Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom

Utbildningsplan för:

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp

Specialist Nursing Programme in Pediatric Care, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VHSBA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2020/269
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2023-02-22
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att inhämta de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Detta innebär förebyggande arbete såväl som omvårdnad, undersökningar och behandlingar av barn och unga med varierande tillstånd och omfattar barnhälsovård och elevhälsa, neonatalvård, barnmedicin, -kirurgi, -ortopedi, -psykiatri, -habilitering.

Utbildningen ger också möjlighet att förvärva erfarenheter och fördjupade kunskaper som ger beredskap inför barnsjuksköterskans uppgift att leda, planera samt utveckla förebyggande arbete och omvårdnad av barn och ungdomar.

Utbildningen ger dessutom fördjupad kunskap om vetenskapsteoretiska grunder och metoder.

Lärandemål

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har nationella lärandemål vilka anges i Högskolelagen 1 kap 9 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 - Specialistsjuksköterskeexamen.

Innehåll

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom och magisterexamen omfattar 60 hp uppdelade på sex kurser varav 45 hp inom huvudområdet omvårdnad och 15 hp inom medicinska ämnen. Tillämpade studier i form av verksamhetsförlagd utbildning ingår och utgörs av 18 hp. I tillägg förekommer fältstudier inom barnpsykiatri och -habilitering.
Kursöversikt och kursernas ordning baseras på en progression från friska barn till barn med specifika behov.

- Omvårdnad AV, Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren, 10,5 hp (varav 9 hp verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsa)
- Omvårdnad AV, Barn- och ungdomspsykiatri och -habilitering samt neonatologi, 6 hp (varav 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning inom neonatologi)
- Medicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap inom barn- och ungdomspsykiatri och -habilitering samt neonatologi, 6 hp
- Omvårdnad AV, Barnmedicin, -kirurgi, - ortopedi, 6 hp (varav 4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
- Medicinsk vetenskap AV, Barnmedicin, -kirurgi, - ortopedi, 9 hp
- Omvårdnad AV, Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska med minst 90hp inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande, varav 15hp utgörs av ett examensarbete på kandidatnivå samt minst sex månaders yrkespraktik som sjuksköterska.

Programbeskrivning

Utbildningen utgörs i huvudsak av huvudområdet omvårdnad som innefattar både vetenskapliga kunskaper och i det här fallet barncentrerade arbetsmetoder. Omvårdnad baseras på humanvetenskap där människa, hälsa, miljö och omvårdnad studeras ur samhälls-, grupp-, och individperspektiv. Inom omvårdnad antas ett tvärvetenskapligt förhållningssätt genom att delvis även innefatta beteendevetenskap och medicinsk vetenskap. Inom omvårdnad antas en helhetssyn på människan med hänsyn till både hälsa och konsekvenser av sjukdom.
Omvårdnad av barn och ungdom består av ytterligare en dimension då hänsyn behöver tas till ålder och mognadsnivå, en färdighet som specialistsjuksköterskan till stor del utvecklar under sin utbildning. Det innebär att studenten fördjupar sina kunskaper och utvecklar en ökad självständighet som studier på avancerad nivå kräver.

Utbildningen omfattar från okomplicerad nyföddhet, småbarnsperiod, barndomsår och ungdomsår inklusive prevention mot ohälsa samt noterbara avvikelser inom barnhälsovård och elevhälsa i såväl teori som praktik. Pediatrik och pediatrisk omvårdnad hos för tidigt födda och sjuka barn samt inom barnpsykiatri och -habilitering, -medicin, -kirurgi- och -ortopedi. Inom dessa områden kan du efter avlagd examen arbeta som specialistutbildad barnsjuksköterska såväl nationellt som internationellt.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning och examination

Arbetsformer
Studierna bedrivs på halvfart, undantaget verksamhetsförlagd utbildning som sker på helfart.
Utbildningen är huvudsakligen nätbaserad och genomsyras av ett självständigt lärande med olika arbetssätt. Distansdelen genomförs via en interaktiv plattform där den mesta kommunikationen sker mellan studenterna, samt mellan studenter och lärare. Du behöver därför en dator med webkamera och säker internetuppkoppling via bredband, eller tillgång till lärcentra (www.larcentra.se) där motsvarande teknik kan nyttjas. Den webbaserade undervisningen består av digitala föreläsningar via länk eller inspelade filmer, samt nätbaserade diskussioner och seminarier. Det kan förekomma campusförlagda träffar, antingen i Sundsvall eller Östersund innehållande föreläsningar, examinationsseminarier samt simuleringsövningar.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs med en skriftlig studiehandledning inför varje kurs och genom kontinuerlig samverkan mellan student, studiegrupp och lärare. Under den verksamhetsförlagda utbildningen vägleds studenten av personlig handledare.

Examinationsformerna varierar och kan genomföras dels individuellt och dels parvis eller i grupp vilket framgår av respektive kursplan. Examinationerna är utformade så att individuell bedömning kan ske oavsett hur de genomförs.

Vid Mittuniversitet tillämpas (beroende på examination) tregradig eller tvågradig betygsskala med benämningarna VG / G / U eller G / U.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
som översätts till
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Pediatric Care

Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Övrig information

Alternativt urval:
Rangordning sker efter antal verksamma år som sjuksköterska i intervall om 1/2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg. Anställningsbevis och matrikelkort godtas inte.

Internationalisering
Ämnet omvårdnad vid Mittuniversitetet har samarbetspartners vid olika universitet internationellt vilket möjliggör utbyten på grund-, avancerad-, och forskarnivå.

Pedagogisk grundsyn
Utgångspunkten för den pedagogiska grundsynen är att studenten ska tillägna sig de teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för att tillämpa god omvårdnad i olika sammanhang. Kunskap har flera dimensioner och lärande ses som en process som sker inom individen och i samverkan med andra. Förutsättningar för lärande är att varje individ är motiverad, intresserad och har förmåga att ta ett självständigt och aktivt ansvar för sitt lärande och sin personliga utveckling. Studenten tränas i att tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem, att följa kunskapsutvecklingen inom omvårdnadsområdet samt att lägga grunden för livslångt lärande. Lärarens roll är att underlätta och stimulera lärandet genom att problematisera innehållet i utbildningen, skapa en god lärmiljö med klara mål och tydlig struktur samt att examinera studentens kunskaper. För att främja vetenskapligt förhållningssätt tillämpas olika arbetssätt och teoretiska och praktiska moment varvas och integreras med varandra. Reflektionstillfällen innebär möjligheter för studenten att få ökad självkännedom vilket är en förutsättning för att utveckla sitt etiska förhållningssätt. Utbildning på avancerad nivå innebär att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sitt lärande och för sin egen utveckling. Studenten ska känna att den är delaktig i sin utbildning och vid Mittuniversitetet erbjuds studenterna att efter varje kurs utvärdera densamma. Utvärderingarna ger väsentlig information och är ett nödvändigt verktyg för att utbildningarna / kurserna ska fortsätta att utvecklas.

Lika villkor
Mittuniversitetets handlingsplan för lika villkor är integrerad i verksamhetsplaneringen och presenterar vad som görs för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Hänsyn ska tas oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Mänskliga rättigheter ligger som grund och i det sammanhanget behöver nämnas att barns rätt i samhället har stärkts generellt, men även som patienter då barnkonventionen inrättats som lag den 1/1 2020 (Lagen [2018:1197] om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter).

Sidan uppdaterades 2021-12-07