Magisterprogram med inriktning mot nationalekonomi

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram med inriktning mot nationalekonomi, -60 hp

Master (one year) with direction to economics, 60 ECTS

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SNATA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1869
  • Högskolepoäng: -60
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-25

Syfte

Magisterprogrammet har som syfte att ge studenterna fördjupade ämneskunskaper i nationalekonomi och rättsvetenskap med inriktning på internationell ekonomi och europeisk integration, samt förmåga i att tillämpa studierna i ett självständigt vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Studenten skall visa kunskap och förståelse för huvudområdet inom utbildningen, inbegripet fördjupande metodkunskap inom huvudområdet samt orientering av aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga:
Studenten skall visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt med adekvata metoder självständigt genomföra kvalificerade uppgifter samt därefter presentera dessa i ett sammanhang som även omfattar rättsliga aspekter tas med i analysen. Studenten skall visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med andra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Det vetenskapliga område som studeras omfattar olika värderingar och förhållningssätt.
Studenten skall visa insikt om huvudområdets möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och hur detta kan användas i olika sammanhang.

Innehåll

Magisterprogrammet vid Mittuniversitetet består dels av nationalekonomi AV , som avslutas med ett självständigt arbete. Sammantaget en termins studier.

I övrigt rättsvetenskap, dels folkrätt omfattande en halv termin, dels internationell straffrätt en halv termin.

Det självständiga arbetet bör vara ämnesövergripande för att därigenom avspegla programmets särskilda struktur. Dock läggs tonvikten på nationalekonomi.

Alla kurser avser studier på heltid.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet nationalekonomi samt rättsvetenskap minst 30 hp eller
kandidatexamen omfattande 120 p (A,B,C) med minst 60 p i nationalekonomi och minst 20 p i rättsvetenskap.

Programbeskrivning

Nationalekonomi som huvudområde i kombination med rättsvetenskap med specifik inriktning mot internationell ekonomi och europeisk integration. Då programmet förutsätter att kunskaper motsvarande Mittuniversitetets kandidatprogram med inriktning mot nationalekonomi är inhämtade, är magisterprogrammet en ytterligare fördjupning i nationalekonomi och rättsvetenskap med ovanstående inriktning. För att ge programmet en tillämpad anknytning kan studenternas självständigt arbete genomföras inom ramen för Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) verksamhet i Östersund.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet nationalekonomi

Övrig information

Ordningen mellan kursblocken kan variera med hänsyn till befintliga resurser.

Sidan uppdaterades 2021-12-07