Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magister i statsvetenskap, -60 hp

Master (one year) in Political Sciences, 60 ECTS

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSTVA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1866
  • Högskolepoäng: -60
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2007-08-25

Syfte

Magisterprogrammet i statsvetenskap syftar till att ge studenterna en fördjupad kompetens inom förvaltning och organisation inom välfärdsstaten i ett flernivåperspektiv från kommunal till internationell nivå.

Lärandemål

För avslutad utbildning förväntas studenten:
• kunna visa fördjupad kunskap inom statsvetenskap för att användas i ett vetenskapligt syfte,
• kunna påvisa teoretiska och praktiska färdigheter inom statsvetenskap såväl nationellt som internationellt
• ha kunskaper och färdigheter för ett självständigt vetenskapligt arbete på avancerad nivå inklusive förmåga att kommunicera resultat till omgivningen bestående av såväl experter och som mindre insatta.
• ha kapacitet och förmåga att applicera erhållen kunskap i praktisk yrkesverksamhet.

Innehåll

Termin 1
Statsvetenskap AV, Bildningsblock
(innefattande vetenskapsteori mm) 15 hp
Statsvetenskap AV, Kvalitativa och kvantitativa metoder 15 hp
Termin 2
Statsvetenskap AV, Politisk teori 15 hp
Statsvetenskap AV, Magisteruppsats 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet statsvetenskap eller
Filosofie eller politices kandidatexamen med 60 p (A,B,C) i huvudämnet statsvetenskap.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i statsvetenskap vid Mittuniversitetet ger ytterligare ämnesfördjupning inom huvudområdet statsvetenskap. Huvudområdet är i huvudsak inriktat mot problemområden som administration och förvaltning i ett flernivåperspektiv, från kommunal, regional, nationell till EU och global organisation. Ett annat spår är tredje sektorperspektiv med civilsamhälle och produktion av välfärdstjänster i offentlig, privat och tredje sektor regi, ett tredje organisation av och uppkomsten av entreprenöriella miljöer på kommunal nivå. Makt-, policyanalys och styrningsfrågor i ett flernivåkoncept, inte minst i ett jämförande perspektiv, genomsyrar samtliga inriktningar.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisnings- och examinationsformer anges i respektive kursplan.

Examensbenämning


Magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap

Övrig information

Vissa kurser kan ges på engelska.
Kursutvärderingar genomförs i samband med varje kurs.

Sidan uppdaterades 2021-12-07