i medicinsk vetenskap. Ett examensarbete omfattande 15 hp genomförs under programmets tredje år. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier.
En veckas studier motsvarar 1,5 hp. Genomgående i utbildningen belyses hälsa och ohälsa i ett ålders, genus, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.

Sjuksköterskeprogrammet är strukturerat i tre områden:
År 1, Människan, hälsa och ohälsa
År 2, Människan vid ohälsa och sjukdom
År 3, Människan vid ohälsa och sjukdom i komplicerade vårdsituationer

År 1 - Människan, hälsa och ohälsa, 60 hp
Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5hp
Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Allmän hälso- och sjukvård I (VFU), 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa II, 7,5 hp

År 2 - Människan vid ohälsa och sjukdom, 60 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård II, (VFU), 15 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom III, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III, 7,5 hp

År 3 - Människan vid ohälsa och sjukdom i komplicerade vårdsituationer, 60 hp
Omvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård, III (VFU), 15 hp
Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp (61 - 75 hp)
Omvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp (76 - 90 hp)
Omvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård, IV (VFU), 15 hp

Undervisningsspråket är svenska men föreläsningar på engelska kan förekomma. Svensk- och engelskspråkig litteratur används.

Betygsskala:
Tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U) tillämpas i samtliga kurser i utbildningen.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Omvårdnaden utgör huvudområdet i sjuksköterskans profession och medicinsk vetenskap utgör ett viktigt komplement till omvårdnad. Sjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet är uppbyggd utifrån beskrivning av huvudområdet omvårdnad enligt följande:
Huvudområdet omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och specialitet vilket innefattar både vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete. Omvårdnad baseras på vetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap som kännetecknas av en självständig teoretisk och praktisk kunskapsutveckling. Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Huvudområdet omvårdnad fokuserar på såväl relationen mellan patient/närstående och vårdare som på omvårdnadens organisation och ledarskap, vilket även inbegriper säkerhet och trygghet i vården. Omvårdnad syftar även till att befrämja läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död. Omvårdnad innebär även vårdarens behov av stöd och handledning för utvecklandet av en personlig och etisk kompetens.

Utbildningsprogrammet utgår ifrån sjuksköterskans kärnkompetenser:
- personcentrerad vård, som utgår från personens berättelse och erfarenheter som utgör grunden för vårdandet där förståelsen för beteenden och symtom utgår ifrån personens perspektiv.
- samverkan i team, vilket överbryggar kompetenser, främjar kontinuitet och stärker säkerheten för patienten i vården.
- evidensbaserad omvårdnad, som innebär att sjuksköterskan gör bedömningar och fattar beslut utifrån forskning, teori och erfarenhet om bästa möjliga omvårdnad vilket även innefattar patientens erfarenheter.
- förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, vilket utgår från att sjuksköterskor har ett uppdrag att utveckla systemet där de är verksamma. Förbättringskunskap avser kunskap om system, variationer, förändringspsykologi och ett lärandestyrt förändringsarbete.
- säker vård, som innebär att förhindra vårdskador genom att aktivt arbeta riskförebyggande och därmed bidra till patientens säkerhet och trygghet.
- omvårdnadsinformatik, som omfattar vetenskap och praxis där information och kunskap inom omvårdnad samt dess hantering integreras med informations- och kommunikationsteknologi för att främja hälsa hos människor, familjer och samhällsgrupper.

Pedagogisk grundsyn:
Den pedagogiska grundsynen för sjuksköterskeprogrammet är att studenten ska tillägna sig de teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för att tillämpa god omvårdnad i olika sammanhang. Kunskap har flera dimensioner och lärande ses som en process som sker inom individen och i samverkan med andra. Förutsättningar för lärande är att varje individ är motiverad, intresserad och har förmåga att ta ett självständigt och aktivt ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Studenten tränas i att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem, att följa kunskapsutvecklingen inom omvårdnadsområdet samt att lägga grunden för livslångt lärande. Lärarens roll är att underlätta och stimulera lärandet genom att problematisera runt innehållet i utbildningen, skapa en god lärmiljö med klara mål och tydlig struktur samt att examinera studentens kunskaper. För att främja vetenskapligt förhållningssätt tillämpas olika arbetssätt och teoretiska och praktiska moment varvas och integreras med varandra. Reflektionstillfällen innebär möjligheter för studenten att få ökad självkännedom vilket är en förutsättning för att utveckla sitt etiska förhållningssätt.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Kursernas innehåll bygger på varandra med en successiv progression av kunskap genom programmet. Behörighetskrav för respektive kurs anges i kursplanen.

Undervisning och examination

Undervisningsformer varierar och kan ske exempelvis i form av föreläsningar, grupparbeten, fältstudier, seminarier, metod- och simuleringsövningar samt verksamhetsförlagd utbildning. Vilka undervisningsformer som tillämpas i utbildningens olika delar framgår av respektive kursplan.

Verksamhetsförlagd utbildning:
Den verksamhetsförlagda utbildningen sker inom Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och kommunernas hälso- och sjukvård samt hos privata vårdgivare. Genom utbytesprogram, kan i samråd, en del av utbildningens VFU förläggas utomlands. Antalet examinationstillfällen är begränsade vad gäller VFU-kurserna. Om en student blir underkänd vid den verksamhetsförlagda delen av en VFU-kurs har studenten rätt att genomföra VFU-perioden ytterligare en gång. Underkänns studenten även denna gång, kan ej ytterligare VFU-period erbjudas.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan. Bedömning av studentens inhämtade kunskaper sker kontinuerligt och prövas i relation till kursens lärandemål. Resultat av examinationen avgör om studenten bedöms ha inhämtat tillräckliga kunskaper och färdigheter avseende den aktuella kursen. Olika former av examinationer förekommer där såväl teoretiska som praktiska kunskaper samt värderingar och förhållningssätt bedöms. Bedömningen sker individuellt eller i grupp med individuell bedömning. Bestämmelser om betyg i enlighet med högskoleförordningen anges i respektive kursplan.

I programmets avslutande kurs examineras studentens kunskaper med en teoretisk och praktisk tentamen, Nationell klinisk slutexamination.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen
Sjuksköterskeexamen

Sjuksköterskeexamen
som översätts till Degree of Bachelor of Science in Nursing

samt
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Science

Övrig information

Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen höstterminen 2016 och senare. Utbildningen följer EES – avtalets direktiv angående sjuksköterskans yrkesberättigande (Ds 1992:34)


Utbildningsplan för sjuksköterskeutbildningen
Fastställd av Humanvetenskapliga områdesnämnden 2001-03-21
Bolognaanpassad 2007-03-14
Reviderad senast 2016-03-15/anneri
Fastställd av Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå 2016-03-14/ES
Lagt till standardtext under Innehåll enl dekanbeslut 2020-03-18, dnr MIUN 2020/519//es

Sidan uppdaterades 2021-12-07