Internationellt samhällsvetarprogram med inriktning mot kommunikation, makt och demokrati

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt samhällsvetarprogram med inriktning mot kommunikation, makt och demokrati, -180 hp

Programme of Social Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SISAG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: SHV 2003/94
  • Högskolepoäng: -180
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2007-08-25

Syfte

Programmet syftar till att ge studenterna en bred inblick i olika samhällsfrågor av internationell och nationell karaktär ur olika samhällsvetenskapliga perspektiv.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för kandidatexamen. (se SFS 2006:1053)

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Utbildningen innehåller: huvudområde (90 hp) varav 15 hp ska utgöras av självständigt arbete, kompletterande ämne (30 hp), temastudier av mångvetenskaplig karaktär (30-60 hp), samt möjlighet till praktik/utlandsstudier (30 hp).

Studierna i huvudområdet bedrivs i block bestående av grund- och fortsättningskurserna (A-C).
En termin (30 hp) ägnas åt studier i ett kompletterande ämne, där studenten fritt får välja något av institutionens huvudområden/ämnen.
Temastudierna ges i form av kurser (15-30 hp) och behandlar centrala samhällsvetenskapliga frågeställningar.
Utbildningen ger därutöver möjlighet att en termin välja fritt mellan praktik, utlandsstudier, ytterligare temastudier eller studier i annat ämne (30 hp).

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B, En B, Sh A och Ma A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Tonvikten i programmet ligger på att studera stora och centrala samhällsprocesser på global och nationell nivå i form av temastudier kombinerade med fördjupade ämnesstudier i ett valt huvudområde.

Huvudområde kan vara nationalekonomi, sociologi eller statsvetenskap. Utöver huvudområdet och ett kompletterande ämne kommer temastudier att belysa olika aktuella frågeställningar. Temakurser utvecklas i samarbete med andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns, förutom de i respektive kursplaner angivna förkunskapskraven.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Temastudierna kan under en övergångsperiod komma att bedrivas i samverkan mellan Sundsvall och Östersund. Detta innebär att olika former av undervisning såsom videokonferens kan förekomma.

Examinationsformer framgår av respektive kursplaner.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med något av de ingående huvudområdena eller Politices kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi eller statsvetenskap.

Övrig information

Utbildningen är förlagd till campus Sundsvall.
Smärre förändringar av utbildningens innehåll och upplägg kan bli nödvändiga under studietiden.

Sidan uppdaterades 2021-12-07