Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Grafisk design och kommunikation, 120 hp

Graphic Design and Communication

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TGDKK
  • Diarienummer: 2003:23
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-07-26

Syfte

Studenterna kan under utbildningen skaffa sig breda kunskaper och perspektiv på massmedier, grafisk formgivning och strategisk kommunikation.

Lärandemål

Allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning
Utbildningen ska uppfylla målen i 1 kap 9 § högskolelagen:
Den grundläggande högskoleutbildningen ska ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt utskilja, formulera och lösa problem, samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och kunna utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för utbildningsprogrammet Grafisk design och kommunikation
Målet är att studenten ska tillägna sig en god, teoretisk bas i medie- och kommunikations-vetenskap parallellt med kunskaper och färdigheter i layout, redigering, bild, grafik, typografi och läslighet. Kunskaperna tillämpas i relevanta programvaror för grafisk form. Utbildningens mål är också att främja ett kreativt, självständigt och medvetet arbetssätt hos studenterna, så att de kan utföra kvalificerade arbeten, främst inom tryckta medier och förpackningsformgivning.

Innehåll

Utbildningens innehåll:
Medie- och kommunikationsvetenskap A
Interpersonell kommunikation, 5 p
Organisation och kommunikation, 5 p
Masskommunikation, 5 p
Massmedier och rätt, 5 p

Medie- och kommunikationsvetenskap B
Strategisk kommunikation, 5 p
Varumärkets kommunikativa roll, 5 p
Vetenskaplig metod B, 5 p
B-uppsats, 5 p

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Kommunikationsteori C, 5 p
Vetenskaplig metod C, 5 p
C-uppsats, 10 p

Grafisk design A
Typografi och form, 5 p
Digital bildhantering och illustration, 5 p
Tidningsdesign, 5 p
Webbdesign och HTML/CSS, 5 p

Grafisk design B
Reklamkommunikation, 5 p
Kommunikativ design, 5 p
Arbetsförlagt projekt, 6 p
Avancerad typografi, 4 p
Grafiskt projekt, 5 p
Färglära och tryckteknik, 5 p
Förpackningsdesign, 5 p
Examensprojekt, 5 p

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B och En B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Vilka krav som ställs för att få gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier och grupparbeten och är på heltid. I undervisningen ingår i stor omfattning obligatoriska moment.

Examinationer sker i form av självständiga arbeten (PM, medieprodukter, uppsatser, artiklar och rapporter) eller genom skriftliga eller muntliga prov.

Betyg sätts för kurs och moment och betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Studerande som med godkänt resultat följt programmets tre år uppfyller fordringarna för filosofie kandidatexamen med huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap. För examens-fordringar och engelsk översättning hänvisas till Mittuniversitetets studieorganisationsdokument (www.miun.se/utbildning/examen).

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar. Undervisningen är i huvudsak förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Högskolestyrelsen vid Mitthögskolan har genom beslut den 2003-10-20 fastställt ett utbildnings¬program med benämningen Grafisk design och kommunikation, 120 p vid Mitthögskolan i Sundsvall. Utbildningsplanen för Grafisk design och kommunikation 120 poäng är reviderad och fastställd av grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2005-04-14.

Sidan uppdaterades 2021-12-07