Utbildningsplan för:

Ekoteknik, 180 hp

Ecotechnology, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NEKOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1395
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2023-02-28
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Syftet med ekoteknikprogrammet är att studenten ska utveckla goda kunskaper om en hållbar samhällsutveckling. Centralt är att förmedla kunskaper om naturresursanvändning i ett systemperspektiv och ge goda insikter i globala, regionala och lokala miljöproblem och hur dessa kan lösas.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR EKOTEKNIK

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter utbildningen ha
- mycket goda kunskaper i miljövetenskap, goda kunskaper inom miljöteknik samt grundläggande kunskaper inom ett eller flera andra ämnen,
- goda kunskaper om naturvetenskapliga, samhälleliga och tekniska möjligheter och begränsningar för uthållig användning av naturresurser i nationella och internationella perspektiv,
- förståelse för att miljöproblem kan vara komplexa, med stor variation i rum och tid, och att kunskaper från flera ämnen och ett tvärvetenskapligt systemtänkande behövs för att förstå sådana problem,
- förståelse för hur naturresurser kan nyttjas balanserat i ett hållbarhetsperspektiv,
- förståelse för hur olika tekniska och samhälleliga system, innovationer och ny teknik kan bidra till hållbar utveckling, och
- goda insikter i globala, regionala och lokala miljö- och naturresursfrågor i ett brett hållbarhetsperspektiv.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter utbildningen utvecklat förmågan:
- att identifiera, formulera, analysera och lösa givna miljöproblem och
- att arbeta tvärvetenskapligt genom att inhämta, tillämpa, analysera och värdera kunskaper i ämnesövergripande projekt/teman.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter utbildningen kunna:
- göra bedömningar av olika verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv, såväl naturvetenskapligt som tekniskt och samhällsvetenskapligt,
- bedöma möjligheter och begränsningar för att kunna förändra samhället mot en hållbar utveckling samt hur sådana förändringar kan genomföras och
- kunna bedöma, granska, kritisera och besluta i frågor/ärenden rörande miljö- och naturresursfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Miljövetenskap
Miljövetenskap GR (A), Hållbar utveckling - introduktionskurs, 7,5 hp
Miljövetenskap GR (A), Naturvetenskaplig introduktion till miljövetenskap, 15 hp
Miljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp
Miljövetenskap GR (B), Projektkurs med vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Miljövetenskap GR (B), Miljörätt, 7,5 hp
Miljövetenskap GR (B), Ekosystemtjänster, 15 hp
Miljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp
Miljövetenskap GR (C), Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljöteknik
Miljöteknik GR (A), Ekologisk teknik - introduktionskurs, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp
Miljöteknik GR (B), Miljödriven innovation, 15 hp
Miljöteknik GR (B), Livscykelanalys (LCA), 7,5 hp
Miljöteknik GR (B), Ekologisk teknik, 7,5 hp

Övriga programkurser:
Matematik GR (A), Grundläggande analys och matematisk statistik, 7,5 hp

Valbara kurser, 30 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Ekoteknikprogrammet är en treårig utbildning och leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap. Ekoteknikprogrammet ger goda kunskaper om naturresursanvändning i ett internationellt hållbarhetsperspektiv och förbereder för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Dessa kunskaper kan exempelvis nyttjas inom "grönt företagande" och miljöteknikutveckling, vilka är viktiga framtidsbranscher.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av bland annat fältstudier, laborationer, projektarbeten, studiebesök, seminarier och föreläsningar. Delar av studierna är tematiskt inriktade. Studenten tränas systematiskt att lösa problem av ökande svårighetsgrad. Studenterna tenteras muntligt och eller skriftligt. Betygsskala framgår av respektive kursplan. Delar av utbildningen ges på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science.

Övrig information

Utbildningen bedrivs reguljärt alternativt som distansstudier. Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Sidan uppdaterades 2021-12-07