Utbildningsplan för:

Industridesign, 180 hp

Industrial design

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIDEG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/116
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2023-01-17
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-01

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge en bred kompetens i hur man kan skapa designlösningar som är långsiktigt hållbara.

Vi angriper samhällsutmaningar och utmanar befintliga lösningar med hållbara innovationer genom en designprocess som kombinerar kreativitet och “design thinking” med fokus på användaren.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR MITTUNIVERSITETETS KANDIDATUTBILDNING I INDUSTRIDESIGN
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad utbildning kunna:
- använda kunskap kring långsiktig hållbarhet i sina designlösningar.
- genomföra en designprocess som kombinerar kreativitet och “design thinking” med fokus på användaren.
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.
- utbyta kunskaper även med personer utanför designområdet.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning:
- visa färdighet i skissteknik, modellteknik, formlära och konstnärligt arbete.
- kunna tillämpa produktsemantik/-semiotik, ergonomi, datorstödd design, designmetodik och konstruktions-/produktionsteknik i designprocessen.
- visa förmåga att driva designprojekt med uppdragsgivare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad utbildning:
- ha förståelse för vad olika yrkes- och brukargrupper kan tillföra i designprocessen.
- visa förmåga att söka och kritiskt värdera nödvändig information.
- veta hur man följer utvecklingen och de diskussioner som förs inom fackområdet samt kunna delta i utbyte av kunskaper.

Innehåll

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall, omfattar totalt 180 hp (högskolepoäng), varav examensarbete 15 hp.

KURSER PÅ PROGRAMMET, 180 hp

Industridesign GR (A):
Verkstadsteknik, 3 hp *
Skissteknik, 4,5 hp
Modellteknik, 7,5 hp
Datorstödd industridesign, 7,5 hp
Konstnärlig träning, 4,5 hp
Färglära, 3 hp
Formstudier, 7,5 hp
Produktsemiotik, 4,5 hp
Designmetodik, 4,5 hp
Designhistoria, 3 hp
Praktikarbete, 7,5 hp
Introduktion till presentation och visualisering, 7,5 hp
Kreativitet och problemlösning, 7,5 hp
Ergonomisk design, 7,5 hp *
Materiallära med miljöanpassad produktutveckling, 7,5 hp *
Presentationsteknik, 7,5 hp

Industridesign GR (B):
Designprojekt 1, 7,5 hp
Akademiskt förhållningssätt, 3 hp
Entreprenörskap, 3 hp
Tjänstedesign, 7,5 hp
Konstnärlig träning, 3 hp

Industridesign GR (C):
Design för frihet, 4,5 hp
Designmanagement, 7,5 hp
Projektarbete, 9 hp
Examensarbete, 15 hp
Designpresentation i praktiken 3 hp

Maskinteknik GR (A):
Produktionsmetoder, 7,5 hp
Konstruktionsmetoder, 7,5 hp

Grafisk design GR (A):
Grafisk design, 7,5 hp


* kursen inräknas i huvudområdet maskinteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Det övergripande målet med programmet är att ge en gedigen kunskapsgrund inom industridesignyrket. Programmet omfattar 180 hp och eftersträvar att bygga upp en mognad och känsla för yrket.

Målet med första året är att studenten med olika tekniker ska kunna visualisera samt förklara form och funktion på ett begripligt sätt. Där läggs även en grundläggande förståelse för konstnärliga ämnen, färg och form, designmetodik och presentationsteknik.

Följande år fortsätter att bygga på samma tema som fördjupas. Målsättningen är att studenten med de olika teknikerna och bakomliggande designteorier får en djupare förståelse av syftet när dessa metodiskt förs in i designprocessen. Vidare knyts dessa ämnen samman mot aktivitet och funktion samt konstruktion och produktion. Det ingår också en praktikperiod.

Det avslutande året erbjuder bland annat specialkurserna Tjänstedesign och Design för frihet. Tjänstedesign fokuserar kring hur vi skapar tjänster som ger en positiv upplevelse för användaren. I kursen Design för frihet får studenten lära sig att samskapa med användare som har funktionsvariationer för att utveckla inkluderande designlösningar. Under vårterminen genomförs ett examensarbete i samverkan med en extern uppdragsgivare.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner ska den studerande vid inledningen av läsåret uppnått minst 45 hp från kurser föregående år.
Studerande som ej uppfyller detta krav ska kontakta avdelningens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.
Examination sker vanligen genom presentationer av övningsuppgifter, tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete.

Viss undervisning kan komma att ges på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet industridesign, som översätts till Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

Övrig information

Alternativt urval (dnr MIUN 2007/223): Platserna på programmet fördelas baserat på arbetsprov (50 %), betyg (25 %), högskoleprov (25 %). I arbetsprovet bedöms den sökandes konstnärliga förmåga, humanistiska betraktelsesätt och tekniska insikt.

För vissa kurser kan undervisning komma att ske på distans.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Projektarbeten som genomförs under utbildningstiden sker i samarbete med ett externt företag som under projektet fungerar som uppdragsgivare. Beroende på projektarbetets art så kan resor till och från företaget förekomma. Dock kommer huvuddelen av projektarbetet vara förlagt till designavdelningens lokaler på Mittuniversitetet campus Sundsvall.

Praktikarbetet utförs i företag som jobbar med designrelaterade frågor.

Det finns möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands om studenten vill tillägna sig internationella erfarenheter och få förståelse för andra kulturer.

Innan studenten påbörjar utbildningen rekommenderas att han/hon läser följande kurser (observera att dessa ej kan ingå i examen):
• Förberedande industridesignutbildning eller en preparandkurs i industridesign.
• Datorkunskap (del av ECDL, European Computer Driving Licence eller motsvarande)
• Matematisk preparandkurs 1 v

Sidan uppdaterades 2021-12-07