Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Master’s Programme (one year) in Quality Management and Leadership, 60 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TKLEA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1432
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2022-11-29
  • Giltig fr.o.m: 2023-01-01

Syfte

Utbildningsprogrammets syfte är att ge färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna leda utvecklings- och förbättringsarbete inom olika typer av organisationer. I detta ingår insikt och kunskap om ledarskapets roll i ett framgångsrikt utvecklingsarbete samt fördjupade kunskaper om kvalitetsutveckling.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom det huvudsakliga området för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom det huvudsakliga området för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


MÅL FÖR MAGISTERPROGRAM I KVALITETS- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING

Kunskap och förståelse
Efter genomgången utbildning ska studenten;
- Kunna redogöra för och förklara grundtankarna inom kvalitetsutveckling.
- Kunna redogöra för ledarskapets roll i ett framgångsrikt utvecklingsarbete.
- Visa förståelse för hur organisation, ledarskap, kultur och värderingar kan påverka medarbetarnas motivation för förändringsarbete.
- Visa förståelse för hur olika tekniker, metoder och verktyg kan påverka en organisations förmåga att tillfredställa kundernas behov och förväntningar.


Färdigheter och förmåga
Efter genomgången utbildning ska studenten;
- Visa förmåga att tillämpa, värdera och föreslå metoder, arbetssätt och verktyg inom kvalitetsutveckling för att skapa förutsättningar för förbättringsarbete i olika organisationer.

Innehåll

Ingående moment i utbildningen är:
- Värderingar, principer, metoder och arbetssätt för kvalitetsutveckling
- Engagerat ledarskap
- Kundorientering, kundbehov, kundförväntningar och kundtillfredsställelse
- Processorientering och processledning
- Förändringsledning och verksamhetsutveckling
- Verksamhetsanalys, utvärdering och förbättringsinitiativ
- Lean
- Vetenskaplig metod


Kurser för magisterprogrammet:
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del I, 15 hp *
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del II, 15 hp *
Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp *
Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp

* inkluderar vetenskaplig metod.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

Programbeskrivning

Kompetens inom kvalitets- och ledarskapsutveckling är efterfrågad inom både traditionell industri, tjänsteproducerande företag och organisationer samt inom forskningen. Genomgången utbildning kan leda till befattningar inom områden som till exempel projektledning, kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling. Programmet vänder sig främst till yrkesverksamma men kan även läsas av studenter som just avslutat sina högskolestudier. Programmet är branschoberoende och leder till specialkompetens för ledning av kundorienterad verksamhetsutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet kvalitetsledning som översätts till Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Quality Management.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Studenten måste ha tillgång till:
- dator med internetuppkoppling och möjlighet att installera programvara.
- headset med hörlurar och mikrofon samt en webbkamera.

I utbildningen ingår träffar med examinerande moment, såväl på Campus Östersund som digitalt.

Sidan uppdaterades 2021-12-07