Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Påbyggnadskurs i journalistik för akademiker, 60 hp

One Year Journalist Programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SJOPG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/136
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2007-07-01

Syfte

.

Lärandemål

Moment 1:1 Medier, journalistik och rätt, 7,5 hp
Efter godkänt moment ska studenten
- ha grundläggande kännedom om journalistik som yrke och metod
- känna till mediebranschens struktur och arbetsformer
- känna till skillnaderna mellan olika medier, genrer och begrepp
- kunna reflektera kritiskt kring journalistrollen och det journalistiska utbudet
- kunna diskutera frågor om kulturell, social och etnisk mångfald i medieutbudet
- ha grundläggande kunskaper om svenska grundlagar och allmänna lagar som har betydelse för medborgare, medieproducent eller mediekonsument.

Moment 1:2 Mediespråk 7,5 hp
Efter godkänt moment ska studenten
- kunna diskutera språket som socialt och kulturellt fenomen
- kunna utforska sin egen och andras skrivprocess
- kunna analysera medietexter på en stilistisk nivå
- känna till och kunna tillämpa grundläggande stilistiska grepp
- känna till och kunna tillämpa de språkriktighetskrav som ställs på professionella texter.
- självständigt ha producerat minst fyra artiklar i olika tidningsgenrer
- kunna diskutera och ge konstruktiv kritik på andras texter
- kunna diskutera frågor om kulturell, social och etnisk mångfald i mediernas texter
- kunna utföra grundläggande typografering, redigering och layout av tidningstexter

Moment 1:3 Journalistiska metoder och redaktionsövning, 7,5 hp
Efter godkänt moment ska studenten
- känna till de vanligaste arbetssätten för nyhetsproduktion inom tidningsredaktioner
- ha övat dig att tillämpa grundläggande intervjuteknik
- känna till grundläggande typografi och redigering samt kunna tillämpa det
- självständigt kunna hämta in, skriva och redigera nyhetsmaterial för dagspress
- ha skaffat dig egna erfarenheter av den redaktionella arbetsprocessen under realistiska former
- övat dig att arbeta självständigt och i arbetslag med journalistiska arbetsuppgifter

Moment 1:4 Handledd arbetsplatsförlagd praktik, 9 hp
Efter godkänt moment ska studenten
- ha deltagit aktivt och fått handledning i arbetet på en journalistisk arbetsplats
- ha fått fördjupade kunskaper om den journalistiska yrkesrollen
- ha praktiserat erhållna kunskaper och färdigheter från tidigare moment


Moment 2:1 Journalistik och yrkesroll, 6 hp
Efter godkänt moment ska studenten
- ha använt erfarenheterna från praktikperioden som utgångspunkt för en fördjupad diskussion om journalistikens villkor
- ha fått fördjupade kunskaper om vilka ideal, normer och villkor som formar journalistiken
- ha fått insikt hur de ekonomiska villkoren påverkar mediern

Moment 2:2 Valbara kurser, 22,5 hp
Se respektive kursplan.

Innehåll

Moment 1:1 Medier, journalistik och rätt, 7,5 hp
Momentet belyser
• massmediestrukturen i Sverige
• mediernas organisation
• journalistisk arbetsmetod
• nyhetsvärdering
• journalistisk etik
• bildjournalistik
• fundamenta i svensk grundlagstiftning och för massmedier relevant allmän lag

Moment 1:2 Mediespråk 7,5 hp
Momentet belyser:
• språk- och stilanalys
• språkriktighet
• textfunktioner
• modern språkhistoria
• språksociologi
• artikelskrivande
• konstruktiv textrespons

Moment 1:3 Journalistiska metoder och redaktionsövning, 7,5 hp
Momentet belyser:
• redaktionell planering
• idé, research, intervju
• sammanställning och utformning av nyhetsmaterial för tidning
• nyhetsvärdering
• redigering av nyhetsmaterial för tidning
• arbete i redaktionssal
• grundläggande typografi
• samspelet mellan bild, grafik, illustrationer och text/rubrik
• bilden som informationsförmedlare.


Moment 1:4 Handledd arbetsplatsförlagd praktik, 9 hp
Momentet belyser:
• redaktionellt arbete i praktiken
• redaktionella organisationer

Moment 2:1 Journalistik och yrkesroll, 6 hp

Momentet belyser:
• journalistiska yrkesroller
• källkritik och etik
• journalistikens former, ideal, normer och villkor
• de ekonomiska villkoren i mediebranschen

Moment 2:2 Valbara kurser, 22,5 hp
Se respektive kursplan.

Behörighet

Minst 180 hp av akademiska studier inklusive GR (C) C-uppsats eller examensarbete om minst 15 hp.

Programbeskrivning

Denna journalistutbildning är yrkesförberedande för studenter som redan har en vetenskaplig och ämnesmässig, kritisk skolning. Syftet är att studenterna ska skaffa sig de baskunskaper och färdigheter som fordras för journalistisk yrkesverksamhet inom massmedierna. I kursen ingår även att analysera, granska och ifrågasätta mediernas roll i samhället liksom den egna yrkesrollen inom medierna och samhället.

Den ettåriga kursen omfattar fem obligatoriska moment (37,5 hp) samt 22,5 hp valbara kurser.


Moment 1:1 Medier, journalistik och rätt, 7,5 hp
Syftet med momentet är att studenterna ska utveckla förberedande kunskaper, färdigheter och förståelse som krävs för journalistisk yrkesverksamhet inom olika medier. Momentet behandlar journalistik, etik och branschförhållanden. Momentet ska också ge en inblick i svenska grundlagar och allmänna lagar som har betydelse för medborgare, medieproducenter eller mediekonsumenter.

Moment 1:2 Mediespråk, 7,5 hp
Momentet behandlar det svenska språ¬kets funktioner, struktur och regelsystem samt de krav som ställs på språket i olika medier, genrer och stilar. Syftet är att ge studenten möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper och färdigheter i språk och skrivande.


Moment 1:3 Journalistiska metoder med redaktionsövning, 7,5 hp
Momentet syftar till att ge studenten möjlighet att utveckla journalistiska färdigheter och arbetsmetoder inom i första hand tidningsproduktion. Grundläggande typografi och dagspressredigering behandlas. Tillämpningsövningar är centrala och syftar till att studenterna personligen ska lära känna arbetsvillkor och metoder och öva upp sin färdighet och samarbetsförmåga under realistiska omständigheter.

Moment 1:4 Handledd arbetsplatsförlagd praktik, 9 hp
Genom momentet ska studenterna skaffa sig praktisk erfarenhet av yrkeslivet inom journalistikens område. Under handledning får varje student utföra varierade arbetsuppgifter på en relevant arbetsplats. Syftet är att integrera teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och färdigheter.

Moment 2:1 Journalistik och yrkesroll, 6 hp
Momentet handlar om journalistik, yrkesroller, källkritik och etik. Det belyser journalistikens former, ideal, normer och villkor och att ställer dem i relation till såväl nyhetsbilden av verkligheten som till de ekonomiska villkoren i mediebranschen. Erfarenheterna från praktikperioden utgör en viktig grund för jämförelse och reflektion. Ett syfte med momentet är att underlätta för kursdeltagarna att ta ställning i frågor som är centrala för journalistiken och den journalistiska yrkesutövningen.

Moment 2:2 Valbara kurser, 22,5 hp
Alternativa kurser anvisas av avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap inför respektive vårtermin.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

.

Undervisning och examination

Lärartimmar och studietimmar
Moment 1:1 Medier, journalistik och rätt 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, självstudier och grupparbeten.

Moment 1:2 Mediespråk 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier och gruppseminarier. Därutöver tillkommer gruppövningar, individuella skrivövningar och litteraturstudier.

Moment 1:3 Journalistiska metoder med redaktionsövning, 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, övningar och seminarier, gruppövningar och självstudier.

Moment 1:4 Handledd arbetsplatsförlagd praktik, 9 hp
Undervisningen består av handledd praktik på ett massmedieföretag, självstudier samt uppföljande lärarledda seminarier.

Moment 2:1 Journalistik och yrkesroll, 6 hp
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt gruppövningar, självstudier och grupparbeten.

Moment 2:2 Valbara kurser, 22,5 hp
Se respektive kursplan.

Examination

I kursen ingår både skriftliga och muntliga examinationer. Vissa uppgifter redovisas i grupp med krav på närvaro och aktivt deltagande. Se vidare detaljer för respektive moment nedan, samt de scheman och kurs-PM som delas ut inför starten av varje moment.

Moment 1:1 Medier, journalistik och rätt, 7,5 hp
Momentet examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.Ytterligare instruktioner om examination redovisas i det PM som delas ut inför momentet. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa föreläsningar och vid samtliga seminarier och övningar.

Moment 1:2 Mediespråk, 7,5 hp
Examinationen sker huvudsakligen genom redovisning av skrivuppgifter. Därutöver tillkommer en skrivning i språkriktighet samt seminarier som kräver aktivt deltagande.

Moment 1:3 Journalistiska metoder och redaktionsövning, 7,5 hp
I kursen ingår både praktiska och teoretiska examinationer. Vissa uppgifter är individuella medan andra redovisas i grupp med krav på närvaro och aktivt deltagande. Hur de är utformade kommer att framgå av det kurs-PM som delas inför momentet.

Moment 1:4 Handledd arbetsplatsförlagd praktik, 9 hp
Momentet examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar (en praktikrapport samt lärarledda seminarier). Ytterligare instruktioner om examination redovisas i PM inför momentets start.

Moment 2:1 Journalistik och yrkesroll, 6 hp
Momentet examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar. Eftersom frågeställningarna genomgående rör värderingar, är momentet till stor del uppbyggt av diskussioner, seminarier och grupparbeten som bygger på aktivt deltagande.Ytterligare instruktioner om examination redovisas i det PM som delas ut inför momentet. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa föreläsningar och vid samtliga seminarier och övningar.

Moment 2:2 Valbara kurser, 22,5 hp
Se respektive kursplan.

Examensbenämning

Ingen examen

Efter godkänd utbildning utfärdas kursbevis.

Övrig information

Litteratur på engelska kan förekomma i kursen.
Undervisning, övningar och studiebesök kan förläggas till helg- och kvällstid
Obligatorisk närvaro gäller i delar av undervisningen.
Studiebesök på andra orter än Sundsvall kan förekomma. Eventuella resor bekostas av studenten själv.

Sidan uppdaterades 2021-12-07