Programmet för litteratur och skrivande

Utbildningsplan för:

Programmet för litteratur och skrivande, 180 hp

Literature and Writing, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HLISG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2021/851
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2023-05-23
  • Giltig fr.o.m: 2024-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att ge den kompetens som krävs för att arbeta i litteraturbranschen (förlag, redaktioner, frilansverksamhet) och kulturbranschen i bredare bemärkelse (offentlig förvaltning, kulturinstitutioner). Den syftar också till att utbilda och utveckla fria skribenter.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8 § i högskolelagen samt Högskoleförordningen bilaga 2 har Programmet för litteratur och skrivande följande lokala lärandemål.

Efter avslutad utbildning ska studenten:

– Visa förståelse för litteraturens värde och funktioner i ett samhälleligt och historiskt sammanhang.
– Visa förmåga analysera skönlitterära texter med erforderlig litteraturvetenskaplig begreppsapparat och teori
– Visa förmåga att skriva egna – samt kommentera, analysera och redigera andras – texter inom olika litterära och kulturjournalistiska genrer
– Vara förberedd för arbete inom kulturbranschen i vid bemärkelse, med uppgifter som rör skrivande, redigering, litteratur och kommunikation.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Programmet ligger inom Institutionen för Humaniora och samhällsvetenskap, Humanvetenskapliga fakulteten vid Mittuniversitetet, med huvudansvar hos ämnet litteraturvetenskap. Under den valbara terminen kan andra ämnen inom institutionen väljas, och vissa terminer kompletteras utbildningen med kurser från journalistutbildningen. Hela utbildningen ges på distans, med undantag för praktikperioden.

Programmet leds av en programansvarig som ansvarar för kvalitetssäkring, utveckling och samordning av programmet. Ett programråd arbetar för en långsiktig och strategisk utveckling av programmet.

Termin 1
Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp
- Litteraturhistoria 1. Lyrik, 7,5 hp
- Litteratur och skrivande 1, 7,5 hp
- Litteraturhistoria 2. Drama, 7,5 hp
- Litteraturhistoria 3. Berättelser, 7,5 hp


Termin 2
Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp
- Litteratur och skrivande 2, 7,5 hp
- Berättandets retorik, 7,5 hp
- Litteratur och andra medier, 7,5 hp
- Litteraturvetenskaplig uppsats, 7,5 hp


Termin 3
Alternativ 1: Engelska GR (A), 30 hp
Alternativ 2: Svenska GR (A), 30 hp
Alternativ 3: Historia GR (A), 30 hp
Alternativ 4: Genusvetenskap GR (A), Introduktion till genusvetenskap, A1, 15 hp,
samt Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp (breddkurs)

Termin 4
Journalistik GR (A), Skriva för webben, 7,5 hp
Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion, 7,5 hp
Litteraturvetenskap GR (C), Litteratur och skrivande 3, 7,5 hp

Termin 5
Grafisk design GR (A), Grundläggande teoretisk typografi, 7,5 hp
Grafisk design, Designmetodik och varumärke, 7,5 hp
Alternativ 1: Litteraturvetenskap GR (B), Praktikperiod, 15 hp
Alternativ 2: Litteraturvetenskap GR (B), Projekt- eller fördjupningsarbete, 15 hp

Termin 6
Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp
- Litteraturteori, 7,5 hp
- Kritik, essäistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp
- Självständigt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser, kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet kombinerar undervisning i Litteraturvetenskap med eget skrivande i olika genrer. Studierna avslutas med en C-uppsats (självständigt arbete) i litteraturvetenskap. Det omfattar också en A-kurs i antingen engelska, svenska språket, historia eller genusvetenskap – på så vis uppfylls kravet på förled, vilket leder till en filosofie kandidatexamen. En halv termins praktik, som studenten själv ansvarar för att ordna, gör det möjligt att omsätta kunskaperna i arbetslivet. Den som så föredrar kan istället fördjupa sig i ett individuellt skrivprojekt under samma period. Utöver den valbara praktikperioden är utbildningen helt och hållet nätbaserad, utan campusinslag.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.
Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen alternativt Filosofie kandidatexamen med huvudområdet litteraturvetenskap beroende på val av kurser
som översätts till
Degree of Bachelor of Arts with a major in Comparative Literature

Sidan uppdaterades 2021-12-07