Utbildningsplan för:

Journalistprogrammet, 180 hp

Journalism Programme, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SJUPG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/135
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2022-11-29
  • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Syftet med journalistutbildningen är att studenten ska skaffa sig goda kunskaper inom såväl praktiskt som vetenskapligt arbete inom journalistik. För det första ska studenten inhämta färdigheter för att efter utbildningen framgångsrikt kunna arbeta som journalist i medier med olika berättarformat, utifrån ett kritiskt förhållningssätt. För det andra ska den studerande lära sig att förstå, analysera och granska medieföretagens liksom journalistens roll i ett demokratiskt samhälle. Genom utbildningen ska studenten för det tredje tillägna sig såväl ett journalistiskt som ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR JOURNALISTPROGRAMMMET

Efter avslutat program ska studenten teoretiskt:
- kunna förklara demokratins grunder och det svenska samhällets uppbyggnad samt förstå journalistikens roll i samhället
- kunna förklara och förstå nyheters funktioner i olika kanaler och plattformar
- kunna analysera, bedöma och kritiskt förhålla sig till mediebranschen och det journalistiska innehållet i såväl traditionella som sociala medier
- kunna förstå och analysera språkliga och stilistiska regler och tillämpningar inom olika genrer
- kunna beskriva och förstå innehållet i de centrala vetenskapliga teorierna avseende mediernas strukturella villkor, journalistiska produktionsprocesser, mediernas innehåll och användningen av medierna.
- kunna använda vetenskapliga teorier och metoder för att designa och genomföra en vetenskaplig studie
- kunna kritiskt granska egna och andras vetenskapliga arbeten

Efter avslutat program ska studenten praktiskt:
- kunna kritiskt granska och värdera journalistiskt material
- kunna uttrycka sig korrekt i olika journalistiska genrer och medieformer
- kunna tillämpa principer och teknik för journalistisk produktion och redigering
- kunna tolka och gestalta nyheter och samhällsskeenden för olika publiker
- kunna planera, utveckla och marknadsföra egen journalistisk verksamhet
- tillsammans med andra kunna planera, genomföra och utvärdera journalistisk verksamhet inom ett medieföretag

Innehåll

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

JOURNALISTIK GR (A)
Introduktion till journalistik, 7,5 hp
Berätta med ord, ljud och bild, 15 hp
Lag och rätt för journalister, 7,5 hp
Journalistisk och vetenskap, 7,5 hp
Valfria 30 hp avslutade kurser
Observera att innehållet i de valfria kurserna inte får överlappa varandra eller övriga kurser i programmet.


JOURNALISTIK GR (B):
Redaktionellt arbete, 15 hp
Multimedial produktion, 7,5 hp
Samhällsjournalistik, 7,5 hp
Makt och medier, 7,5 hp
Undersökande journalistik, 15 hp
Arbetsplatsförlagt projekt, 30 hp

JOURNALISTIK GR (C):
Journalistik- och kommunikationsteori, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet + Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Journalistprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram som förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De flesta kurser har som förkunskapskrav att en stor del av tidigare kurser i programmet är avklarade. Dessa förkunskapskrav anges i respektive kursplaner.
Den student som inte uppfyller kraven för att få gå vidare i utbildningen, ska kontakta programansvarig för att planera sin utbildning.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet journalistik.
Benämningen översätts till
Degree of Bachelor of Arts with a major in Journalism.

Övrig information

Under studietiden kan enskilda kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07