Masterprogram i kommunikation, organisation, marknad

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Masterprogram i kommunikation, organisation, marknad, -120 hp

Master’s Degree Program in Communication, Organisation and Marketing

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SKOAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1870
  • Högskolepoäng: -120
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2007-07-01

Syfte

Syftet med utbildningen är att studenten ska utveckla avancerade kunskaper och förmåga till kritisk analys av dynamiken i organisationers relationer till kunder, leverantörer och andra samhällsaktörer med särskilt fokus på kommunikation i ett nätverksperspektiv. Dessa kunskaper krävs för att förstå organisationen, dess ledarskap och dess kund- och leverantörsrelationer samt kommunikationens och marknadsvillkorens roll vid strategisk förändring.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för masterexamen. (se SFS 2006:1053)

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Programmet innehåller i huvudsak kurser från två huvudområden; företagsekonomi och medie- och kommunikationsvetenskap:

Åk 1
Företagsekonomi AV, Relationer och nätverk, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Organisation och kommunikation, 15 hp
Företagsekonomi AV/Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kvantitativ och kvalitativ metod, 15 hp
Företagsekonomi AV/Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Självständigt arbete för magisterexamen*, 15 hp

Åk 2
Företagsekonomi AV, Organisationsanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Informationssystem och nytta, 7,5 hp

Valbara specialiseringskurser 30 hp, exempel som kan bli aktuella:
(Aktuellt utbud meddelas lokalt.)

Företagsekonomi AV:
- Företagsstrategier, 7,5 hp
- Ledarskap, 7,5 hp
- Redovisningsteori, 7,5 hp
- Ekonomistyrning, 7,5 hp
- Ämnets historik, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap AV:
- Kommunikation, ledarskap och makt, 7,5 hp
- Kommunikation i globala organisationer, 7,5 hp
- Förändringsrelaterad kommunikation, 7,5 hp
- Varumärke, image och identitet, 7,5 hp

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete för masterexamen i företagsekonomi eller medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp

* Eventuellt kombinerat med arbetsplatsförlagd praktik eller utredningsuppdrag.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR(A,B,C) i huvudområde företagsekonomi, medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik.
eller
Kandidatexamen med 60 p (A,B,C) i huvudämne företagsekonomi, marknadsföring, medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik.

Programbeskrivning

Dagens organisationer kännetecknas av komplexitet där företrädare för många olika discipliner samverkar. Samverkan sker i olika former i olika avdelningar eller i mer eller mindre fysiska eller virtuella nätverk.

För att bibehålla eller förbättra effektiviteten i dessa organisationer krävs en fördjupning inom och kritisk analys av dynamiken i organisationers relationer till kunder, leverantörer och andra samhällsaktörer med särskilt fokus på kommunikation i ett nätverksperspektiv.
Masterprogrammet i kommunikation, organisation och marknad behandlar därför alla dessa aspekter, med fokus på organisationen, dess ledarskap och dess kund- och leverantörsrelationer samt kommunikationens och marknadsvillkorens roll vid strategisk förändring.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskapskrav för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Studerande som med godkänt resultat följt programmets två år uppfyller fordringarna för Masterexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt medie- och kommunikationsvetenskap, beroende på vilket huvudområde som ingått i grundexamen samt vald inriktning på det självständiga arbetet.

Programmets upplägg gör det möjligt att avsluta utbildningen efter ett år med magisterexamen. Studerande som med godkänt resultat följt programmets första år uppfyller fordringarna för Magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi alternativt medie- och kommunikationsvetenskap, beroende på vilket huvudområde som ingått i grundexamen samt vald inriktning på det självständiga arbetet.

Övrig information

Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Undervisningen är förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterades 2021-12-07