Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Webbdesign, -180 hp

Programme of Webdesign, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TWEBG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2005:07
  • Högskolepoäng: -180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-07-01

Syfte

Studiegången syftar till att ge kompetens för bland andra följande arbetsuppgifter:
- Planering och design av webbplatser och webbtjänster.
- Utveckling och utvärdering av webbplatser och webbtjänster.
- Underhåll, drift och dokumentation av webbplatser och webbtjänster.

Genom utbildningen ska studenten även tillägna sig ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR WEBBDESIGN

Kunskap och förståelse
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter fullgjord utbildning ha skaffat sig:

- goda kunskaper i programmering, databashantering, nätverks- och kommunikationssystem för Internet samt grundläggande kunskaper i systemutveckling.
- fördjupade kunskaper inom, människa-dator-interaktion och webbtjänster.
- grundläggande kunskaper inom områdena internetsäkerhet, formgivning för webb och papper, interaktiv multimedia, berättarformer, journalistik, bildhantering och illustration.
- förmåga att utföra egna och kritiskt granska andras tekniska lösningar.

Färdighet och förmåga
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter fullgjord utbildning ha skaffat sig:

- god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem, ge alternativa lösningar, implementera och driftsätta dessa samt vid behov inhämta ny kunskap.
- fördjupad färdighet att använda datorer som verktyg för att lösa problem, samt att kombinera och tillämpa kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden,
- god förmåga att kommunicera i tal och skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter fullgjord utbildning:

- vara förtrogen med utvecklingstrender och aktuella tillämpningar, samt kunna omsätta denna kännedom i anpassning av standardprodukter.
- vara mycket väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

Innehåll

Basblock 105 hp

Matematik GR (A), 15 hp
- Algebra och Diskret Matematik, 7,5 hp
- Matematisk statistik och Linjär algebra, 7,5 hp

Datateknik GR (A), 37,5 hp
- Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
- Inledande programmering i Java, 7,5 hp
- Datornätverk, 7,5 hp
- Internet, 7,5 hp
- Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp

Datateknik GR (B), 22,5 hp
- Programkonstruktion i Java, projekt, 7,5 hp
- Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
- Webbprogrammering, 7,5 hp

Datateknik GR (C), 22,5 hp
- Människa Dator Interaktion, 7,5 hp
- Examensarbete, 15 hp

Journalistik GR (A), 7,5 hp
- Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp

Profilblock 75 hp
Kurserna i profilblocket är i princip valfria. Dock ska ytterligare kurs i Datateknik GR (C), 7,5 hp alltid ingå. Vill man läsa vidare på masternivå måste dock ytterligare 15 hp matematik ingå.

Datateknik GR (B), 15 hp
- Interaktiva multimedier, projektkurs, 7,5 hp
- Tillämpad datateknik, 7,5 hp

Datateknik GR (C), 7,5 hp
- Webbtjänster, 7,5 hp

Grafisk design GR (A), 7,5 hp
- Typografi och form, 7,5 hp

Grafisk design GR (B), 15 hp
- Funktionell design, 7,5 hp
- Digital bildhantering och illustration, 7,5 hp

Journalistik GR (A), 7,5 hp
- Journalistik och webbdesign, 7,5 hp

Matematik GR (A), 7,5 hp
- Valbar kurs, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 15 hp
- Organisation och kommunikation, 7,5 hp
- Massmedier och rätt, 7,5 hp

Alternativa profilblockskurser kommer att erbjudas.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid omfattar totalt 180 högskolepoäng, varav:
- basblock om 105 högskolepoäng.
- profilblock om 75 högskolepoäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete

Examensbenämning

Kandidatexamen

Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet datateknik.

Övrig information

Webbdesignprogrammet är lokaliserat till Campus Sundsvall. För vissa fördjupningskurser kan undervisning ske på distans från andra campusorter inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Deltagande i nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminens studier.
• Matematisk preparandkurs
• Datorkunskap (del av ECDL - European Computer Driving Licence)

Engelska B eller på annat sätt inhämtade goda kunskaper i engelska rekommenderas, eftersom mycket av kurslitteraturen är engelsk och vissa kurser kan bedrivas huvudsakligen på engelska.


För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en praktikperiod omfattande minst sex veckor inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för.

Inom ramen för programmet ges möjlighet till utlandsstudier under de perioder som avsatts för valbara kurser.

Sidan uppdaterades 2021-12-07