Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Informations- och PR-programmet, 120 hp

Public Relations Degree Programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SINPK
  • Diarienummer: 2001:54
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-04-14

Syfte

Målet är att studenten ska tillägna sig en god, teoretisk bas för framtida arbete och/eller forskning inom analys, planering, genomförande och utvärdering av kommunikativa insatser. Utbildningen behandlar främst centrala delar inom medie- och kommunikations-vetenskap. Studenterna kan under utbildningen skaffa sig breda kunskaper och perspektiv på kommunikation, massmedier och strategisk kommunikation. Forskningsfrågor kopplas till yrkesrelaterade kurser för ett tydligt branschfokus.

Innehåll

Medie- och kommunikationsvetenskap A
Interpersonell kommunikation, 5 p
Organisation och kommunikation, 5 p
Masskommunikation, 5 p
Yrkesrollsintroduktion, 5 p
Yrkesrollsfördjupning, 5 p

Massmedier och rätt, 5 p
Arbetsplatsförlagt projekt, 10 p

Medie- och kommunikationsvetenskap B
Kommunikationsteori, 5 p
Strategisk kommunikation, 5 p
Vetenskaplig metod B, 5 p
B-uppsats, 5 p

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Kommunikationsteori C, 5 p
Vetenskaplig metod C, 5 p
C-uppsats, 10 p

Grafisk design A
Typografi och form, 5 p
Grafisk design och profil, 5 p

Företagsekonomi A
Marknadsföring, 5 p

Journalistik A
Skriftlig framställning, 5 p

Valbara kurser
Under en valbar termin kan den studerande välja för utbildningen relevanta kurser. Ett urval av kurser erbjuds varje läsår inom områdena strategisk kommunikation och ekonomi och annonseras vid det aktuella tillfället. Utbudet kan variera från läsår till läsår och kurser kan ställas in om för få sökande har anmält sitt intresse. Studenten kan under denna termin även söka utlandsstudieplats genom Mittuniversitetets utbytesprogram för att fullgöra de valbara 20 poängen vid utländskt universitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B och En B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Informations- och PR-programmet är till övervägande delen en teoretisk utbildning, men inom programmet ges även utrymme för tillämpning, specialisering och fördjupning med sikte mot framtida yrkesverksamhet inom informations- och PR-området.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Vilka krav som ställs för att få gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier och grupparbeten och är på heltid. I undervisningen ingår i stor omfattning obligatoriska moment.
Examinationer sker i form av självständiga arbeten (PM, medieprodukter, uppsatser, artiklar och rapporter) eller genom skriftliga eller muntliga prov. Betyg sätts för kurs och moment och betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Studerande som med godkänt resultat följt programmets tre år uppfyller fordringarna för kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, med tillägg att studierna bedrivits inom Informations- och PR-programmet.Om 10 poäng företagsekonomi ingår i de valbara 20 poängen erhålls filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med företagsekonomi som biämne. För examensfordringar och engelsk översättning hänvisas till Mittuniversitetets studieorganisationsdokument (www.miun.se/utbildning/examen).

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

Inom ramen för programmet ges möjlighet till utlandsstudier under de perioder som avsatts för valbara kurser. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande. Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Högskolestyrelsen vid Mitthögskolan har genom beslut 1994-05-30 fastställt att det ska anordnas ett utbildningsprogram med benämningen Informationsprogram 120 poäng vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap i Sundsvall. Genom beslut 1996-11-22 vid institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap förlängdes programmet att från och med hösten 1997 omfatta 160 poäng och benämnas Informations- och PR-programmet.
Utbildningsplanen för Informations- och PR-programmet är reviderad och fastställd av grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier:
• 2001-09-12. Gäller fr o m höstterminen 2001.
• 2005-04-14.
Utbildnings- och forskningbyrån har godkänt utbildningsplanen 2005-10-21

Sidan uppdaterades 2021-12-07