Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling

Utbildningsplan för:

Sportteknologi - högskoleingenjör produktutveckling, 180 hp

Sports Technology - Bachelor of Science in Engineering, within Product Development, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: THPUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2023-02-28
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Utbildningen ska tillgodose samhällets behov av högskoleingenjörer inom produktutveckling med inriktning mot sportteknologi. Studenten ska efter genomförd utbildning ha teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för att kunna verka som högskoleingenjör inom sport- och friluftssektorn samt tillverkande industri. Utbildningen ska även förbereda för fortsatta studier på avancerad nivå.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

PROGRAMSPECIFIKA MÅL
Kunskap och förståelse
Studenten ska
– kunna redogöra för grundläggande begrepp inom maskinteknik.
– kunna identifiera, tolka och förklara frågeställningar inom konstruktion, biomekanik och produktutveckling speciellt riktad mot tillämpningar inom sport och friluftsliv.

Färdighet och förmåga
Studenten ska
– visa förmåga att tillämpa ingenjörsmässiga metoder och strategier för att utföra kvalificerad produktutveckling och då speciellt inriktat mot sport och friluftsliv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
– visa förmåga att värdera och välja tillämpliga ingenjörsmässiga metoder och strategier för kvalificerad produktutveckling utifrån ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Innehåll

Maskinteknik GR (A):
Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling, 15 hp, #1, #2, #3
Datorstödd modellering I, 7,5 hp
Tillverkningsmetoder, 7,5 hp
Grundläggande materiallära, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, inriktning sportteknologi, 7,5 hp
Tillämpad mätteknik, sportteknologi, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Datorstödd modellering II, 7,5 hp
Innovativ produktutveckling inom sport och friluftsliv, 7,5 hp, #1

Maskinteknik GR (C):
Maskinelement, 7,5 hp
Biomekanik i sport, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 3 hp
Analys och simulering av mekanisk konstruktion, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Matematik GR (A):
Envariabelanalys 1, 7,5 hp
Envariabelanalys 2, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Numeriska metoder och programmering i Matlab, 7,5 hp

Miljöteknik GR (A):
Hållbar produktutveckling för ingenjörer, 15 hp, #1, #4, #5

Kvalitetsteknik GR (B):
Produktutveckling i samverkan, 4,5 hp

Industridesign GR (A):
Designkommunikation, 7,5 hp

#1 Innehåller muntlig och skriftlig kommunikation
#2 Innehåller projektledning
#3 Innehåller kvalitetsteknik
#4 Innehåller ekonomi
#5 Innehåller arbetsmiljö

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Sportteknologi är en högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik med inriktning mot produktutveckling som fokuserar på tillämpningar inom sportteknologi. Programmet ger goda kunskaper i produktutvecklingsprocessens olika delar, det vill säga vägen från idé till färdig produkt, där speciellt fokus ligger på kreativa metoder, prototypdriven utveckling och kundfokuserad utvecklingsmetodik. Utbildningen blandar teori med projektarbeten, där samarbetet med industrin många gånger är centralt. Att utforma och förbättra produkter är ingenjörens huvuduppgift men verksamhetsområdet spänner också över områdena projektledning, konstruktion, biomekanik och datorbaserade analysmetoder. Under utbildningstiden har studenterna god koppling till lärosätets forskningsmiljöer, där de flesta undervisande lärare själva är forskare.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten, vissa av dessa är obligatoriska. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma. En betydande del engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Examination kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer. Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07