Magisterprogram i additiv tillverkning

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i additiv tillverkning, 60 hp

Master's Programme (one year) in Additive Manufacturing, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TADDA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2022/1452
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2023-02-28
  • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Syftet med programmet är att ge fördjupande kunskaper inom additiv tillverkning i metall med speciellt fokus mot pulverbäddsteknologier. Inom programmet avhandlas en teoretisk bas från hållbarhet och design vidare till material-, tillverknings- och produktionsteknik. De olika kunskapsområdena integreras för att ge en god förståelse av de olika teknologiernas möjligheter och begränsningar. Programmet utvecklar även studentens färdigheter i modellering, simulering och materialkarakterisering.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

MÅL FÖR MAGISTERPROGRAM I ADDITIV TILLVERKNING

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten
– visa förståelse för olika tekniker för additiv tillverkning i metall och teknikernas begränsningar, och
– visa djupare förståelse för pulverbäddsmetoder.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten
– visa förmåga att utveckla och realisera produkter genom additiv tillverkning utifrån en given kravspecifikation, och
– kunna analysera en produkt och dess förverkligande, med avseende på teknikens möjligheter och begränsningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad utbildning ska studenten
– kunna reflektera över, och göra bedömningar av, samhälleliga, miljömässiga och etiska aspekter inom additiv tillverkning, och
– visa förmåga att kunna följa den teknologiska utvecklingen och inhämta ny kunskap.

Innehåll

Maskinteknik AV:
Additiv tillverkning i metall, 7,5 hp
Additiv tillverkning och hållbarhet, 7,5 hp
Material för additiv tillverkning, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande och presentation, 7,5 hp
Industriell produktion, 7,5 hp*
Konstruktion för additiv tillverkning, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

* Vid 50% studietakt ersätts kursen med annan valfri kurs.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom maskinteknik, materialteknik, produktionsteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Minst 5 hp i vardera materialteknik, mekanik och hållfasthetslära samt minst 15 hp matematik.

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning sker på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet maskinteknik
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Mechanical Engineering

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07