Psykiatriskt omvårdnadsprogram med inriktning mot psykisk hälsa med särskild komplicerad problematik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Psykiatriskt omvårdnadsprogram med inriktning mot psykisk hälsa med särskild komplicerad problematik, 120 hp

Mental Health Education, 120 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VPSOU
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1004
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-27

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot psykisk ohälsa. Studenten ska få de grundläggande kunskaper som behövs för att självständigt kunna reagera och agera utifrån brukarens psykiska ohälsa. I utbildningen får studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att hantera de komplexa frågeställningar som förekommer vid vård av individer med psykisk ohälsa.

Lärandemål

Mål med högskoleexamen
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för
utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och
kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att
formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för
utbildningen
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter
inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar
inom huvudområdet för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp inom huvudområdet för utbildningen.

Mål för Psykiatriskt omvårdnadsprogram, 120 hp
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen i omvårdnad skall studenten:
- visa kunskap och förståelse för människors psykologiska utveckling liksom för
socialisationsprocessen
- visa kunskap och förståelse för komplexiteten i orsakssamband för den
psykiska ohälsa som målgruppen uppvisar
- visa kunskap och förståelse för diagnostik, bedömning av olika funktionsförmågor
samt behandlings- och rehabiliteringsinsatser kännetecknande för målgruppen
och
- visa kunskap och förståelse för vården organisation samt för vårdens och
omvårdnadens socialpolitiska och juridiska förutsättningar för vård och
omvårdnad, stöd och rehabilitering för individen.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen i omvårdnad skall studenten:
- visa förmåga att tillämpa intervjumetodik, samtalsmetodik, motivationssamtal,
psykoterapeutiska påverkansmetoder samt överförings- och
motöverföringsmekanismer
- visa förtrogenhet med metoder för strukturerade bedömningar
av symtom, läkemedelsbiverkningar, självdestruktivitet och utagerande
aggressivitet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen i omvårdnad skall studenten:
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera psykiskt sjuka människor
med särskild problematik på ett etiskt försvarbart sätt
- visa kunskap om och ha förutsättningar för kommunikation med psykiskt sjuka
människor med särskild problematik och
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha förutsättningar för att ta
del av kunskapsprocessen inom området.

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp inom psykiatrisk omvårdnad.

Innehåll

År 1
Termin 1 ht
Omvårdnad GR (A), Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
Socialt arbete GR (A), Psykisk ohälsa, 15 hp
Omvårdnad GR (A), Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

Termin 2 vt
Omvårdnad GR (A), Etik, bemötande och kommunikation, 10 hp
Socialt arbete GR (A), Välfärdsstatens förutsättningar, sociologi, socialpolitik och juridik, 15 hp
Omvårdnad GR (A), Psykiatrisk omvårdnad och fältförlagda studier, 5 hp

År 2
Termin 3 ht
Kriminologi GR (A), Kriminologi och psykisk ohälsa, 15 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad och rehabilitering, 15 hp

Termin 4 vt
Kriminologi GR (A), Beroendelära och psykisk ohälsa, 7,5 hp
Kriminologi GR (A), Riskbedömning och riskhantering, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Psykiatrisk omvårdnad, fältförlagda studier och examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Examen erhålles efter 120 högskolepoäng.

Huvudområdet omvårdnad omfattar 60 högskolepoäng som inkluderar ett examensarbete om 7,5 hp. Därmed uppfylls kraven för högskoleexamen i omvårdnad och fortsatta studier på grundnivå (C) inom huvudområdet.

Den teoretiska undervisningen omfattar kurser inom omvårdnad, kriminologi och socialt arbete. Den kliniska undervisningen utgör sammanlagt 12,5 hp vilka är förlagda inom områden där psykiatrisk vård bedrivs i olika former.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser.

Ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet omvårdnad.

I kursplanerna anges exakt fördelning av innehåll inom respektive kurser.

Programmet ges vid Mittuniversitetet, vid Högskolan Väst i Vänersborg och vid Malmö högskola. Utbildningen bedrivs dels som campusutbildning på respektive lärosäte, dels som webbaserad utbildning. De tre lärosätena samarbetar genom hela utbildningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot omvårdnad översätts till University Diploma with specialization in Nursing

Övrig information

Studenternas medverkan i form av kurs- och utbildningsvärderingar utgör en viktig källa för uppföljning av kvaliteten i utbildningen.

Jämställdhets- och sociokulturella aspekter skall beaktas i utbildningens innehåll, litteratur och utvärdering.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07