Master i Företagsekonomi: Redovisning och revision

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Master i Företagsekonomi: Redovisning och revision, -120 hp

Master in Business Administration: Accounting and Auditing, 120 ECTS

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFRAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1871
  • Högskolepoäng: -120
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2007-08-25

Syfte

Syftet med masterprogrammet är att utbilda ekonomer inom specialiseringen Redovisning och revision för verksamhet främst inom näringslivet men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs. Studenterna ska därvidlag utveckla avancerade ämneskunskaper och förmåga till kritisk analys.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för masterexamen. (se SFS 2006:1053)

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Åk 1
Företagsekonomi AV, Redovisning och revision 15 hp
Rättsvetenskap GR (B), Handelsrätt II 15 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativ och kvalitativ metod 15 hp
Företagsekonomi AV, Examensarbete II 15 hp

Åk 2
Företagsekonomi AV, Organisationsanalys, 7,5 hp
Informatik GR (A), Informationssystem och nytta, 7,5 hp

Valbara specialiseringskurser 30 hp, exempel som kan bli aktuella:
(Aktuellt utbud meddelas lokalt.)

Företagsekonomi AV:
- Företagsstrategier, 7,5 hp
- Ledarskap, 7,5 hp
- Redovisningsteori, 7,5 hp
- Ekonomistyrning, 7,5 hp
- Ämnets historik, 7,5 hp

Programmet avslutas med
Företagsekonomi AV, Examensarbete III, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområde företagsekonomi med inriktning mot redovisning samt Rättsvetenskap GR (A) minst 30 hp inklusive Juridisk översiktskurs och Handelsrätt I,
eller kandidatexamen med 60 p (A,B,C) i huvudämnet företagsekonomi med inriktning mot redovisning samt Rättsvetenskap A, Juridisk översiktskurs och Handelsrätt I 20 p.

Programbeskrivning

Centrala teman förutom redovisning och revision och därtill hörande normgivning är information som underlag för beslutsfattande samt ekonomistyrning i ett bredare perspektiv. Under utbildningen ges möjligheter till en eller flera praktikperioder. Programmet innehåller ytterligare fördjupning inom framför allt redovisning och revision. Mot slutet av programmet breddas utbildningen i syfte att ge ett vidgat perspektiv som ökar möjligheterna att utveckla yrkesrollen och arbetsuppgifterna i olika riktningar. Specialiseringen riktar sig främst till dem som tänker sig arbeta med kvalificerade redovisnings- och revisionsuppgifter eller ledande befattningar i företag. Den ger också en god grund för motsvarande arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning samt andra organisationer.

Utbildningen förbereder för arbetsuppgifter inom ekonomiadministration, redovisning och revision i företag och andra organisationer. Den är speciellt lämpad för blivande redovisningsansvariga och revisorer samt ekonomiadministratörer på högre nivå såsom ekonomichefer och controllers. Dessutom är den lämpad för vissa organisationsledande befattningar i olika typer av organisationer.
Masterexamen ger behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Filosofie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller Ekonomie masterexamen med huvudområdet företagsekonomi. För Ekonomie masterexamen krävs att nationalekonomi ingått som ämne i grundexamen.

Programmet kan avslutas efter ett år med magisterexamen förutsatt att samtliga kurser är godkända.

Övrig information

Sökande till programmet med ekonomexamen, civilekonomexamen, ekonomie magister eller annan fyra-årig utbildning kan ansöka om att få tillgodoräkna kurser som kan tänkas motsvara kurser i programmets första år.

Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Undervisningen är förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterades 2021-12-07