Internationell ekonomi och europeisk integration

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationell ekonomi och europeisk integration, -180 hp

International Economics and European Integration

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SIEEG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: Miun 2006/1861
  • Högskolepoäng: -180
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2007-08-25

Syfte

Kandidatprogrammet har som syfte att ge studenterna grundläggande och avancerade kunskaper i internationell ekonomi och integrationsteori med nationalekonomi inriktning. Vidare skall studenterna få grundläggande kunskaper om det rättsliga regelverk, lokaliseringsperspektiv och förståelse för de politiska frågeställningarna, som omger dessa frågor via rättsvetenskapliga, geografiska och statsvetenskapliga studier.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Studenter skall kunna orientera sig om ekonomiska och juridiska såväl som politiska problemställningar gällande internationella frågor (globaliseringen) och frågor gällande integrationen i Europa. Studenten skall här visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund.

Färdighet och förmåga:
Studenten skall självständigt kunna ta initiativ till att analysera frågorna med utgångspunkt av nationalekonomisk teori och metod, samt därefter presentera dessa i ett sammanhang som även omfattar rättsliga aspekter och där den politiska bakgrunden beaktas. Studenten skall här visa förmåga att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer. Studenten skall vidare visa sådan färdighet som fordras för ett självständigt arbete inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Det vetenskapliga område som studeras omfattar olika värderingar och förhållningssätt. Studenten skall visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga , samhälliga och etiska aspekter.

Innehåll

Kandidatprogrammet vid Mittuniversitetet består av nationalekonomi som huvudområde, som avslutas med ett självständigt arbete. Nationalekonomins grundkurs (A) inleder programmet. Därefter ges fortsättningskurserna (B) och (C) under programmets gång. Ämnet nationalekonomi ger också en särskild kurs i kvantitativa metoder. Kursen presenterar statistiska databaser och har en elementär ekonometrisk inriktning. Kursen ges innan fortsättningskursen (B) påbörjas.

Rättsvetenskap är på sammanlagt en termins studier. Rättsvetenskapliga studier inleds med en juridisk översiktskurs. Omfattningen är en halv termin. Därefter en kurs i EG rätt. Också omfattande en halv termins studier.

Kulturgeografi (A) ges under en hel termin. Kulturgeografin tar upp det rumsliga perspektivet. En viktig del är lokalisering av olika ekonomiska aktiviteter. Ekonomiska lokaliseringsfrågorna spelar en allt större roll i globaliseringsprocessen och EU:s integration. Kursen ges i ett sammanhängande kursblock.

En kurs i statsvetenskap omfattande en halv termin med inriktning på de historiska och politiska frågorna gällande EU:s integrationsprocess, exempelvis frågan om EU:s gemensamma konstitution.

Det självständigt arbetet bör vara ämnesövergripande för att därigenom avspegla programmets särskilda struktur. Dock läggs tonvikten på nationalekonomi. Det självständiga arbetet omfattar en halv termins studier.

Alla kurser avser studier på heltid.

Behörighet

Matematik: 3 årskurser eller etapp 3 eller kurs C enligt nationellt gymnasieprogram eller motsvarande.
Samhällskunskap: 2 årskurser eller etapp 2 eller kurs A enligt nationellt gymnasieprogram eller motsvarande.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Nationalekonomi som huvudområde i kombination med rättsvetenskap, kulturgeografi och statsvetenskap med specifik inriktning mot Internationell Ekonomi och Europeisk Integration. För att ge programmet en tillämpad anknytning kan studenternas självständigt arbete genomföras inom ramen för Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) verksamhet i Östersund.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Vad som gäller för respektive kurs framgår av kursplanen.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi.

Övrig information

Ordningen mellan kursblocken kan variera med hänsyn till befintliga resurser.

För examensfordringarna hänvisas till Mittuniversitetets examensordning, www.miun.se/utbildning/examen.

Kontakta universitetets studievägledare eller institutionen för samhällsvetenskap, campus Östersund, för ytterligare information, tel 0771-97 50 00 vx. Institutionens hemsida; www.miun.se/shv/nationalekonomi

Sidan uppdaterades 2021-12-07